İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2022-29

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2022-29

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2022-29İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/29)

Ticaret Bakanlığından:21.10.2022 tarih ve 31990 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 30/10/2021 tarihli ve 31644 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/50) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9607.11 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “Dişleri adi llerden olanlar” ve 9607.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “Diğerleri” ürünlerine yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

b) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

c) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ç) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

d) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Karar

MADDE 4- (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 2/11/2016 tarihli ve 29876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/43) ile yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Dampinge Karşı Önlem Miktarı
9607.11 Dişleri Adi Metallerden Olanlar Çin Halk Cumhuriyeti 3 ABD doları / kg
9607.19 Diğerleri

Uygulama

MADDE 5- (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTP ve 4 üncü maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesi uyarınca, bu Tebliğ kapsamındaki önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

EK:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ  (TEBLIĞ NO:2022/29)’E DAİR BİLGİLENDİRME RAPORU

1.                  SORUŞTURMAYA ILIŞKIN GENEL BİLGI VE IŞLEMLER

1.1.            Soruşturma

(1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 35 inci maddesi kapsamında, yerli üreticiler Fermaş Fermuar Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ece Fermuar Sanayi ve Ticaret A.Ş., Emr Fermuar San. ve Tic. A.Ş., Akşen Tekstil Turizm San. Tic. Ltd. Şti., Şeref Tekstil Paz. ve Tic. Ltd. Şti., Zipsan Fermuar San. ve Tic. A.Ş. ve Roza Tekstil Fermuar Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 9607.11 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında kayıtlı “Dişleri adi llerden olanlar” ve 9607.19 GTP’i altında kayıtlı “Diğerleri” ürünlerinin ithalatına yönelik olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) başlatılması için başvuruda bulunulmuştur. Bu başvuru, ADS Fermuar San. ve Tic. Ltd. Şti. ve İzer Fermuar Teks. İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği tarafından desteklenmiştir.

(2) Başvuru kapsamında sunulan bilgi ve belgeler çerçevesinde hazırlanan İnceleme Raporu, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu (Kurul) tarafından değerlendirilmiş ve bir NGGS açılmasını haklı kılacak yeterlilikte delillerin mevcudiyetine kanaat getirilmiştir. Bu çerçevede, 30/10/2021 tarihli ve 31644 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/50) ile ÇHC menşeli 9607.11 GTP’i altında kayıtlı “Dişleri adi llerden olanlar” ve 9607.19 GTP’i altında kayıtlı “Diğerleri” ürünleri ithalatına yönelik olarak NGSS başlatılmıştır.

(3) Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen NGGS tamamlanmıştır.

1.2.            Önlemin geçmişi

(1) 12/3/2005 tarihli ve 25753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2005/7) ile ÇHC menşeli 9607.11 GTP’i altında kayıtlı “Dişleri adi llerden olanlar” ve 9607.19 GTP’i altında kayıtlı “Diğerleri” ithalatında 3 ABD doları/kg seviyesinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Söz konusu önlem, yürütülen ilk NGGS sonucunda, 30/10/2010 tarihli ve 27744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/29) ile aynı şekilde uygulanmaya devam ettirilmiştir.

(3) Gerçekleştirilen ikinci NGGS neticesinde, söz konusu önlem, 2/11/2016 tarihli ve 29876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/43) ile aynı şekilde uygulanmaya devam ettirilmiştir.

1.3.            Yerli üretim dalının temsil niteliği

(1) Başvuru aşamasında yapılan değerlendirmede, Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde, yukarıda bahsedilen başvuru sahibi firmaların yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu anlaşılmış olup, söz konusu firma, bu raporun ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı (YÜD)” olarak anılacaktır.

1.4.            Gözden geçirme dönemi

(1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2018 – 31/12/2020 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.

1.5.            İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

(1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlıkça tespit edilen Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve ÇHC’de yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen, ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliğine soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimlerde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. İlgili taraflardan süre uzatımı yönünde bir talep alınmamıştır.

(4) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile iş birliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5) Soruşturma konusu ürünün ithalatını gerçekleştirdiği tespit edilen firmalara soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilmiştir. Türkiye’de yerleşik 1 ithalatçı firmadan ithalatçı soru formuna yanıt alınmıştır.

(6) Soruşturma konusu ürünün ihracatını gerçekleştirdiği tespit edilen firmalara soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilmiştir. ÇHC’de yerleşik söz konusu ihracatçı firmalardan üretici/ihracatçı soru formuna yanıt alınmamıştır.

