İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2023-2

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2023-2

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2023-2İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/2)

Ticaret Bakanlığından: 24.01.2023 Tarih ve 32083 Sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Bosna Hersek menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ve EK’te gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalatına yönelik olarak başvuru üzerine ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik olarak re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

c) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

d) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

e) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

f) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

g) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

ğ) Kuzey Makedonya: Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ni,

h) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ı) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 4- (1) Soruşturma konusu eşya, 28/1/2021 tarihli ve 31378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan ve EK’te yer alan listede GTİP’lerine yer verilen 54.07 GTP altında sınıflandırılan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat” ve 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’leri altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” tanımlı ürünlerdir.

(2) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvuru ve mevcut durum

MADDE 5- (1) 54.07 GTP altında tanımlı soruşturma konusu “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat” ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalat aracılığıyla etkisiz kılındığına ilişkin R.B. Karesi İthalat İhracat Tekstil San. ve Tic. A.Ş. firmasının başvurusu üzerine Genel Müdürlük tarafından bir inceleme başlatılmıştır. Ayrıca, 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’leri altında yer alan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik şüphe üzerine Genel Müdürlük tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır.

(2) Kore Cumhuriyeti, ÇHC, Tayland Krallığı, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli 54.07 GTP altında yer alan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat”ın ithalatında, 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2) kapsamında ülke ve firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konmuştur. 28/1/2021 tarihli ve 31378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) ile tamamlanan son nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında dampinge karşı önlem oranı, ÇHC menşeli eşyada, 110 gr/m² ağırlığının üstünde olanlar için CIF bedelin %42,44’ü, 110 gr/m² ağırlığı ve altında olanlar için CIF bedelin %21,13’ü olarak tespit edilmiştir.

(3) 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/30) ile ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Filipinler menşeli/çıkışlı ithalata teşmil edilmiştir.

(4) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/41) çerçevesinde, ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Bulgaristan Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı ithalata teşmil edilmiştir.

(5) 7/5/2019 tarihli ve 30767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/15) çerçevesinde, ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Yunanistan menşeli/çıkışlı eşya ithalata teşmil edilmiştir.

(6) 31/12/2020 tarihli ve 31351 (5. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/2) çerçevesinde, ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Malezya menşeli/çıkışlı ithalata teşmil edilmiştir.

(7) 26/8/2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41) çerçevesinde, ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem İspanya Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti, Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı olan ve Tebliğde belirtilen firmalardan yapılan ithalata teşmil edilmiştir.

(8) ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’lerinde tanımlı eşya ithalatında, 15/2/2001 tarihli ve 24319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2001/2) kapsamında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) ile tamamlanan son nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda önlem oranı CIF bedelin %44’ü olarak tespit edilerek önlemin devamına karar verilmiştir.

(9) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/40) çerçevesinde, ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’lerinde tanımlı eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Bulgaristan Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı ithalata teşmil edilmiştir.

(10) 7/5/2019 tarihli ve 30767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/15) çerçevesinde, ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’lerinde tanımlı eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Yunanistan menşeli/çıkışlı ithalata teşmil edilmiştir.

(11) 26/8/2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41) çerçevesinde, ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’lerinde tanımlı eşya için uygulanan dampinge karşı önlem İspanya Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti, Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı olan ve Tebliğde belirtilen firmalardan yapılan ithalata teşmil edilmiştir.

(12) 25/12/2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9) hükümleri çerçevesinde soruşturma konusu eşyanın ithalatı kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmaktadır.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 6- (1) 54.07 GTP altında sınıflandırılan soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatı 2019 yılında 70.910 ton (431 milyon dolar), 2020 yılında 70.375 ton (384 milyon dolar), 2021 yılında 74.705 ton (391 milyon dolar), 2022 yılının ilk 9 ayında ise 97.206 (535 milyon dolar) olarak gerçekleşmiştir.

(2) 54.07 GTP kapsamı soruşturma konusu eşyanın Kuzey Makedonya’dan ithalatı 2019 yılında 292 ton, 2020 yılında 660 ton ve 2021 yılında yaklaşık 3.712 ton olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk 9 ayında ise bahse konu ithalat 2.575 ton olmuştur. Belirtilen dönemde Kuzey Makedonya’dan gerçekleştirilen ithalat değer bazında 2019 yılı için 1,9 milyon dolar iken, 2020 yılı için 4,3 milyon dolar ve 2021 yılı için 22 milyon dolar olmuştur. 2022 yılının ilk 9 ayı itibarıyla ise bahse konu ithalat 15 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2019-2022 döneminde Kuzey Makedonya’dan yapılan ithalat birim fiyatları yaklaşık 6,5 dolar/kg seviyesinden 5,9 dolar/kg seviyesine gerilemiştir. Kuzey Makedonya’dan söz konusu eşya ithalatı 2019 yılından 2021 yılına miktar bazında 13 katına, değer bazında ise yaklaşık 11 katına çıkmıştır. Bu kapsamda, Kuzey Makedonya’nın 54.07 pozisyonunda tanımlı soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatında 2019 yılı itibarıyla miktar bazında yaklaşık %0,4 oranında olan payı 2021 yılı sonunda yaklaşık %2,6 oranına yükselmiştir.

