İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2023-1

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2023-1

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2023-1İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/1)

Ticaret Bakanlığından: 06.01.2023 Tarih ve  32065 Sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 15/7/2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/36) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “bebek arabaları” ve “yalnızca bebek arabalarının şasileri” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

c) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ç) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

d) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Karar

MADDE 4- (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, ÇHC menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile 19/7/2016 tarihli ve 29775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/26) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Dampinge Karşı Önlem Tutarı
8715.00.10.00.00 Bebek arabaları Çin Halk Cumhuriyeti 12 ABD doları/adet
8715.00.90.00.00 Yalnızca bebek arabalarının şasileri 8 ABD doları/adet

 

Uygulama

MADDE 5- (1) Gümrük idareleri; 4 üncü maddede GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen tutarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü maddede yer alan tabloda belirtilen eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesi uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

EK:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/1)’E DAİR BİLGİLENDİRME RAPORU

1. GENEL BİLGİ VE İŞLEMLER

1.1. Kapsam ve yasal dayanak

(1) Bu rapor, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8715.00.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında kayıtlı “bebek arabaları” ile 8715.00.90.00.00 GTİP’i altında sınıflandırılan “yalnızca bebek arabalarının şasileri” ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlere yönelik olarak yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi ve bulguları içermektedir.

1.2.            Mevcut önlem ve geçmişi

(1) 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/15) ile ÇHC menşeli 8715.00.10.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “çocuk arabaları, pusetler ve çocuk taşımaya mahsus benzeri arabalar” için 8 ABD doları/adet, 8715.00.90.00.00 GTİP’i altında sınıflandırılan “yalnızca şasiler” için ise 5 ABD doları/adet tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe girmiştir.

(2) 23/5/2010 tarihli ve 27589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/14) ile tamamlanan NGGS sonucunda bahse konu ürünlere yönelik damping önlemi “bebek arabaları” için 12 ABD doları/adet, “yalnızca bebek arabalarının şasileri” için 8 ABD doları/adet olarak yeniden belirlenmiştir.

(3) 19/7/2016 tarihli ve 29775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/26) ile tamamlanan NGGS’de ise yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

1.3. Soruşturma

(1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 19/2/2021 tarihli ve 31400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/5) ile mevcut önlemin yürürlükte kalma süresinin sona ereceği ilan edilmiştir. İlgili ürünün yerli üreticileri tarafından mevzuatta öngörülen süreler içinde, önlemin sona ermesinin damping ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasını içeren yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Yerli üreticiler Ayyıldız Bisiklet Gıda ve Tem. Ür. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti. (Ayyıldız), Aldeba Metalurji Teknoloji Makina ve Çocuk Gereçleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (Aldeba), Aytaç Bebe Çocuk Gereçleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (Aytaç Bebe), Derya Bebe Çocuk Gereçleri İmalat Paz. San. Tic. Ltd. Şti. (Derya Bebe) ve Kardeş Bisiklet ve Çocuk Gereçleri İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. (Kardeş) tarafından mezkûr önlemin uygulamadan kalkması halinde dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden oluşacağı hususlarındaki iddialarını ortaya koyarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi temelinde bir NGGS açılması talebinde bulunulmuştur. Bu başvuru, Öztaçlı Bebe Gereçleri Çelik Eşya İmalatı San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından da desteklenmiştir.

(3) Başvuru kapsamında sunulan bilgi ve belgeler, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu (Kurul) tarafından değerlendirilmiş ve bir NGGS başlatılmasını haklı kılacak yeterlilikte delillerin mevcudiyetine kanaat getirilmiş olup, 15/7/2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/36) ile ÇHC menşeli mezkûr ürünün ithalatına yönelik olarak bir NGGS başlatılmıştır.

(4) T.C. Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülen NGGS tamamlanmıştır.

