İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2023-20

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2023-20

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/20)

Ticaret Bakanlığından:01.06.2023 Tarih ve 32208 Sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 24/1/2023 tarihli ve 32083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/2) ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

c) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

ç) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,

d) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

e) Kuzey Makedonya: Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ni,

f) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini

ifade eder.

Yürürlükteki dampinge karşı önlem

MADDE 4- (1) 28/1/2021 tarihli ve 31378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) çerçevesinde ÇHC, Güney Kore, Tayland Krallığı, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli, GTİP’leri ve eşya tanımı Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalatında ülke ve firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüktedir.

(2) 31/12/2018 tarihli ve 30642 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) çerçevesinde ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’ler altında yer alan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatında %44 oranında dampinge karşı önlem yürürlüktedir.

Karar

MADDE 5- (1) Yürütülen soruşturma sonucunda 54.07 GTP altında sınıflandırılan soruşturma konusu eşya grubunda, iş birliğinde bulunan Bosna-Hersek’te yerleşik Better House-Bolji Dom D.O.O. firması hariç olmak üzere, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya’da yerleşik üretici/ihracatçılar tarafından, yürürlükteki dampinge karşı önlemlerden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, soruşturma konusu eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılındığı tespit edilmiştir.

(2) Yürütülen soruşturma sonucunda 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’leri altında sınıflandırılan soruşturma konusu eşya grubunda, iş birliğinde bulunan Kuzey Makedonya’da yerleşik Jagjemezler Dooel firması hariç olmak üzere, Kuzey Makedonya’da yerleşik üretici/ihracatçılar tarafından, yürürlükteki dampinge karşı önlemlerden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, soruşturma konusu eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılındığı tespit edilmiştir.

(3) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek-2’de yer almaktadır.

(4) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/3) kapsamında GTİP’leri ve tanımı Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen ÇHC menşeli eşya ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, Bosna-Hersek’te yerleşik Better House-Bolji Dom D.O.O. firması hariç olmak üzere, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya’da yerleşik firmalardan Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalata tabloda gösterildiği şekilde teşmil edilmesine karar verilmiştir.

Menşe/Çıkış Ülkesi Firma Unvanı 110 gr/m2 ağırlığı, altı ve üstü için önlem oranları (CIF%)
Bosna-Hersek Better House-Bolji Dom D.O.O. 0 0
Diğerleri 42,44 21,13
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Tüm firmalar 42,44 21,13

(5) Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2019/4) kapsamında ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’ler kapsamı eşya ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, Kuzey Makedonya’da yerleşik Jagjemezler Dooel firması hariç olmak üzere, Kuzey Makedonya’da yerleşik firmalardan Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalata tabloda gösterildiği şekilde teşmil edilmesine karar verilmiştir.

GTP Eşyanın Tanımı Menşe/Çıkış Ülkesi Firma Unvanı Dampinge Karşı  Önlem (CIF bedelin %’si)
 55.13 Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m² ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler) Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Jagjemezler Dooel 0
55.14 Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m² ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)
55.15 Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat Diğerleri 44
55.16 Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat

Uygulama

MADDE 6- (1) Gümrük idareleri, GTİP’leri ve eşya tanımı Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamı ithalatında 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan tabloda gösterildiği şekilde dampinge karşı kesin önlemi tahsil eder.

(2) 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) ile son nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanan ÇHC menşeli ithalata ilişkin dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

(3) Gümrük idareleri, 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’ler kapsamı eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamı ithalatında 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan tabloda gösterildiği şekilde dampinge karşı kesin önlemi tahsil eder.

(4) 15/2/2001 tarihli ve 24319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2001/2) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) ile son nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanan ÇHC menşeli ithalata ilişkin dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

(5) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/2) çerçevesinde teminata bağlanmış işlemlere yönelik olarak gümrük idarelerince İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işlem tesis edilir.

(6) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTİP ve eşya tanımıdır.

(7) Önleme tabi eşyanın yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek-1: 54.07 GTP Kapsamı Önleme Tabi Olan GTİP’ler ve Eşya Tanımları

GTİP Madde Tanımı
5407.30.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.30.00.90.00 Diğerleri
5407.41.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.41.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.41.00.90.19 Diğerleri
5407.42.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.42.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.42.00.90.19 Diğerleri (naylon elek/ağ hariç)
5407.43.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.43.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.43.00.90.19 Diğerleri
5407.44.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.44.00.90.19 Diğerleri
5407.51.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.51.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.51.00.90.19 Diğerleri
5407.52.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.52.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.52.00.90.19 Diğerleri
5407.53.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.53.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.53.00.90.19 Diğerleri
5407.54.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.54.00.90.19 Diğerleri
5407.61.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.61.10.90.13 Astarlık mensucat
5407.61.10.90.19 Diğerleri
5407.61.30.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.61.30.90.13 Astarlık mensucat
5407.61.30.90.19 Diğerleri
5407.61.50.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.61.50.90.13 Astarlık mensucat
5407.61.50.90.19 Diğerleri
5407.61.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.61.90.90.19 Diğerleri
5407.69.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.69.10.90.13 Astarlık mensucat
5407.69.10.90.19 Diğerleri
5407.69.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.69.90.90.19 Diğerleri
5407.71.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.71.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.71.00.90.19 Diğerleri
5407.72.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.72.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.72.00.90.19 Diğerleri
5407.73.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.73.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.73.00.90.19 Diğerleri
5407.74.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.74.00.90.19 Diğerleri
5407.81.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.81.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.81.00.90.19 Diğerleri
5407.82.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.82.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.82.00.90.19 Diğerleri
5407.83.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.83.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.83.00.90.19 Diğerleri
5407.84.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.84.00.90.19 Diğerleri
5407.91.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.91.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.91.00.90.19 Diğerleri
5407.92.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.92.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.92.00.90.19 Diğerleri
5407.93.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.93.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.93.00.90.19 Diğerleri
5407.94.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.94.00.90.19 Diğerleri

 

 

Ek-2

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2023/20) HAKKINDA BİLGİLENDİRME RAPORU

1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİ VE İŞLEMLER

1.1. Dayanak

(1) Bu Rapor, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe (Yönetmelik) dayanılarak hazırlanmıştır.

