İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 6729

İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 6729

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 6729İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 6729

26.01.2023 Tarih ve 32085 Sayılı R.G.

Ekli “İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir..

“a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2- Aynı Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Karar ile İthalatta Koruma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Kurul; İthalat Genel Müdürlüğü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yanı sıra Bakanlığın Gümrükler, İhracat, Uluslar Arası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği genel müdürlüklerinin yetkili birer temsilcisi ile Genel Müdürlüğün ilgili Daire Başkanından oluşur. Kurul Başkanı, konunun niteliğine göre danışma mahiyetinde ilgili uzmanları Kurul toplantılarına çağırabilir.”

“f) Cumhurbaşkanı kararı çıkarılması için öneride bulunmak.”

MADDE 4- Aynı Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Kararın 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.”

MADDE 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sıra No 4419   Sıra No 4420   Sıra No 4421

Yazar: Bahar Çakıroğulları