İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ 2023-5

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ 2023-5

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ 2023-5İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/5)

Ticaret Bakanlığından:23.06.2023 Tarih ve 32230 Sayılı R

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 22/6/2023 tarihli ve 7322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Ek-1’deki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 22/6/2023 tarihli ve 7322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları

MADDE 3- (1) Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Ek-1’deki tabloda GTP ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayiciler tarafından bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri (İthalatBİS)” kısmından elektronik imza ile başvuru yapılır. Başvuru süresi içerisinde tam ve eksiksiz olarak tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21) çerçevesinde yapılır.

(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri (İthalatBİS)” sayfasında bulunan “Başvuru Belge İşlemleri (İthalatBİS)” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0955-İthal Lisansı (Sanayi)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup başvuruya eklenmesi gereken Ek-3’te yer alan belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

(5) Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekir.

Dağıtım

MADDE 4- (1) Tarife kontenjanı, talep toplama yöntemi ile, talep toplama döneminde başvuru yapılmaması veya yeterli miktarda yapılmaması nedeniyle tarife kontenjanı kalması durumunda ise, kalan miktar başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır.

(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.

(3) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru tarih ve sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

(4) İlk gelen ilk alır yöntemiyle yapılan dağıtım kapsamında, bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı toplam kalan tarife kontenjanlarının %10’unu geçemez.

(5) Bir başvuru sahibi adına yeni ithal lisansı düzenlenebilmesi için, söz konusu başvuru sahibi adına en son tahsis edilen ithal lisansının belge tarihi üzerinden en az 15 gün geçmiş olması gerekir.

(6) Tarife kontenjanlarının başvuru yapılabilecek kalan miktarları İthalat Belge İşlemleri (İthalatBİS) sisteminde yetkili kullanıcılarca görülebilir.

İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı

MADDE 5- (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.

İthal lisanslarının süresi

MADDE 6- (1) Düzenlenecek ithal lisansları 15/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerlidir.

İthal lisansı devri

MADDE 7- (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

İthal lisansının revizesi

MADDE 8- (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması halinde, Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) re’sen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

Yetki

MADDE 10- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda İthalat Rejimi Kararı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ 1/7/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Ek-1

TABLO

 

GTP DİPNOT EŞYA TANIMI BİRİM MİKTAR GÜMRÜK

VERGİSİ (%)

8414.30.20 * İzobütan için hermetik pistonlu soğutma kompresörü

—3 fazlı sabit mıknatıslı fırçasız motora,

—sol taraf emiş bağlantısına ve Güç

Faktörü Düzeltme (PFC) invertörüne sahip,

—ASHRAE koşullarında maksimum soğutma kapasitesi 150 W veya daha fazla ancak 240 W`tan fazla olmayan.

Adet 49.308 0
8414.30.20 * Soğutucu olarak izobütan izin hermetik pistonlu soğutma kompresörü:

—3 fazlı sabit mıknatıslı fırçasız motora,

—sol taraf emiş bağlantısına ve 1.300 rpm`den 4.500 rpm’ye kadar çalışmaya uygun Güç Faktörü Düzeltme (PFC) invertörüne sahip,

— ASHRAE koşullarında maksimum soğutma kapasitesi 150 W veya daha fazla ancak 240 W`tan fazla olmayan.

Adet 98.935 0
8414.30.81.90.00 *,a Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek veya üç fazlı motora sahip, R32 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan. Adet 500.000 0

*          :Bu GTP’lerde sadece eşya tanımı sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.

(a)        :Bu GTP’lerde sadece eşya tanımı sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

 

 

Ek-2

 

………………………………. İTHALATINDA UYGULANAN TARİFE KONTENJANINDAN YARARLANMAK VE İTHAL LİSANSI ALMAK İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

 

 

Tarih …./…./…..

 

TİCARET BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

 

22/6/2023 tarihli ve 7322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’a istinaden yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2023/5) kapsamında, aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

Bakanlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler tam ve eksiksiz olarak ekte sunulmaktadır.