1.2. Soruşturma Konusu Eşya

(1) Soruşturma konusu eşya, 54.07 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve eşya tanımı Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 (55.13-16) GTP’leri altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” eşyasıdır.

1.3. Yürürlükteki Önlem

(1) Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Tayland Krallığı (Tayland), Malezya ve Çin Tayvanı menşeli 54.07 GTP altında yer alan “sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)”ın ithalatında, 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında ülke ve firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konmuştur. 28/1/2021 tarihli ve 31378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2021/3 sayılı Tebliğ ile tamamlanan son nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin devamına karar verilmiştir. Anılan Tebliğ uyarınca dampinge karşı önlem oranı, ÇHC menşeli eşyada 110 gr/m² ağırlığının üstü için %42,44, 110 gr/m² ağırlığı ve altı için %21,13 olarak belirlenmiştir.

(2) 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/30 sayılı Tebliğ ile ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Filipinler Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmiştir.

(3) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2015/41 sayılı Tebliğ çerçevesinde, ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Bulgaristan Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(4) 7/5/2019 tarihli ve 30767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2019/15 sayılı Tebliğ çerçevesinde, ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Yunanistan menşeli/çıkışlı eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(5) 31/12/2020 tarihli ve 31351 (5. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2021/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde, ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Malezya menşeli/çıkışlı eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(6) 26/8/2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2021/41 sayılı Tebliğ çerçevesinde, ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem İspanya Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti, Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı olan ve Tebliğde belirtilen firmalardan yapılan eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(7) ÇHC menşeli 55.13-16 GTP kapsamı eşya ithalatında, 15/2/2001 tarihli ve 24319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2001/2 sayılı Tebliğ kapsamında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2019/4 sayılı Tebliğ ile tamamlanan son nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda %87 olan önlem oranı %44 olarak değiştirilerek önlemin devamına karar verilmiştir.

(8) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2015/40 sayılı Tebliğ çerçevesinde, ÇHC menşeli 55.13-16 GTP kapsamı eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Bulgaristan Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı ürünlere teşmil edilmiştir.

(9) 7/5/2019 tarihli ve 30767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2019/15 sayılı Tebliğ çerçevesinde, ÇHC menşeli 55.13-16 GTP kapsamı eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Yunanistan menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmiştir.

(10) 26/8/2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2021/41 sayılı Tebliğ çerçevesinde, ÇHC menşeli 55.13-16 GTP kapsamı eşya için uygulanan dampinge karşı önlem İspanya Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti, Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı olan ve Tebliğde belirtilen firmalardan eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

1.4. Başvuru ve Soruşturma

(1) 54.07 GTP altında tanımlı soruşturma konusu “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti (Kuzey Makedonya) ve Bosna-Hersek menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalat aracılığıyla etkisiz kılındığına ilişkin R.B. Karesi İthalat İhracat Tekstil San. ve Tic. A.Ş. firmasının başvurusu üzerine Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından bir inceleme başlatılmıştır.

(2) Ayrıca, 55.13-16 GTP kapsamı “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalat ile etkisiz kılınıp kılınmadığına ilişkin olarak İthalat Genel Müdürlüğü tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır.

(3) Önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin bilgi ve bulguların Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde Kuzey Makedonya ve Bosna-Hersek menşeli/çıkışlı söz konusu eşya ithalatına ilişkin İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(4) 24/1/2023 tarihli ve 32083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2023/2 sayılı Tebliğ ile 54.07 GTP altında yer alan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalatına yönelik olarak Kuzey Makedonya ve Bosna-Hersek’e karşı, 55.13-16 GTP kapsamı “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik olarak ise Kuzey Makedonya’ya karşı önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatılmıştır.

1.5. Soruşturma Dönemi

(1) Önlemin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2019-31/12/2022 tarihleri arası soruşturma dönemi; 1/1/2022 – 31/12/2022 tarihleri arası dönem ise raporlama dönemi olarak belirlenmiştir.

1.6. İlgili Tarafların Bilgilendirilmesi ve Bilgilerin Toplanması

(1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, bilinen ithalatçılara ve yabancı üretici/ihracatçılara soru formları gönderilmiş ve Kuzey Makedonya ile Bosna-Hersek’in Ankara’daki Büyükelçiliklerine bildirim yapılmıştır. Bu çerçevede, anılan ülke Büyükelçiliklerinden soruşturma konusu ürünlerin ülkelerindeki yerleşik üretici ihracatçılarına ilişkin bilgi talep edilmiştir. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Bakanlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek karşılanmış olup ilgili taraflara normal süreye ilâveten ek süre de verilmiştir.

(2) Soruşturma kapsamında Kuzey Makedonya’nın İştip şehrinde mukim Jagjemezler Dooel firması ile Bosna-Hersek’in Bugojno şehrinde mukim Better House-Bolji Dom. D.O.O. (Better House) firmaları soru formuna cevap vermiştir. Firmalar tarafından verilen cevapların incelenmesi neticesinde tespit edilen eksiklikler, yanlışlıklar ve tutarsızlıklara ilişkin eksiklik yazısı iletilmiş olup her iki firma da eksiklikleri tamamlayarak iş birliğinde bulunmuştur.