(3) ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlemin 2021 yılında İspanya Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti, Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı olan ve ilgili Tebliğde belirtilen firmalardan eşya ithalatına teşmil edilmesiyle birlikte anılan ülkelerden ithalat azalırken, söz konusu eşyanın 2021 yılında Kuzey Makedonya’dan ithalatında, 2022 yılında Bosna Hersek’ten ithalatında artış yaşandığı görülmektedir.

(4) Bosna Hersek menşeli 54.07 GTP altında sınıflandırılan soruşturma konusu ithalat sırasıyla 2019 yılında 599 ton, 2020 yılında 1.269 ton, 2021 yılında 621 ton ve 2022 yılının ilk 9 ayında 1.482 ton olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde Bosna Hersek’ten yapılan ithalat değer bazında 2019 yılı için 2,7 milyon, 2020 yılı içi 6,2 milyon, 2021 yıl için 3,1 milyon ve 2022 yılının ilk 9 ayı itibarıyla 7,9 milyon dolar olmuştur. Bosna Hersek’ten söz konusu eşya ithalatı 2019 yılından 2020 yılına miktar bazında %112, değer bazında ise %79 artış göstermiş, 2022 yılının ilk 9 ayında ise 2021 yılının aynı dönemine kıyasla miktar bazında %377, değer bazında ise %474 artmıştır. Diğer taraftan, Bosna Hersek’in 54.07 pozisyonunda tanımlı soruşturma konusu eşya toplam ithalatı içerisindeki miktar bazında payı 2019 yılında yaklaşık %0,8 oranından 2022 yılının Eylül ayı itibarıyla yaklaşık %1,5 oranına yükselmiştir.

(5) 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’lerinde tanımlı eşya toplam ithalatı 2019 yılında 22.817 ton (164 milyon dolar), 2020 yılında 15.121 ton (104 milyon dolar), 2021 yılında 15.153 ton (110 milyon dolar) ve 2022 yılının ilk 9 ayında 15.359 ton (128 milyon dolar) olarak gerçekleşmiştir.

(6) 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’lerinde tanımlı eşyanın Kuzey Makedonya’dan ithalatı yıllar itibarıyla artış göstermiş olup, bu kapsamda söz konusu ithalat 2019 yılı itibarıyla 430 ton, 2020 yılında 209 ton, 2021 yılında 1.112 ton ve 2022 yılının ilk 9 ayı itibarıyla 2.168 ton olarak gerçekleşmiştir. Tutar bazında bahse konu ithalat ise 2019-2022 döneminde sırasıyla 3,5 milyon, 1,5 milyon, 6,6 milyon ve 13 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalat 2021 yılında 2020 yılına kıyasla miktar bazında %434 değer bazında %352 artmış, 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 2021 yılının aynı dönemine kıyasla miktar bazında %280 değer bazında %271 artış göstermiştir. 2019-2022 döneminde 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’lerinde tanımlı eşyanın toplam ithalatı içerisinde Kuzey Makedonya’nın payı miktar bazında yaklaşık %1,8’den %14,1 oranına yükselmiştir. Ayrıca, anılan dönemde Kuzey Makedonya menşeli bahse konu ithalat birim fiyatlarının 8 dolar/kg tutarından 5,8 dolar/kg tutarına gerilediği görülmektedir.

(7) ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’lerinde tanımlı eşya için uygulanan dampinge karşı önlemin 2021 yılında İspanya Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti, Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı olan ve ilgili Tebliğde belirtilen firmalardan eşya ithalatına teşmil edilmesiyle birlikte anılan ülkelerden ithalat azalırken, 2021 yılında söz konusu eşyanın Kuzey Makedonya’dan ithalatında artış yaşandığı görülmektedir.

Karar ve işlemler

MADDE 7- (1) Yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek menşeli/çıkışlı 54.07 GTP altında sınıflandırılan soruşturma konusu “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat” tanımlı eşyanın ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” tanımlı eşyanın ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(3) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Kararın 11 inci maddesi çerçevesinde, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek menşeli/çıkışlı 54.07 GTP altında sınıflandırılan soruşturma konusu eşya ithalatının soruşturma süresi boyunca 28/1/2021 tarihli ve 31378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) hükümleri çerçevesinde, ÇHC menşeli ithalatta uygulanmakta olan dampinge karşı önlem tutarında teminata bağlanmasına karar verilmiştir.

(4) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Kararın 11 inci maddesi çerçevesinde, Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri altında sınıflandırılan eşya ithalatının soruşturma süresi boyunca 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4)  hükümleri çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanmakta olan dampinge karşı önlem tutarında teminata bağlanmasına karar verilmiştir.

(5) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8- (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçıları ile soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur. Bildirimde soruşturmanın açılış tebliği, gizli olmayan rapor özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(2) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate alınmaz.

Süreler

MADDE 9- (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

İş birliğine gelinmemesi

MADDE 10- (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 11- (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 95 83, Faks: +90 312 212 87 65

www.ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini, kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP ve e-posta adreslerine gönderir.

KEP Adresi: [email protected]

E-posta Adresi: [email protected]

(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini Bakanlığın yukarıda belirtilen posta ve e-posta adreslerine gönderir.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 12- (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230124-5-1.pdf

 

Sıra No 4411   Sıra No 4412   Sıra No 4413   Sıra No 4414

Yazar: Bahar Çakıroğulları