İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2022-22

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2022-22

Yayınlayan: admin
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/22)

Ticaret Bakanlığından: 04.08.2022 tarih ve 31913 sayılı R.G.

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2022 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2023 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük süresi sona eren dampinge karşı önlemler

MADDE 3- (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süresi, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde karşısında belirtilen tarihte sona ermiştir.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı Menşe Ülke Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı Tebliğ No Önlemin Bitiş Tarihi
4804.11.11.10.00 Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları Amerika Birleşik Devletleri 7/3/2017
30000
2017/1 14/4/2022
4804.11.15.10.00 Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları
4804.11.90.10.11 mağırlığı 150 gr. dan az olanlar
4804.11.90.10.12 m2 ağırlığı 150 gr. veya daha fazla, fakat 175 gr. dan az olanlar
2905.42.00.00.00 Pentaeritritol (pentaeritrit) Çin Halk Cumhuriyeti 14/5/2017
30066
2017/12 14/5/2022

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 4- (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı Menşe Ülke Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı Tebliğ No Önlemin Bitiş Tarihi
2836.99.90.10.00 Sodyum Perkarbonatlar Almanya Federal Cumhuriyeti 2/3/2018
30348
2018/7 2/3/2023
İsveç Krallığı
6911.10.00.00.11 Beyaz olanlar Çin Halk Cumhuriyeti 3/3/2018
30349
2018/6 3/3/2023
6911.10.00.00.12 Tek renkli olanlar
6911.10.00.00.19 Diğerleri
6912.00.21.00.00 Adi topraktan olanlar
6912.00.23.00.00 Greden olanlar
6912.00.25.00.11 Beyaz olanlar
6912.00.25.00.12 Tek renkli olanlar
6912.00.25.00.19 Diğerleri
6912.00.29.00.00 Diğerleri
8415.10.90.00.00 Yalnız duvar tipi split klimalar Çin Halk Cumhuriyeti 8/3/2018
30354
2018/5 8/3/2023
8415.90.00.90.11 Yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)
8415.90.00.90.12 Yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri
4804.11.11.10.00 Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları Finlandiya 19/4/2018
30396
2018/12 19/4/2023
4804.11.15.10.00 Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları Rusya
4804.11.90.10.11 mağırlığı 150 gr. dan az olanlar Polonya
4804.11.90.10.12 m2 ağırlığı 150 gr. veya daha fazla, fakat 175 gr. dan az olanlar Brezilya
5503.20.00.00.00 Poliesterlerden Güney Kore 20/4/2018
30397
2018/13 20/4/2023
Endonezya
7307.19 Diğerleri Çin Halk Cumhuriyeti 21/4/2018
30398
2018/15 21/4/2023
Brezilya
Bulgaristan
Endonezya
Hindistan
Tayland
4412.10 Kontrplaklar Çin Halk Cumhuriyeti 22/5/2018
30428
2018/18 22/5/2023
4412.31
4412.33
4412.34
4412.39
6802.23 Granit Çin Halk Cumhuriyeti 24/5/2018
30430
2018/19 24/5/2023
6802.93
9613.80.00.00.11 Ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar) Çin Halk Cumhuriyeti 19/6/2018
30453
2018/22 19/6/2023

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 5- (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde; kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden veya damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 4 üncü maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(3) Nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin başvuru formuna Ticaret Bakanlığının “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Başvuru ve Soru Formları” sekmeleri takip edilerek erişilebilir.

(4) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce, başvuru sahiplerinin kendilerine ait KEP adreslerinden Ticaret Bakanlığının aşağıda yer alan KEP adresine gönderilmesi gerekmektedir.

KEP Adresi: [email protected]

(5) Başvuru Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

(6) Başvuru formu ve başvuru ile ilgili bilgi, belge, görüş ve danışma için aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilebilir.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 63 06530 Çankaya/ANKARA

Telefon: +90 312 204 75 00

İnternet adresi: www.ticaret.gov.tr/ithalat

(7) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde başvurunun geçerli görülmesi halinde “nihai gözden geçirme soruşturması” başlatılır.

(8) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünce yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yazar: admin