(3) Kuzey Makedonya ve Bosna-Hersek’te mukim ve iş birliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili/ilintili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamıştır. Diğer taraftan, anılan ülke Büyükelçiliklerinden, ülkelerindeki yerleşik soruşturma konusu ürünlerin üretici ihracatçılarına ilişkin bilgi talebine yönelik herhangi bir yanıt alınmamıştır.

(4) Diğer taraftan, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile İstanbul Tekstil Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ilgili taraf olma taleplerini Bakanlığa yazılı olarak iletmiştir.

(5) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu ve değerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim raporu tüm ilgili taraflara; firma özel bilgilerini ve değerlendirmelerini de ihtiva eden firma özel nihai bildirimleri ise ilgili firmalara iletilmiş ve taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır. Bosna-Hersek’te yerleşik Better House firması nihai bildirime ilişkin yazılı görüşlerini 9/5/2023 tarihinde bildirmiştir. Kuzey Makedonya’da yerleşik Jagjemezler Dooel firmasından ise nihai bildirime ilişkin herhangi bir görüş alınmamıştır.

(6) Nihai bildirim raporunun yayımlanmasını müteakip 16 Mayıs 2023 tarihinde ilgili tarafların katılımıyla kamu dinleme toplantısı gerçekleştirilmiş ve taraflara görüşlerini sözlü olarak belirtme imkânı tanınmış, sonrasında yazılı görüşlerini de iletmeleri için tekrar süre verilmiştir. Bu kapsamda, Jagjemezler Dooel firması ile İTHİB’in yazılı görüşleri17 Mayıs 2023 tarihinde alınmıştır.

(7) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş olup mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

1.7. Yerinde Doğrulama Soruşturmaları

(1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde gerekli bilgi ve belgeleri süreleri dahilinde sağlayarak iş birliğinde bulunan Jagjemezler Dooel firmasının Kuzey Makedonya’da bulunan tesisinde 14-15 Nisan 2023 tarihlerinde ve Better House-Bolji Dom D.O.O. firmasının Bosna-Hersek’te bulunan tesisinde 17-18 Nisan 2023 tarihlerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

2. ÖNLEMLERİN ETKİSİZ KILINMASINA İLİŞKİN BELİRLEMELER

2.1. Genel Açıklamalar

(1) Soruşturma kapsamında yer alan eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin Kuzey Makedonya ve Bosna-Hersek menşeli/çıkışlı ithalat yoluyla etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar Yönetmeliğin 26. maddesi uyarınca iş birliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu durumda, önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

2.2. Soruşturma Konusu Eşya İthalatının Gelişimi

(1) Soruşturma kapsamında 2019-2022 dönemine ilişkin ithalat verileri incelenmiştir. 54.07 GTP kapsamı soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatı 2019 yılında 70.910 ton (431 milyon dolar), 2020 yılında 70.375 ton (384 milyon dolar), 2021 yılında 74.705 ton (391 milyon dolar), 2022 yılında ise 125.253 ton (685 milyon dolar) olarak gerçekleşmiştir (Ek 1).

(2) Söz konusu eşyanın Kuzey Makedonya’dan ithalatı miktar bazında 2019 yılında 292 ton, 2020 yılında 660 ton ve 2021 yılında yaklaşık 3.712 ton olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise bahis konusu ithalat 3.859 ton olmuştur. Belirtilen dönemde Kuzey Makedonya’dan gerçekleştirilen ithalat değer bazında 2019 yılı için 1,9 milyon dolar, 2020 yılı için 4,3 milyon dolar ve 2021 yılı için 21,7 milyon dolar olmuştur. 2022 yılında ise bahis konusu ithalat 22,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bahis konusu dönemde Kuzey Makedonya’dan yapılan ithalat birim fiyatları yaklaşık 6,5 dolar/kg seviyesinden 2022 yılı itibarıyla 5,8 dolar/kg seviyesine gerilemiştir. Bu kapsamda, Türkiye’nin 54.07 pozisyonunda tanımlı inceleme konusu eşyanın toplam ithalatında Kuzey Makedonya’nın 2019 yılı itibarıyla yaklaşık %0,3 oranında olan payı 2022 yılı sonunda yaklaşık %3 oranına yükselmiştir (Ek 1).

(3) Diğer taraftan, Bosna-Hersek menşeli 54.07 GTP kapsamı ithalat sırasıyla 2019 yılında 599 ton, 2020 yılında 1.269 ton, 2021 yılında 621 ton ve 2022 yılında 2.003 ton olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde Bosna-Hersek’ten yapılan ithalat değer bazında 2019 yılı için 2,7 milyon, 2020 yılı içi 6,2 milyon, 2021 yıl için 3,1 milyon ve 2022 yılı için 10,6 milyon dolar olmuştur. Diğer taraftan, Türkiye’nin anılan eşyadaki toplam ithalatı içerisinde Bosna-Hersek’in payı 2019 yılındaki yaklaşık %0,8 oranından 2022 yılında yaklaşık %1,6 oranına yükselmiştir. Bahse konu dönemde Bosna-Hersek’ten yapılan ithalat birim fiyatları gerek anılan eşyadaki genel ithalat birim fiyatlarının gerekse ÇHC menşeli ithalat birim fiyatlarının altında bir seviyede gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, anılan eşyanın 2019-2022 dönemi itibarıyla ÇHC’den gerçekleşen ithalat birim fiyatları sırasıyla 6,3; 5,7; 6,1 ve 7,1 dolar/kg; Bosna-Hersek’ten gerçekleşen ithalat birim fiyatları ise 4,4; 4,9; 5 ve 5,3 dolar/kg olarak gerçekleşmiştir (Ek 1).