1.4. Yerli üretimin temsil yeteneği

(1) Yerli üretim dalının temsil yeteneği incelenirken, başvuru sahibi firmaların soruşturma konusu ürüne ilişkin üretim miktarı ile aynı ürünün toplam Türkiye üretimi kıyaslanmıştır. Yapılan incelemede, Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca yerli üretim dalını temsil etme niteliğine sahip olan yerli üreticiler tarafından yapılan başvurunun, Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibi firmalar, bu raporun ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” (YÜD) olarak anılacaktır.

1.5. Gözden geçirme dönemi

(1) Önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığını tespit etmek amacıyla 1/1/2018-31/12/2020 tarihleri arasındaki dönem, gözden geçirme dönemi olarak saptanmıştır.

1.6. İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

(1) Soruşturma açılmasını müteakip; soruşturma konusu ürünün Bakanlıkça tespit edilen Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve ÇHC’de yerleşik diğer üreticilerine/ihracatçılarına iletilebilmesini teminen, ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliğine soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimlerde; soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. İlgili taraflardan süre uzatımı yönünde bir talep alınmamıştır.

(4) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile iş birliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5) Soruşturma konusu ürünün ithalatını gerçekleştirdiği tespit edilen firmalara soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilmiştir. Türkiye’de yerleşik 2 ithalatçı firmadan ithalatçı soru formuna yanıt alınmıştır. Söz konusu firmalar, yerli üretim dalındaki firmaların ithalattaki kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle kendilerini geliştirme ihtiyacı duymadıklarını ve ihracattan ziyade sadece iç piyasaya yöneldiklerini ifade etmiştir.

(6) Soruşturmaya ilişkin görüşlerini Bakanlığımıza ileten BAGİDER (Bebek Araç Gereçleri Üretici, İthalatçı ve Perakendeciler Derneği) ise halihazırda soruşturma konusu üründe uygulanmakta olan gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi ve ileriye yönelik gözetim uygulamalarının sektöre yeterince koruma sağladığı, bu önlemlere ilaveten bir de damping vergisinin devam ettirilmesinin ise yerli üreticileri ithalatçılar karşısında fazlasıyla avantajlı konuma getireceği ve yerli üretim dalının rekabetçiliğinin gelişmesine bir engel teşkil edeceğini belirtmiştir.

(7) Soruşturma konusu ürünün ihracatını gerçekleştirdiği tespit edilen firmalara soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilmiştir. ÇHC’de yerleşik söz konusu ihracatçı firmalardan üretici/ihracatçı soru formuna yanıt alınamamıştır.

(8) Nihai bildirim sonrasında, taraflara yazılı görüşlerini sunmaları için bildirim yapılmış ancak ilgili taraflardan herhangi bir yazılı görüş Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmemiştir. Ayrıca, ilgili tarafların nihai bildirime ilişkin görüşlerini sözlü olarak da sunmalarına imkân tanımak amacıyla tertiplenmesi öngörülen kamu dinleme toplantısına herhangi bir katılım talebi alınmamıştır.

(9) Tarafların işbu soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

1.7. Yerinde doğrulama incelemesi

(1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde, YÜD’ü oluşturan firmalardan Ayyıldız firması nezdinde yerinde doğrulama incelemesi gerçekleştirilmiştir.

2. SORUŞTURMA KONUSU ÜRÜN VE BENZER ÜRÜN

2.1. Ürünün gümrük tarife pozisyonu, tanımı, teknik özellikleri ve kullanım alanları

(1) Soruşturma konusu ürün ÇHC menşeli 8715.00.10.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “bebek arabaları” ile 8715.00.90.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “yalnızca bebek arabalarının şasileri” dir.

(2) Ürün, ticari olarak bebek arabaları ya da bebek puseti olarak adlandırılmaktadır. Doğum anından üç yaşına kadar çocuklar için kullanılan motorsuz ve insan gücüyle hareket eden bir taşıma aletidir. Bebek arabalarının şasileri ise basit işleme tabi tutularak mamul ürün haline getirilebilmeleri sebebi ile önlem kapsamında yer almaktadır.

