İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 7087

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 7087

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 7087

14.04.2023 Tarih ve 32163 Sayılı R.G.

Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1– 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) 5 inci madde ile yürürlükten kaldırılan 2016/9127, 2016/9391, 2016/9422, 2016/9548, 2016/9640, 2016/9647, 2017/9750, 2017/10310, 2017/10476, 2017/10561, 2017/10580 ve 2018/11481 sayılı Bakanlar Kurulu kararları ile 416, 433, 651, 1475 ve 1665 sayılı Cumhurbaşkanı kararları kapsamındaki eşyadan, mezkûr kararların yürürlüğe girdiği tarihten önce gümrüklere sunularak özet beyan verilmiş olanlar da dâhil, anılan kararların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde gümrüklere sunularak gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyan verilmiş olanların, ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden günden itibaren en geç 30 gün içerisinde tescil edilmesi hâlinde, varsa, özet beyan kapsamı eşyaya ilişkin bu maddede belirtilen kararların yürürlüğe girdiği tarihten önceki ilave gümrük vergisi oranları uygulanır.”

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sıra No 4565   Sıra No 4566   Sıra No 4567   Sıra No 4568   Sıra No 4569

Yazar: Bahar Çakıroğulları