(4) 55.13-16 GTP kapsamı soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatı 2019 yılında 22.816 ton (164 milyon dolar), 2020 yılında 15.121 ton (104 milyon dolar), 2021 yılında 15.121 ton (110 milyon dolar) ve 2022 yılında 19.461 ton (168 milyon dolar) olarak gerçekleşmiştir (Ek 2).

(5) 55.13-16 GTP kapsamı eşyanın Kuzey Makedonya’dan ithalatı yıllar itibarıyla artış göstermiş olup bu kapsamda söz konusu ithalat 2019 yılı itibarıyla 430 ton, 2020 yılında 209 ton, 2021 yılında 1.111 ton ve 2022 yılı itibarıyla ise 2.933 ton olarak gerçekleşmiştir. Değer bazında bahis konusu ithalat ise belirtilen dönemde sırasıyla 3,5 milyon dolar, 1,5 milyon dolar, 6,6 milyon dolar ve 16,8 milyon dolar olarak gerçeklemiştir. Anılan dönemde ayrıca ithalat birim fiyatlarının yaklaşık 8 dolar/kg tutarından 2022 yılı itibarıyla 5,7 dolar/kg tutarına gerilediği görülmektedir. Ayrıca, anılan dönemde söz konusu eşyanın toplam ithalatı içerisinde Kuzey Makedonya’nın payı yaklaşık %1,8’den %15 oranına yükselmiştir (Ek 2).

(6) Soruşturma konusu eşyanın uluslararası ticaret verileri için International Trade Center (Trademap) tarafından derlenen bilgilerden faydalanılmıştır.

(7) Trademap veri tabanında yapılan inceleme neticesinde, 54.07 pozisyonunda tanımlı eşyanın ÇHC’den Kuzey Makedonya’ya kayda değer ölçüde ihraç edildiği gözlemlenmiş olup 2019-2021döneminde sırasıyla yaklaşık olarak 1.000 ton, 1.360 ton ve 1.750 ton eşya ihracatı gerçekleştirilmiştir. Anılan dönemde Kuzey Makedonya’ya ayrıca Almanya’dan bahis konusu pozisyonunda 485 ton, 385 ton ve 328 ton ihracat gerçekleştirilmiştir.

(8) Kuzey Makedonya’nın önlem kapsamı ülkelerden 55.13-16 GTP’lerinde tanımlı eşya ithalatında ağırlığı Almanya’dan yapılan ithalat oluşturmakta olup bu çerçevede, 2019-2021 yılları arasında söz konusu ülkeden ortalama yıllık yaklaşık 1.500 ton ithalat gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında ayrıca, Bulgaristan’dan yıllık ortalama yaklaşık 300 ton, ÇHC’den ise yıllık yaklaşık ortalama 120 ton 55.13-16 GTP’lerinde tanımlı eşya ithalat gerçekleştirilmiştir.

(9) Trademap veri tabanında yapılan Bosna-Hersek tarafından gerçekleştirilen önlem kapsamı eşya ithalatına yönelik incelemede, 54.07 pozisyonunda tanımlı eşyanın önlem kapsamı ülkeler arasında ağırlıklı olarak Almanya’dan Bosna-Hersek’e ihraç edildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, 2019-2021 yılları arasında yaklaşık 550-600 ton/yıl miktarında ithalat gerçekleştirilmiştir. Bosna-Hersek ayrıca, yıllık bazda yaklaşık ortalama 500 ton miktarında 54.07 pozisyonunda tanımlı eşyayı da İtalya’dan almaktadır. Diğer taraftan, 55.13-16 GTP’lerinde kayıtlı önlem kapsamı eşyanın önlem ülkelerinden Bosna-Hersek’e ithalatında Polonya’nın kayda değer payının bulunduğu görülmekte olup söz konusu ülkeden 2019-2021 yılları arasında yıllık bazda ortalama yaklaşık 1.300 ton eşyanın Bosna-Hersek’e ihraç edildiği bu çerçevede gözlemlenmiştir. Bunun yanında, bahse konu ürün grubunda Bulgaristan’a ülkemizce önlem alınan 2015 yılı akabinde, Bulgaristan’ın Bosna-Hersek’e olan ihracatında ciddi ölçüde artış gözlemlenmiş olup söz konusu ihracat 2018 ve 2019 yıllarında yıllık 4.500 tona kadar yükselmiştir. 2019 yılını takip eden yıllarda ise kademeli olarak azalarak 2021 yılı itibarıyla istatistiksel olarak anlamlı olmayan seviyelere gerilemiştir.

2.3. Firmalara İlişkin Belirlemeler

2.3.1. Jagjemezler Dooel

(1) Kuzey Makedonya’da mukim Jagjemezler Dooel firması soruşturma kapsamında soru formuna cevap vermiştir. Firma tarafından verilen cevaplara ilişkin 21/3/2023 tarihinde eksiklik yazısı iletilmiştir. Firma bu talebe ilişkin yazıya 3/4/2023 tarihinde cevap vermiş ve eksiklikleri tamamlayarak iş birliğinde bulunmuştur. Firma tesislerinde 14-15 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruşturmasında Jagjemezler Dooel firmasının 55.13-16 GTP kapsamı kumaşlar için kurulu ve çalışır durumda bir üretim kapasitesinin bulunduğu, üretime belirli bir kapasiteyle devam ettiği, soruşturma konusu ürünlerden 55.13-16 GTP kapsamında yer alan poliviskon kumaşların hammadde olarak iplik alınmak suretiyle dokuma işlemi yapılarak üretim gerçekleştirdiği görülmüş ve soru formu yanıtlarında sunmuş olduğu bilgiler teyit edilmiştir. Bu kapsamda, sunmuş olduğu soru formu cevaplarının incelenmesinden ve firma tesislerinde gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruşturmasından elde edilen bilgilere göre Jagjemezler Dooel firmasının yürürlükteki dampinge karşı önlemi etkisiz kılmaya yönelik faaliyette bulunmadığı tespit edilmiştir.