(3) Bebek arabaları, başlıca üç üretim aşamasından geçmektedir. Metal aksam hazırlama safhasında ilk madde olarak gelen çeşitli nitelikte borular ve saclar ilgili kesim, büküm ve delme işlemlerini tamamladıktan sonra kaynak işlemine ve ardından boyama işlemlerine geçmektedir. Döşeme safhasında ise, belirli niteliklerdeki kumaşların kesim, dikim ve baskı işlemleri tamamlanmaktadır. Plastik aksam da bu aşamada yerleştirilmektedir. Son aşama olan genel montaj ve kontrol safhasında, tüm l aksam ve kumaş döşeme malzemeleri birleştirilip, tekerlekler takılmakta ve kalite kontrolden geçirildikten sonra paketlenerek satışa sunulmaktadır.

(4) Yapılan başvuruda, yerli üretim dalı tarafından üretilen ürün ile önlem konusu ithal ürün arasında, teknik ve fiziki özellikler ile ürünün temel kullanım alanları bakımından bir fark bulunmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle, Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde, önlem konusu ithal ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ürününün esas soruşturmada yapılan benzer ürün olarak kabul edilebileceği tespiti geçerliliğini korumaktadır.

2.2. Ürünün ithalinde uygulanan gümrük vergisi ve diğer yükümlülükler

(1) Soruşturma konusu ürünün ÇHC’den ithalinde %2,7 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır.

(2) 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar ile soruşturma konusu ürünlerden 8715.00.10.00.00 GTİP’i altında sınıflandırılanların ithalatında %15; 8715.00.90.00.00 GTİP’i altında sınıflandırılanların ithalatında %10 oranında ilave gümrük vergisi uygulanmaktadır. Diğer taraftan soruşturma konusu ürünün ithalatında KDV oranı %18’dir.

(3) Soruşturma konusu ürünlerin ithalatında, 17/7/2010 tarihli ve 27644 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6) kapsamında aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde ileriye yönelik gözetim uygulaması bulunmaktadır.

 

G.T.P. Eşyanın Tanımı CIF Kıymet
8715.00.10 Bebek arabaları 100 (ABD doları/adet)
8715.00.90 Aksam ve parçalar 25 (ABD doları/kg)

 

3. DAMPİNGİN DEVAMI VEYA TEKRARLANMA İHTİMALİ İDDİASI

3.1. Genel açıklamalar

(1) Yerli üretim dalının, önlemlerin ortadan kalkması halinde dampingin devam edeceği ya da yeniden meydana geleceğine ilişkin iddiası çerçevesinde, soruşturma konusu ülkenin üretim kapasitesi, ihracat kabiliyeti ve ihraç fiyatları, Türkiye’ye ihraç fiyatının mevcut haliyle dampingin devamına işaret edip etmediği gibi unsurlar incelenmiştir. Yapılan bu incelemelerin sonuçları ışığında önlemin kalkması halinde dampingin devamı ya da tekrarının muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir.

3.2. Soruşturma konusu ülkelerin üretim ve ihracat kapasiteleri ile fiyatları

(1) ÇHC’nin bebek arabası üretim kapasitesi hakkında birincil kaynaktan edinilmiş bilgi mevcut değildir. Bu nedenle anılan ülkenin bebek arabası üretimi kapasitesinin büyüklüğünü görebilmek maksadıyla dünyaya yaptığı ihracata ilişkin veriler değerlendirilmiştir.

(2) Bu kapsamda, 8715.00 gümrük tarife alt pozisyonu altında sınıflandırılan bebek arabaları ile bunların aksam ve parçalarına ilişkin Uluslararası Ticaret Merkezi (UTM-International Trade Center) verileri incelendiğinde; ÇHC menşeli ihracatın, dünya ihracatı içindeki payının 2020 yılında miktar bazında %69 (185.385 ton), değer bazında ise %62 (1,3 milyar ABD doları) olduğu görülmektedir. Bahse konu ihracat verilerine bakıldığında ÇHC’nin dünya bebek arabaları pazarında gerek üretim gerekse dış ticaret bakımından lider konumda olduğu ve toplam dünya ihracatı içindeki değersel payını her geçen yıl artırdığı görülmektedir.