(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim raporu ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliğine, soru formunu yanıtlayan ithalatçılara, yerli üretim dalına, NGGS açılışına ilişkin başvuruyu destekleyen yerli üreticilere ve meslek kuruluşlarına iletilmiştir.

(8) Nihai bildirim sonrasında, ilgili tarafların nihai bildirime ilişkin görüşlerini sözlü olarak da sunmalarına imkân tanımak amacıyla 27/9/2022 tarihinde kamu dinleme toplantısı yapılması planlanmış fakat ilgili taraflardan katılım talebi gelmemesi nedeniyle toplantı gerçekleşmemiştir.

(9) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Raporun ilgili bölümlerinde değinilmiştir.

1.6.            Yerinde doğrulama incelemesi

(1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde, YÜD’ü oluşturan firmaların tamamının yerinde doğrulaması çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir.

2.                  Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

2.1.            Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

(1) ÇHC menşeli 9607.11 GTP’i altında kayıtlı “Dişleri adi llerden olanlar” ve 9607.19 GTP’i altında kayıtlı “Diğerleri” (Kayarak işleyen fermuarlar) soruşturma konusu üründür.

(2) Soruşturma konusu ürün karşılıklı iki şerit üzerinde dizili dişler vasıtasıyla birbirine tutunan ve tekstil ürünlerinde açma kapama ihtiyacı duyulan kısımlarda kullanılan bir tekstil yan sanayi ürünüdür.

(3) Soruşturma konusu ürün konfeksiyon ürünleri, saraciye ürünleri, ayakkabı, ev tekstili ürünleri, çadır gibi ürünlerin imalatında kullanılmaktadır.

(4) Soruşturma konusu ürünün üretim sürecinde genel anlamda ilk olarak, fermuarın kumaş kısmı olan şerit dokunur. Daha sonra, dokunmuş şeritler müşteri talebine göre boyanır. İkinci olarak, şeritler istenilen renkte ve uzunlukta dişlendirilir. Buna paralel olarak, fermuar dişlerinin birbirine geçmesini veya birbirinden ayrılmasını sağlayan hareketli parça kürsör, kürsör üzerindeki tutulan kısım elcik ve şeridin üst ve alt kısmına takılan ve kürsörün şerit dışına çıkmasını engelleyen stoplar fermuara takılmaya hazır hale getirilir. Daha sonra, alt ve üst stoplar, kürsör ve elcik fermuara takılır. Bundan sonra, fermuarlar siparişe göre boylandırılır. Son olarak, paketlenir ve müşteriye sevk edilir.

(5) Yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuruda, taraflarınca üretilen ürün ile başvuru konusu ürün arasında teknik ve fiziki özellikler ile ürünün temel kullanım alanları, müşteriler ve hitap edilen pazarlar bakımından bir fark bulunmadığı belirtilmiştir.

(6) Soruşturma sırasında, soruşturma konusu ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ve Türkiye piyasasında satışa sunulan ürünün teknik ve fiziki özellikleri ile temel kullanım alanları itibarıyla benzer özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu hususlar çerçevesinde, Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ürün, esas soruşturmada olduğu gibi, benzer ürün olarak kabul edilmiştir.

(7) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar bağlayıcı nitelikte olmayıp genel içerikli ve bilgi amaçlıdır.

2.2.            Ürünün ithalinde uygulanan vergi oranları ve diğer yükümlülükler

(1) Önleme konu ürünlerden 9607.11 GTP’i altında kayıtlı “Dişleri adi llerden olanlar” ürününün ÇHC’den ithalatında %6,7’lik gümrük vergisi; 11/5/2020 tarihli ve 2514 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile 11/5/2020 – 31/12/2020 tarihleri arasındaki dönemde 20% oranında ilave gümrük vergisi (İGV); 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında 1/1/2021 tarihinden itibaren ise %15 oranında İGV  uygulanmaktadır. 9607.11 GTP’i altında kayıtlı bahse konu ürünün ÇHC’den ithalatında %8’lik KDV uygulaması da mevcuttur.

(2) Önleme konu ürünlerden 9607.19 GTP’i altında kayıtlı “Diğerleri” ürününün ÇHC’den ithalatında %7,7’lik gümrük vergisi; 11/5/2020 tarihli ve 2514 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar  ile 11/5/2020 – 31/12/2020 tarihleri arasındaki dönemde 20% oranında İGV; 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında 1/1/2021 tarihinden itibaren ise %15 oranında İGV uygulanmaktadır. 9607.19 GTP’i altında kayıtlı bahse konu ürünün ÇHC’den ithalatında %8 veya %18’lik KDV uygulaması da mevcuttur.