(2) Ancak firmanın iletilen Firma Özel Nihai bildirimine yönelik herhangi bir cevabı olmamıştır.

2.3.2.   Better House-Bolji Dom D.O.O.

(1) Bosna-Hersekte’te mukim Better House firması soruşturma kapsamında iletilen soru formuna cevap vermiştir. Firma tarafından verilen cevaplara ilişkin eksiklik yazısı 5/4/2023 tarihinde firmaya iletilmiştir. Firma bu talebe ilişkin yazıya 11/4/2023 tarihinde cevap vermiş ve eksiklikleri tamamlayarak iş birliğinde bulunmuştur. Firma tesislerinde 17-18 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruşturmasında firmanın soruşturma konusu eşyadan 54.07 GTP kapsamı eşya üretimine ilişkin kurulu ve çalışır durumda olan bir üretim kapasitesinin bulunduğu ve iplik üretiminden başlamak suretiyle 54.07 GTP kapsamı kumaş ürettiği görülmüş ve soru formu yanıtlarında sunmuş olduğu bilgiler teyit edilmiştir. Bu kapsamda, firmanın sunmuş olduğu soru formu cevaplarının incelenmesinden ve firma tesislerinde gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruşturmasından elde edilen bilgilere göre Better House-Bolji Dom D.O.O. firmasının yürürlükteki dampinge karşı önlemi etkisiz kılmaya yönelik faaliyette bulunmadığı tespit edilmiştir.

(2) Firmanın Bakanlığımıza 9/5/2023 tarihinde bildirmiş olduğu nihai bildirime ilişkin yazılı görüşünde özetle; söz konusu nihai bildirim raporunda belirtilen tüm hususlara katıldığını belirtmiştir.

2.3.3.   İş Birliğine Gelmeyen Diğer Firmalarla İlgili Belirlemeler

(1) Kuzey Makedonya ve Bosna-Hersek’te mukim ve soruşturma kapsamında yer alan ürünleri ülkemize ihraç eden diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun bir başvuru alınmamış olup İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 26’ncı maddesi hükümleri kapsamında anılan firmalar “iş birliğine gelmedi” addedilmiştir. Anılan madde hükümleri uyarınca iş birliğinde bulunmayan firmalar için belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılmıştır.

2.3.4.   Ticaretin Gerçekleştirilme Şeklindeki Değişikliğe ve Dampinge Karşı Önlemin İyileştirici Etkisinin Azaltıldığına İlişkin Belirlemeler

(1) Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı olarak yapılan 54.07 GTP kapsamı soruşturma konusu ithalatta soruşturma döneminde düzenli ve dikkate değer bir artış gerçekleşmiştir. Bahse konu ithalatın birim fiyatları bu dönemde düzenli bir şekilde düşüş göstererek anılan eşyanın ÇHC menşeli ithalat birim fiyatlarının altına gerilemiştir. Bununla birlikte, Türkiye’nin anılan eşyadaki toplam ithalatı içerisinde Kuzey Makedonya’nın payı soruşturma döneminde önemli oranda artmıştır. Söz konusu hususlar Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki anılan eşyanın ticaretinin gerçekleşme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiğini ve yürürlükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisinin azaltıldığını göstermektedir.

(2) Bosna-Hersek menşeli/çıkışlı 54.07 GTP kapsamı soruşturma konusu ürün ithalatı soruşturma döneminde 2021 yılı haricinde artış göstermiş olup özellikle 2020 yılındaki artış dikkat çekicidir. Bahse konu dönemde Bosna-Hersek’ten yapılan ithalat birim fiyatları gerek anılan eşyadaki genel ithalat birim fiyatlarının gerekse ÇHC menşeli ithalat birim fiyatlarının altında bir seviyede gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, Türkiye’nin anılan eşyadaki toplam ithalatı içerisinde Bosna-Hersek’in payının soruşturma döneminde arttığı görülmektedir. Söz konusu hususlar Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki anılan eşyanın ticaretinin gerçekleşme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiğini ve yürürlükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisinin azaltıldığını göstermektedir.

(3) 55.13-16 GTP kapsamı soruşturma konusu ürünün Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı ithalatı soruşturma döneminde artış göstermiş olup özellikle 2021 ve 2022 yıllarındaki artış dikkat çekicidir. Bahse konu ithalatın birim fiyatları bu dönemde düzenli bir şekilde düşüş göstererek anılan eşyanın ÇHC menşeli ithalat birim fiyatlarının altına gerilemiştir. Diğer taraftan, Türkiye’nin anılan eşyadaki toplam ithalatının içerisinde Kuzey Makedonya’nın payı soruşturma döneminde ciddi oranda artış göstermiştir. Söz konusu hususlar Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki anılan eşyanın ticaretinin gerçekleşme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiğini ve yürürlükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisinin azaltıldığını göstermektedir.

3. NİHAİ DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

3.1. Nihai Değerlendirme

(1) İthalat istatistiklerinin incelenmesi neticesinde; Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı olarak yapılan 54.07 GTP kapsamı soruşturma konusu ithalatta soruşturma döneminde düzenli ve dikkate değer bir artış gerçekleştiği görülmektedir. Bahse konu ithalatın birim fiyatları bu dönemde düzenli bir şekilde düşüş göstererek anılan eşyanın ÇHC menşeli ithalat birim fiyatlarının altına gerilemiştir. Bununla birlikte, Türkiye’nin anılan eşyadaki toplam ithalatı içerisinde Kuzey Makedonya’nın payı soruşturma döneminde önemli oranda artmıştır. Söz konusu ciddi ithalat artışı ve birim fiyatlardaki düzenli gerileme sonucunda Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı ithalat birim fiyatlarının ÇHC menşeli ithalat birim fiyatlarının altında bir seviyeye geldiği ve Türkiye’nin söz konusu eşya ithalatında Kuzey Makedonya’nın payının önemli oranda arttığı hususları ilgili eşya grubunda Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ithalatın gerçekleşme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiğini ve yürürlükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisinin azaltıldığını göstermektedir.