(3) ÇHC’nin 2018-2020 yılları bebek arabası ihracatının genel seyrine bakıldığında; anılan ülkenin Türkiye’ye ihracatı nominal olarak dalgalı bir seyir izlemekle beraber, Ülkemiz ithalatındaki miktarsal ve değersel payı düzenli olarak artmakta, 2020 yılında şikayet konusu ürünlerin değer bazında %95’inin, miktar bazında %94’ünün ithalatı bu ülkeden gerçekleştirilmektedir.

(4) ÇHC’nin 2018-2020 dönemi boyunca ortalama ihraç fiyatları, dünya ortalamasının ve ÇHC hariç diğer ülkeler ortalama ihraç fiyatlarının oldukça altında seyretmiştir.

(5) Şikayet konusu ürünlerde ÇHC’den Ülkemize gerçekleştirilen ithalatın ortalama fiyatları Bakanlık gümrük veri tabanından alınmış ve 2018-2020 dönemi boyunca adet bazında sırasıyla 89 ABD doları, 86 ABD doları ve 86 ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu fiyatların ÇHC’deki fabrika çıkış aşamasına indirgenmesi için taşıma, navlun, ihracat gümrüğü ve liman masrafları için %3 oranında indirim yapılmıştır. Böylece 2020 yılı için şikayet konusu üründe ÇHC’deki fabrika çıkış fiyatı 83,4 ABD doları/adet olarak hesaplanmıştır.

3.3. Fiyat karşılaştırması ve damping marjı

(1) Damping marjı hesabında, ÇHC’nin piyasa ekonomisi olarak değerlendirilmemesinden dolayı üçüncü ülke olarak Türkiye alınmış ve bu ülkedeki yerli üreticilerden 2020 yılı itibarıyla en fazla üretimi gerçekleştiren Derya Bebe’nin 2020 yılı maliyet verilerine dayanarak hesaplanan oluşturulmuş normal değer (69,8 ABD doları/adet) kullanılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınan beyanname bazında ithalat sevkiyatlarına dayanarak hesaplanan ihraç fiyatı ise FOB bazda 83,4 ABD doları/adettir. İki fiyat da fabrika çıkış aşamasında kabul edilmiştir.

(2) Yukarıda sıralanan veriler kullanılarak yapılan hesaplama sonucunda ÇHC menşeli bebek arabaları için bir damping marjı bulunamamıştır.

3.4. Sonuç

(1) Yukarıda sunulan veriler dikkate alındığında ÇHC’nin soruşturma konusu ürünlerde dünya piyasasında lider konumda olduğu ve 2018-2020 yıllarını kapsayan dönemde pazar payını  miktar bazında muhafaza ederken değer bazında artırdığı görülmektedir.

(2) Aynı dönemde anılan ülkenin Türkiye’ye ihracat değerlerine bakıldığında şikayet konusu ürünlerin ithalatında hem miktar hem değer bazında düşüş gözlemlenmiştir.

(3) ÇHC’nin mevcut ihracat fiyatları ile bu ülke için oluşturulmuş değer yöntemi kullanılarak hesaplanan normal değerin karşılaştırılması sonucunda ise damping marjı bulunamamaktadır.  Bebek arabaları ithalatında 2010 yılından itibaren uygulanmakta olan 100 ABD doları/adet’lik gözetim değerinin Ülkemizdeki ithalatçıları ÇHC’den ucuz ürünler yerine daha pahalı ürünleri getirmeye yönlendirdiği, ayrıca uygulamada bulunan adet bazındaki damping önlemlerinin de  ithalatçılardaki bu yönelimi teşvik ettiği göz önüne alındığında, ÇHC’den yapılan ithalatta halihazırda bir damping marjının bulunmaması makul görülmektedir. Ancak, mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden esas damping soruşturması esnasında ÇHC için tespit edilen 10,58 ABD doları/kg (CIF bedelin %55’i) tutarındaki damping marjı, bahse konu ülkede yerleşik üretici/ihracatçıların önlemin yürürlükten kalkması halinde muhtemel davranışlarını yansıtması bakımından önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.