 

 

Firma Yetkilisinin Adı Soyadı

 

 

Unvanı
İmza/Kaşe

İthalatçı firmanın;

Unvanı:

Vergi numarası:

Açık adresi:

Telefonu (dahili), faks numarası:

Web adresi:

E-posta adresi* :

İhracatçı firmanın unvanı, adresi:

 

 

G.T.İ.P. :

Madde ismi:

Ticari ismi:

Malın kullanılacağı yer:

Malın talep edilen miktarı:

Malın menşe ülkesi:

Malın sevk ülkesi:

Malın giriş yapacağı yetkili gümrük idaresi:

 

* Elektronik olarak düzenlenen ithal lisansları firmaların e-posta adreslerine iletilmekte olup, aktif olarak kullanılan e-posta adreslerinin bildirilmesi önem arz etmektedir.

 

 

Ek-3

BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

 

 

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında aşağıdaki belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce ibrazı gerekmektedir. İbraz edilen bilgi ve belge nüshalarının asılları ile uygunluğu ve doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur.

1- Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış Başvuru Formu (Ek-2)

2- Ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıt olduğu ticaret sicil memurluğu adının yazılı beyanı (Şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ise şirket söz1eşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneğin, sonradan unvan veya adres değişikliği yapılması halinde mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü onaylı örneği)

3- Üretimde hammadde veya ara mal olarak kullanılan eşyanın miktarını ayrıntılı olarak içeren ve başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti

4- İthal lisansı kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura/faturalar

5- Bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan listedeki özel tanıma ait eşyadan ithalat yapmış olan firmaların, bu ithalatlarına ilişkin 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait, her bir yıl için ayrı olarak ve aşağıdaki örneğe göre hazırlanmış, Yeminli Mali Müşavirce tasdik edilmiş, gümrük beyanname özet tablosu

6- Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli “Faaliyet Formu (Ek-4)”

 

 

Örnek Gümrük Beyanname Özet Tablosu

 

Yalnızca …………… gümrük tarife istatistik pozisyonundan  (GTP) kapsamı “……………….. (Ek-1’de yer alan söz konusu  GTP’ye ait özel tanım) ……………………” tanımlı  maddenin ithalat miktarını gösterir.

 

Firma Unvanı:                  
Firma Vergi No:
Sıra

No

Beyanname Miktar

(Ton/Adet)

Fatura
Sayısı Tarihi Numarası Tarihi
TOPLAM MIKTAR:

 

 

Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda unvanı ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir).

 

YEMINLİ MALİ MÜŞAVİRİN

ADI SOYADI

 

 

Ek-4

 

Faaliyet Formu Örneği

 

Tarih: …./…./……..

 

Aşağıda unvanı ve sicil numaraları belirtilen firmanın başvurusu üzerine, firmanın muhasebe kayıtlarının ve ilgili diğer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan bilgilere ulaşılmış olup, söz konusu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

 

Firma Yetkilisi/Yetkilileri                                                                YMM Adı Soyadı

Adı Soyadı, Unvan                                                                           Adı Soyadı,

İmza ve Kaşe(1)                                                                                                            Mühür

                                                                                                                          İmza ve Kaşe

 

1- Tarife Kontenjanı Tahsis Talebinde Bulunan Firmaya İlişkin Bilgiler
Firma Unvanı(2)
Adres(2) ve Telefon/Faks Numarası
Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası/

T.C. Kimlik Numarası

Sigorta Müdürlüğü ve Sigorta Sicil No
2-İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin
Adı Soyadı
Bağlı Olduğu Oda ve Sicil Numarası
Adres ve Telefon/Faks Numarası
3- Firmanın Talep Konusu Maddenin Tüketim Faaliyetine İlişkin Bilgiler
2020 2021 2022
Tüketim Kapasitesi (Ton/Adet)
Fiili Sarfiyatı (Ton/Adet)
4- Firmanın Üretim Faaliyetine İlişkin Bilgiler
Talep konusu Madde Kullanılarak Üretilen Ürünün Adı(3)
2020 2021 2022
Üretilen Ürünün Üretim Kapasitesi (Ton/Adet)
Üretilen Ürün Miktarı (Ton/Adet)

 

Açıklamalar:

(1) Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

(2) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi’nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nde yer alan unvanının ve adresinin tam olarak yazılması gerekmektedir.

(3) Talep konusu madde kullanılarak üretimi gerçekleştirilen birden fazla ürün olması durumunda, her bir ürün için dördüncü bölümün ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

 

Sıra No 4642   Sıra No 4643   Sıra No 4644   Sıra No 4645   Sıra No 4646

Yazar: Bahar Çakıroğulları