(2) Bosna-Hersek menşeli/çıkışlı 54.07 GTP kapsamı soruşturma konusu ürün ithalatı soruşturma döneminde 2021 yılı haricinde artış göstermiş olup özellikle 2020 yılındaki artış dikkat çekicidir. Bahse konu dönemde Bosna-Hersek’ten yapılan ithalat birim fiyatları gerek anılan eşyadaki genel ithalat birim fiyatlarının gerekse ÇHC menşeli ithalat birim fiyatlarının altında bir seviyede gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, Türkiye’nin anılan eşyadaki toplam ithalatı içerisinde Bosna-Hersek’in payının soruşturma döneminde arttığı görülmektedir. Söz konusu ciddi ithalat artışı ve Bosna-Hersek’in anılan eşyada Türkiye’nin toplam ithalatı içerisindeki payının önemli oranda artış gösterdiği hususları ilgili eşya grubunda Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ithalatın gerçekleşme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiğini ve yürürlükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisinin azaltıldığını göstermektedir.

(3) 55.13-16 GTP kapsamı soruşturma konusu ürünün Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı ithalatı soruşturma döneminde artış göstermiş olup özellikle 2021 ve 2022 yıllarındaki artış dikkat çekicidir. Bahse konu ithalatın birim fiyatları bu dönemde düzenli bir şekilde düşüş göstererek anılan eşyanın ÇHC menşeli ithalat birim fiyatlarının altına gerilemiştir. Diğer taraftan, Türkiye’nin anılan eşyadaki toplam ithalatının içerisinde Kuzey Makedonya’nın payı soruşturma döneminde ciddi oranda artış göstermiştir. Söz konusu ciddi ithalat artışı, anılan eşyadaki toplam ithalat içerisinde Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı ithalatın payındaki ciddi artış ve bahse konu ithalatın birim fiyatlarının soruşturma dönemi boyunca gerileyerek ÇHC menşeli anılan eşya ithalat birim fiyatlarının altında bir seviyeye gerilemesi hususları ilgili eşya grubunda Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ithalatın gerçekleşme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiğini ve yürürlükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisinin azaltıldığını göstermektedir.

(4) Kuzey Makedonya’da mukim Jagjemezler Dooel firması soruşturma kapsamında iletilen soru formuna cevap vermiştir. Firma tarafından verilen cevaplara ilişkin eksiklik yazısı iletilmiştir. Firma bu talebe ilişkin yazıya cevap vermiş ve eksiklikleri tamamlayarak iş birliğinde bulunmuştur. Firma tesislerinde 14-15 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruşturmasında Jagjemezler Dooel firmasının 55.13-16 GTP kapsamı kumaşlar için kurulu ve çalışır durumda bir üretim kapasitesinin bulunduğu, üretime belirli bir kapasiteyle devam ettiği, soruşturma konusu ürünlerden 55.13-16 GTP kapsamında yer alan poliviskon kumaşların hammadde olarak iplik alınmak suretiyle dokuma işlemi yapılarak üretim gerçekleştirdiği görülmüş ve soru formu yanıtlarında sunmuş olduğu bilgiler teyit edilmiştir. Bu kapsamda, sunmuş olduğu soru formu cevaplarının incelenmesinden ve firma tesislerinde gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruşturmasından Jagjemezler Dooel firmasının yürürlükteki dampinge karşı önlemi etkisiz kılmaya yönelik faaliyette bulunmadığı tespit edilmiştir.

(5) Bosna-Hersekte’te mukim Better House firması soruşturma kapsamında iletilen soru formuna cevap vermiştir. Firma tarafından verilen cevaplara ilişkin eksiklik yazısı iletilmiştir. Firma bu talebe ilişkin yazıya cevap vermiş ve eksiklikleri tamamlayarak iş birliğinde bulunmuştur. Firma tesislerinde 17-18 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruşturmasında firmanın soruşturma konusu eşyadan 54.07 GTP kapsamı eşya üretimine ilişkin kurulu ve çalışır durumda olan bir üretim kapasitesinin bulunduğu ve iplik üretiminden başlamak suretiyle soruşturma konusu eşyadan 54.07 GTP kapsamı kumaş ürettiği görülmüş ve soru formu yanıtlarında sunmuş olduğu bilgiler teyit edilmiştir. Bu kapsamda, sunmuş olduğu soru formu cevaplarının incelenmesinden ve firma tesislerinde gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruşturmasından Better House firmasının yürürlükteki dampinge karşı önlemi etkisiz kılmaya yönelik faaliyette bulunmadığı tespit edilmiştir.