4. ZARARIN DEVAMI VEYA YENİDEN TEKRARLANMA İHTİMALİ İDDİASI

4.1. Genel açıklamalar

(1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, zararın devam edip etmediği ve önlemlerin yürürlükten kalkması halinde zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda, ithalatın mutlak ve nispi olarak gelişimi, dampingli ithalatın fiyatları ve bu fiyatların yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisi incelenmiştir.

4.2. İthalatın mutlak gelişimi ile ortalama birim fiyatları

(1) Önleme tabi ürünün genel ithalatı ile genel ithalatın birim fiyatları, soruşturma konusu ülkeden ithalatı ile mezkûr ithalatın birim fiyatları ve diğer ülkelerden ithalatı ile söz konusu ithalatın birim fiyatları Bakanlık gümrük veri tabanı kullanılarak incelenmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürüne ilişkin genel ithalat istatistiklerine bakıldığında, ürünün 2018 yılında 278.655 adet (26 milyon ABD doları) olan ithalat miktarının, 2019 yılında 200.369 adet (17,8 milyon ABD doları) ve 2020 yılında ise 224.866 adet (19,8 milyon ABD doları) seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

(3) Söz konusu ithalatın ortalama birim fiyatları, 2018-2020 yıllarında sırasıyla 93 ABD doları/adet, 89 ABD doları/adet ve 88 ABD doları/adet olarak gerçekleşmiştir.

4.3. Soruşturma konusu ülkeden ithalatın mutlak gelişimi ve fiyatları

(1) ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün ithalatı, 2018 yılında 265.671 adet iken (23,5 milyon ABD doları), 2019 yılında 195.746 adet (16,8 milyon ABD doları) seviyesine gerilemiş, 2020 yılında ise 221.574 adet (19,1 milyon ABD doları) seviyesine yükselmiştir.

(2) Söz konusu ithalatın birim fiyatları incelenen dönemde sırasıyla 89 ABD doları/adet, 86 ABD doları/adet ve 86 ABD doları/adet olarak gerçekleşmiştir.

(3) ÇHC menşeli ürün ithalatının toplam ithalat içindeki miktarsal payı 2018, 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla  %95, %98 ve %99 olarak gerçekleşirken; değersel payı da sırasıyla %91, %95 ve %96 olarak gerçekleşmiştir.

4.4. Diğer ülkelerden ithalatın mutlak gelişimi ve fiyatları

(1) Soruşturma konusu ürünün tüm diğer ülkelerden ithalatı ÇHC’den yapılan ithalatın yanında ihmal edilecek seviyelerde bulunup, 2018 yılında 12.984 adet (2,4 milyon ABD doları), 2019 yılında 4.623 adet (970 bin ABD doları), 2020 yılında 3.312 adet (705 bin ABD doları) olarak gerçekleşmiştir.

(2) Söz konusu ithalatın ortalama birim fiyatları, incelenen dönem itibarıyla sırasıyla 189 ABD doları/adet, 210 ABD doları/adet, 213 ABD doları/adet olmuştur. Söz konusu ithalatın toplam ithalat içindeki payı 2018-2020 yıllarında sırasıyla %5, %2 ve %1 olarak gerçekleşerek azalış göstermiştir.

4.5. İthalatın nispi gelişimi

(1) Şikayet konusu ürünün Türkiye toplam benzer mal tüketimi içindeki payı hesaplanırken, başvuru sahibi ve başvuruyu destekleyen yerli üreticiler ile diğer yerli üreticilerin yurt içi satışları genel ithalat miktarı ile toplanmıştır. Yerli üretim dalının yurt içi satışlarının ve önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın toplam tüketime oranlanmasıyla pazar payları hesaplanmıştır. İncelenen veriler 2018 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.

(2)       Bu çerçevede, yurt içi tüketim endeksi 2018-2020 yıllarında sırasıyla 100, 74 ve 80 birim olarak gerçekleşmiştir.

(3) ÇHC menşeli ithalatın 2018 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi 2019 yılında 99 birim, 2020 yılında ise 104 birim olarak gerçekleşmiştir.

