İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/35)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/35)

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/35)İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/35)

Ticaret Bakanlığından: 18.01.2024 Tarih ve 32433 Sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 25/1/2023 tarihli ve 32084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/4) ile Bulgaristan Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” tanımlı eşya ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bulgaristan: Bulgaristan Cumhuriyeti’ni,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

c) Fransa: Fransa Cumhuriyeti’ni,

ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

e) Kuzey Makedonya: Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ni,

f) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Yürürlükteki dampinge karşı önlem

MADDE 4- (1) 8/4/2023 tarihli ve 32157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/14) çerçevesinde ÇHC menşeli 5903.20.10.10.00 ve 5903.20.10.90.00 GTİP altında kayıtlı eşya ithalatında 1 ABD doları/kg, 5903.20.90.10.00 ve 5903.20.90.90.00 GTİP altında kayıtlı eşya ithalatında ise 2,2 ABD doları/kg tutarında dampinge karşı önlem yürürlüktedir.

Karar

MADDE 5- (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, Bulgaristan, Fransa ve Kuzey Makedonya’da yerleşik firmaların yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

(2) Ticaret Bakanlığına bağlı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu ekte yer almaktadır.

(3) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile Bulgaristan, Fransa ve Kuzey Makedonya menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan soruşturma konusu eşya ithalatının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/14) uyarınca ÇHC menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önleme tabi olmasına karar verilmiştir.

Uygulama

MADDE 6- (1) Gümrük idareleri, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/14)’de GTİP ve tanımı belirtilen eşyanın, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bulgaristan, Fransa ve Kuzey Makedonya menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde dampinge karşı kesin önlemi uygular.

Menşe/Çıkış Ülkesi GTİP Eşyanın Tanımı Dampinge Karşı Önlem
Bulgaristan Cumhuriyeti

 

Fransa Cumhuriyeti

 

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

5903.20.10.10.00 Mensucat, poliüretanla emdirilmiş-deri taklidi. 1 ABD doları/kg
5903.20.10.90.00 Mensucat, poliüretanla emdirilmiş-diğerleri.
5903.20.90.10.00 Mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi. 2,2 ABD doları/kg
5903.20.90.90.00 Mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-diğerleri.

(2) 5/2/2005 tarihli ve 25718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/2) ile yürürlüğe konan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/14) ile son nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanan ÇHC menşeli ithalata ilişkin dampinge karşı önlemde ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/4) çerçevesinde teminata bağlanmış işlemlere yönelik olarak gümrük idarelerince İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işlem tesis edilir.

(4) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonu ve eşya tanımıdır.

(5) Önleme tabi eşyanın yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240118-20-1.pdf

 

Sıra No 4914   Sıra No 4915   Sıra No 4916   Sıra No 4917   Sıra No 4918

Yazar: Bahar Çakıroğulları