(6) 54.07 ve 55.13-16 GTP’li eşya kapsamında Kuzey Makedonya’da mukim diğer firmalar iş birliğinde bulunmamış ve bu firmalar için belirlemeler mevcut verilere göre yapılmıştır. Bu çerçevede, soruşturma döneminde Kuzey Makedonya’dan yapılan ithalatın artış gösterdiği, soruşturma konusu ürünlerde birim fiyatların soruşturma dönemi boyunca gerilediği ve ÇHC birim fiyatlarının altında kaldığı, soruşturma konusu ürünlerden Türkiye’nin toplam ithalatı içerisinde Kuzey Makedonya’nın payının soruşturma döneminde önemli oranda arttığı anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra, anılan ülke Büyükelçiliğinden, ülkelerindeki yerleşik soruşturma konusu ürünlerin üretici ihracatçılarına ilişkin bilgi talebine yönelik herhangi bir yanıt alınmamıştır. Yapılan bu tespitler, yürürlükteki dampinge karşı önlemlerden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda Türkiye ile Kuzey Makedonya’da yerleşik firmalar arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiğini ve Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalat yoluyla yürürlükteki dampinge karşı önlemlerin iyileştirici etkisinin azaltıldığını göstermektedir. Bu kapsamda, Kuzey Makedonya’daki mukim diğer firmaların yürürlükteki dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığı tespit edilmiştir.

(7) 54.07 GTP’li eşya kapsamında Bosna-Hersek’te mukim diğer firmalar iş birliğinde bulunmamış ve bu firmalar için belirlemeler mevcut verilere göre yapılmıştır. Bu çerçevede, soruşturma döneminde Bosna-Hersek’ten yapılan ithalatın artış gösterdiği, soruşturma konusu ürünlerde birim fiyatların soruşturma dönemi boyunca gerilediği ve soruşturma konusu ürünlerden Türkiye’nin toplam ithalatı içerisinde Bosna-Hersek’in payının soruşturma döneminde önemli oranda arttığı anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra, anılan ülke Büyükelçiliğinden, ülkelerindeki yerleşik soruşturma konusu ürünlerin üretici ihracatçılarına ilişkin bilgi talebine yönelik herhangi bir yanıt alınmamıştır. Yapılan bu tespitler, yürürlükteki dampinge karşı önlemlerden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda Türkiye ile Bosna-Hersek’te yerleşik firmalar arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiğini ve Bosna-Hersek menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalat yoluyla yürürlükteki dampinge karşı önlemlerin iyileştirici etkisinin azaltıldığını göstermektedir. Bu kapsamda, Bosna-Hersek’te mukim diğer firmaların yürürlükteki dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığı tespit edilmiştir.

3.2. Sonuç

(1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41) kapsamında 54.07 GTP altında kayıtlı eşyanın ÇHC menşeli ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin, Bosna-Hersek’te mukim ve iş birliğine gelen Better House-Bolji Dom D.O.O. firmasından yapılan ithalat hariç olmak üzere Kuzey Makedonya ve Bosna-Hersek menşeli/çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatına teşmil edilmesine karar verilmiştir.

(2) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) kapsamında 55.13-16 GTP’leri altında kayıtlı eşyanın ÇHC menşeli ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin Kuzey Makedonya’da mukim ve iş birliğine gelen Jagjemezler Dooel firmasından yapılan ithalat hariç olmak üzere Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatına teşmil edilmesine karar verilmiştir.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2023/2) çerçevesinde teminata bağlanmış işlemlere yönelik olarak Gümrük idarelerince Kararın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işlem tesis edilmesine karar verilmiştir.

 

 

Ekler:

1. 54.07 GTP Kapsamı Soruşturma Konusu Eşya İthalat İstatistikleri

2. 55.13-16 GTP Kapsamı İthalat İstatistikleri

Ek 1: 54.07 GTP Kapsamı Soruşturma Konusu Eşya İthalat İstatistikleri

 

Ülke Adı  Dolar Değeri  Net Ağırlık (Kg)  BF
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Mısır 97.264.192 80.427.505 80.381.854 159.966.478 12.137.498 11.278.832 11.831.197 21.860.975 8,01 7,13 6,79 7,32
Çin 43.079.901 33.140.402 48.130.052 83.810.183 6.804.688 5.810.188 7.897.044 11.840.838 6,33 5,70 6,09 7,08
Malezya 60.900.345 55.234.330 48.697.101 79.070.753 19.746.163 19.333.011 17.165.921 21.584.414 3,08 2,86 2,84 3,66
Güney Kore 72.185.231 59.512.807 38.413.623 71.315.397 8.262.829 6.873.347 4.731.480 8.741.362 8,74 8,66 8,12 8,16
Fransa 505.463 5.003.847 24.087.092 50.363.168 20.030 1.041.861 5.762.853 12.092.514 25,24 4,80 4,18 4,16
Çekya 11.079.929 9.147.780 31.629.836 43.110.165 1.390.615 1.456.715 6.665.398 11.347.035 7,97 6,28 4,75 3,80
Vietnam 11.561.299 15.019.794 18.182.659 42.956.094 3.095.030 4.737.462 5.064.426 11.062.015 3,74 3,17 3,59 3,88
Kuzey Makedonya 1.905.045 4.300.309 21.661.717 22.259.355 291.820 660.285 3.712.350 3.859.079 6,53 6,51 5,84 5,77
İtalya 28.772.284 43.625.557 11.709.603 21.224.736 3.220.410 7.123.363 767.066 1.790.907 8,93 6,12 15,27 11,85
Romanya 1.984.333 2.026.083 3.491.865 16.881.763 624.649 620.197 1.019.205 6.101.225 3,18 3,27 3,43 2,77
Belçika 346.755 2.539.066 4.512.245 15.760.726 30.027 739.443 1.078.503 3.496.025 11,55 3,43 4,18 4,51
Avusturya 373.523 1.413.309 16.435.580 13.190.994 13.245 216.014 3.978.845 3.379.939 28,20 6,54 4,13 3,90
Bosna-Hersek 2.651.268 6.222.275 3.130.672 10.621.541 598.845 1.269.176 620.785 2.003.779 4,43 4,90 5,04 5,30
Hollanda 6.213.042 7.592.155 7.308.883 9.425.658 1.718.414 150.029 157.504 176.628 3,62 50,60 46,40 53,36
Portekiz 205.371 2.839.557 2.976.276 8.139.876 9.947 421.164 613.115 2.087.914 20,65 6,74 4,85 3,90
Endonezya 25.876.276 11.354.471 6.813.472 8.092.919 3.717.313 1.702.959 1.004.292 1.069.198 6,96 6,67 6,78 7,57
Fas 146.831 509.230 1.753.007 7.532.785 22.763 121.292 269.105 786.309 6,45 4,20 6,51 9,58
İspanya 12.405.922 14.224.199 4.347.697 5.039.958 1.726.083 2.208.180 332.405 500.681 7,19 6,44 13,08 10,07
Türkiye 11.314.936 4.556.198 4.620.842 4.410.508 1.050.095 583.567 597.587 587.198 10,78 7,81 7,73 7,51
Almanya 7.925.369 11.226.945 3.987.732 3.383.628 700.390 2.127.402 278.184 94.274 11,32 5,28 14,33 35,89
ABD 279.934 1.734.159 1.605.040 1.789.877 3.680 28.999 20.702 43.174 76,07 59,80 77,53 41,46
Hindistan 4.240.239 2.545.686 1.623.254 1.374.472 669.112 370.738 269.423 211.847 6,34 6,87 6,02 6,49
İngiltere 9.184.834 1.497.881 853.909 1.266.597 1.718.601 102.624 53.163 63.193 5,34 14,60 16,06 20,04
Diğer 20.687.482 8.484.075 4.560.435 4.480.675 3.337.573 1.397.712 814.049 472.877 6,20 6,07 5,60 9,48
Genel Toplam 431.089.804 384.177.620 390.914.446 685.468.306 70.909.820 70.374.560 74.704.602 125.253.400 6,1 5,5 5,2 5,5