(4) Diğer ülkeler menşeli ithalatın 2018 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla 51 ve 32 birime düşmüştür.

(5) Yerli üretim dalının pazar payı endeksi 2018-2020 yıllarında sırasıyla 100, 106 ve 98 birim olarak gerçekleşmiştir.

4.6. Soruşturma konusu ithalatın iç piyasa fiyatları üzerindeki etkisi

4.6.1. Fiyat kırılması

(1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırıp kırmadığı incelenmiştir. Fiyat kırılması, ithal ürünün ortalama pazara giriş fiyatının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının ortalama yurt içi birim satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir. Söz konusu ithal ürünün pazara giriş fiyatı ile yerli üretim dalı yurt içi satış fiyatları, bir fiyat kırılmasının muhtemel olmadığını göstermektedir.

4.6.2. Fiyat baskısı

(1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarına baskı yapıp yapmadığı incelenmiştir. Fiyat baskısı, yerli üretim dalının fiyatlarının dampingli olduğu öne sürülen ithalat sebebiyle baskı altında bulunması ve yerli üreticinin fiyatlarını makul kâr elde edecek şekilde belirleyememesi durumunu ifade etmektedir. Bu kapsamda, soruşturma konusu ürünün Türkiye pazarına ortalama giriş ile yerli üretim dalının ortalama ticari maliyetine makul bir kâr oranı eklenerek bulunan olması gereken yurt içi birim satış fiyatı karşılaştırılmıştır.  Söz konusu ithal ürünün pazara giriş fiyatı ile yerli üretim dalı olması gereken yurt içi satış fiyatları, bir fiyat baskısının muhtemel olmadığını göstermektedir.

4.7. Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

(1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri, Derya Bebe, Aldeba, Ayyıldız, Kardeş ve Aytaç Bebe firmalarına ait 2018-2020 yıllarına ait veriler esas alınarak hazırlanmıştır. Eğilimin sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesi amacıyla, Türk Lirası bazındaki veriler yıllık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) kullanılması suretiyle enflasyondan arındırılarak endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2018 yılında 100 birim olan üretim miktar endeksi, 2019 yılında 81 birim, 2020 yılında ise 99 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) 2018-2020 yıllarında yerli üretim dalının kapasite endeksi artış göstermiş, 2018 ve 2019 yılında 100 iken 2020 yılında 109 seviyesine yükselmiş; KKO endeksi ise sırasıyla 100, 83 ve 94 birim olarak gerçekleşmiştir.

b) Yurt içi ve yurt dışı satışlar

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2018 yılında 100 birim olarak kabul edilen yurt içi satış miktarı endeksi 2019 ve 2020 yıllarında 79 birim seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, ÇHC’den yapılan ithalat 100, 66 ve 74 birim olarak gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalı, yurt içi satış değeri endeksi sırasıyla 100, 110 ve 128 birim olmuştur.

(3) Yerli üretim dalının yurt dışı satış miktar endeksi 2018 yılında ihracat olmaması dolayısıyla 2019 yılından başlatılarak 100 birim alındığında, 2020 yılında 2.266 birim olmuştur.

(4) Aynı dönemde, yurt dışı satış değer endeksi 2019 yılında 100 ve 2020 yılında 1.029 birim olarak gerçekleşmiştir.

c) Yurt içi fiyatlar

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için yurt içi birim satış fiyatı endeksi 2018 yılında 100 birim, 2019 yılında 140 birim ve 2020 yılında 163 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

ç) Pazar payı

(1) Yerli üretim dalının pazar payı endeksi 2018-2020 yıllarında sırasıyla 100, 106 ve 98 birim olarak gerçekleşmiştir.

d) Maliyetler ve kârlılık

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2018 yılında 100 birim olan birim sınai maliyet endeksi, 2019 yılında 141 birim ve 2020 yılında 161 birim olurken, faaliyet ve finansman giderleri eklenerek hesaplanan birim ticari maliyet endeksi sırasıyla 100, 138 ve 153 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için gerçekleşen ticari maliyetleri ve yurt içi satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan yurt içi satışlardan birim kârlılık endeksi, 2018-2020 yıllarında sırasıyla 100, 202 ve 259 birim olarak gerçekleşmiştir.