 

 

Ek 2: 55.13-16 GTP Kapsamı İthalat İstatistikleri

Ülke Adı  Dolar Değeri  Net Ağırlık (Kg)  BF
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Türkiye 28.465.859 16.354.343 20.929.501 32.331.568 2.382.739 1.362.551 1.728.561 2.235.704 11,95 12,00 12,11 14,46
Çin 28.575.610 14.389.681 16.507.292 25.842.769 4.500.813 2.561.559 2.969.501 4.085.907 6,35 5,62 5,56 6,32
İtalya 19.160.714 15.703.370 14.618.992 18.193.577 1.519.536 1.427.537 694.153 795.318 12,61 11,00 21,06 22,88
Kuzey Makedonya 3.462.637 1.464.962 6.621.476 16.785.816 430.537 208.948 1.111.852 2.933.124 8,04 7,01 5,96 5,72
Portekiz 2.678.410 3.555.632 6.452.438 11.013.458 125.303 238.725 801.121 1.569.650 21,38 14,89 8,05 7,02
İngiltere 3.646.464 1.142.020 1.281.469 9.885.166 491.833 108.727 142.729 442.434 7,41 10,50 8,98 22,34
İspanya 10.661.256 9.890.749 4.862.888 9.074.430 973.291 1.233.616 378.133 711.448 10,95 8,02 12,86 12,75
Laos 4.846.250 2.257.875 3.373.663 6.593.739 1.167.220 597.040 820.348 1.174.366 4,15 3,78 4,11 5,61
Pakistan 8.192.798 10.454.077 9.132.468 6.330.694 1.609.546 1.821.504 1.501.280 999.210 5,09 5,74 6,08 6,34
Endonezya 13.013.330 6.985.996 8.316.823 4.886.048 3.417.112 2.052.979 2.329.684 1.124.050 3,81 3,40 3,57 4,35
Romanya 1.460.835 1.198.908 1.462.778 3.995.778 75.852 75.957 125.911 380.946 19,26 15,78 11,62 10,49
Fransa 1.559.501 2.146.074 2.535.069 3.581.409 56.195 243.554 343.550 539.178 27,75 8,81 7,38 6,64
Hindistan 990.530 705.223 2.932.647 2.916.555 139.681 98.525 583.589 480.593 7,09 7,16 5,03 6,07
Tayland 8.041.402 5.113.230 1.678.147 2.788.253 2.034.061 1.434.979 453.518 460.401 3,95 3,56 3,70 6,06
Malezya 1.520.865 1.499.749 1.123.544 2.133.373 213.532 258.064 139.526 241.914 7,12 5,81 8,05 8,82
Avusturya 1.064.248 1.029.163 1.333.522 1.662.101 106.867 106.637 173.954 221.947 9,96 9,65 7,67 7,49
Almanya 11.330.175 4.267.660 1.278.637 1.661.833 1.415.823 521.593 85.428 117.746 8,00 8,18 14,97 14,11
Güney Kore 2.684.184 1.506.937 239.318 1.251.988 142.658 91.455 10.250 100.103 18,82 16,48 23,35 12,51
Bulgaristan 490.324 437.299 1.257.383 1.250.930 22.955 17.804 56.785 56.306 21,36 24,56 22,14 22,22
İsrail 1.242.456 873.962 1.478.825 1.165.069 287.021 199.494 321.277 245.328 4,33 4,38 4,60 4,75
Bosna-Hersek 3.304 755 4,38
Diğer 11.404.999 2.830.241 2.585.379 4.565.667 1.703.606 460.061 381.752 546.071 6,69 6,15 6,77 8,36
Genel Toplam 164.496.151 103.807.151 110.002.259 167.910.221 22.816.936 15.121.309 15.152.902 19.461.744 7,2 6,9 7,3 8,6

 

 

 

Sıra No 4628   Sıra No 4631   Sıra No 4632

Yazar: Bahar Çakıroğulları