(3) Yerli üretim dalının toplam satışlarının birim kârlılığı ise, 2018 yılında 100 birim, 2019 yılında 138 birim ve 2020 yılında 215 birim seviyesindedir.

e) Stoklar

(1) Yerli üretim dalının dönem sonu stok miktarının endeksi 2018-2020 yıllarında sırasıyla 100, 119 ve 345 birim olarak gerçekleşmiştir.

f) İstihdam

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan işçi sayısı endeksi aynı dönemde sırasıyla 100, 100 ve 110 birim olmuştur.

g) Ücretler

(1) Soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan bir işçinin aylık brüt ücretinin endeksi 2018 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2019 ve 2020 yıllarında 109 ve 110 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

ğ) Verimlilik

(1) Soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan işçi başına düşen üretim miktarını gösteren verimlilik endeksi 2018 yılında 100 birim, 2019 yılında 81 birim ve 2020 yılında 90 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

h) Nakit akışı

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürüne ilişkin amortisman ve kârlılık değerleri dikkate alınarak hesaplanan nakit akışı endeksi 2018 yılında 100 birim, 2019 yılında 71 birim ve 2020 yılında 117 birim olarak gerçekleşmiştir.

ı) Büyüme

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerini kapsayan aktif büyüklüğü 2018 yılında 100 birim, 2019 yılında 92 birim ve 2020 yılında 104 birim olmuştur.

i) Sermaye artırma yeteneği

(1) Yerli üretim dalının öz sermaye endeksi aynı dönemde sırasıyla 100 birim, 83 birim ve 133 birim olarak gerçekleşmiştir.

j) Yatırımları artırma yeteneği

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine yönelik kapasite artışı için yapılan tevsi yatırımları incelenen yıllarda sırasıyla 100, 329 ve 176 birim iken yenileme yatırımları ise 2018 yılında 100, 2019 yılında 175 ve 2020 yılında 205 birim olarak gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalının yatırımlarının geri dönüş oranı (dönem kârı/öz sermaye) aynı dönemde sırasıyla -100, 95 ve 168 birim olmuştur.

4.8. Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

(1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde, 2018-2020 dönemi boyunca yurt içi satış miktarı, dönem sonu stoğu, kapasite kullanım oranı ve verimlilik gibi temel göstergelerinde bozulmalar yaşandığı görülmektedir.

4.9. Zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesine ilişkin değerlendirme

(1) Yukarıda da belirtildiği üzere ÇHC, bebek arabası üretimi ve ticareti konumunda dünya pazarında en önde gelen ülke durumundadır. Mevcut damping önlemine rağmen Türkiye pazarının halen yarıdan fazlasını elinde tutmaktadır. Ayrıca, ÇHC’de yerleşik ihracatçı firmaların Türkiye pazarını iyi tanıdığı ve iç pazardaki alıcılara erişim konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmadığı bilinmektedir.

(2) İncelenen dönem boyunca önemli seviyelerde gerçekleşen ÇHC menşeli ithalat sebebiyle yerli üretim dalının yurt içi satış miktarı, stokları, kapasite kullanım oranı ve verimlilik gibi ekonomik göstergelerinde bozulmalar gözlemlenmektedir.

(3) ÇHC’den damping önlemleri öncesi ağırlıklı olarak ithalatı yapılan, orta sınıf bebek arabaları, iç pazarda yerli üreticinin asıl üretimini gerçekleştirdiği ürün grubunu oluşturmaktadır.

5. SONUÇ

(1) Yürütülen soruşturma esnasında elde edilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, önlemlerin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/26) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Dampinge Karşı Önlem Tutarı
8715.00.10.00.00 Bebek arabaları Çin Halk Cumhuriyeti 12 ABD doları/adet
8715.00.90.00.00 Yalnızca bebek arabalarının şasileri 8 ABD doları/adet

 

 

Sıra No 4389   Sıra No 4390   Sıra No 4391

Yazar: Bahar Çakıroğulları