3. DAMPİNGİN DEVAM ETME VEYA YENİDEN MEYDANA GELME İHTİMALİ

3.1. Genel açıklamalar

(1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir.

(2) Dampingin devam etme/yeniden meydana gelme ihtimaline yönelik olarak esas soruşturmada hesaplanan damping marjı önem arz etmektedir. Bunun yanında, yeniden meydana gelmesi muhtemel olan dampingi göstermesi açısından soruşturma konusu ülkenin Türkiye’ye yönlendirebileceği ihracat kapasitesi ve ihracat birim fiyatları ile diğer ülkeler tarafından uygulanmakta olan damping önlemleri ya da yürütülmekte olan damping soruşturmaları da önemlidir.

3.2. Esas soruşturmada tespit edilen damping marjı

(1) Mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden esas damping soruşturması esnasında ÇHC için tespit edilen damping marjı, bahse konu ülkedeki yerleşik üretici/ihracatçıların önlemin yürürlükten kalkması halinde muhtemel davranışlarını yansıtması bakımından önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.

(2) Bu çerçevede, esas soruşturmadaki damping marjı miktar olarak 13,73 ABD doları/kg olarak hesaplanmıştır.

3.3. Soruşturma konusu ülkenin ihracat kabiliyeti

(1) Dampingin yeniden meydana gelme ihtimaline yönelik olarak önemli bir diğer husus ise soruşturma konusu ülkenin ihracat kapasitesi ve ihracatın ortalama birim fiyatlarıdır. Söz konusu hususlar Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center) verileri kapsamında incelenmiştir.

(2) Soruşturma konusu ülke ÇHC’nin 9607.11 ve 9607.19 GTP’li ürünlerde 2020 yılında dünya geneline gerçekleştirdiği ihracat değerinin yaklaşık 845 milyon ABD doları olduğu, bu değerle ÇHC’nin 2020 yılında, söz konusu ürünlerin dünya geneli ihracatında %46,40’lık pay ile birinci sırada yer aldığı görülmektedir. Soruşturma konusu ülke ÇHC’nin bahse konu ürünlerde dünyaya ihracatının dünya ihracatı içindeki payı 2018-2020 döneminde artmıştır.

(3) Önleme tabi GTP’li ürünlerde, ÇHC’nin Türkiye’ye yaptığı ihracatın ortalama birim fiyatlarının, ÇHC’nin en çok ihracat yaptığı ilk 5 ülke toplamına yaptığı ihracatın ortalama birim fiyatlarının ve dünya geneline yaptığı ihracatın ortalama birim fiyatlarının altında olduğu tespit edilmiştir.

3.4. Diğer ülkeler tarafından uygulanmakta olan damping önlemleri ya da yürütülmekte olan damping soruşturmaları

3.4.1. Genel Açıklamalar

(1) Soruşturma konusu ülkeye diğer ülkeler tarafından uygulanan damping önlemleri ya da yürütülen damping soruşturmaları, üretici/ihracatçı firmaların davranışlarını ve yapılabilmesi muhtemel olan dampingi göstermesi açısından önem taşımaktadır. Söz konusu hususlara ilişkin inceleme DTÖ’nün internet sitesinden yapılmış, inceleme sonucunda tespit edilebilen hususlara aşağıda yer verilmiştir.

3.4.2. Diğer ülkeler tarafından uygulanmakta olan damping önlemleri

(1) Peru, 18/12/2021 tarihinden itibaren ÇHC menşeli 9607.11.00.00 GTP’i altında kayıtlı dişleri adi llerden olan fermuarların ithalatına kg başına 4,84 ABD doları olarak, 9607.19.00.00 GTP’i altında kayıtlı diğer fermuarların ithalatına kg başına 2,11 ABD doları olarak dampinge karşı önlem uygulamaktadır.

3.5. Değerlendirme

(1) ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatında esas soruşturmada tespit edilen damping marjı, bu Raporun “3.2.3. Soruşturma konusu ülkenin ihracat kabiliyeti” kısmında bahsedilen anılan ülkenin ihracat değerleri ve ortalama ihraç birim fiyatları ile soruşturma konusu ülkeye diğer ülkeler tarafından uygulanmakta olan dampinge karşı önlem dikkate alındığında, soruşturma konusu ülkeden dampingin devam etme/yeniden meydana gelme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir.

4. ZARARIN DEVAMI VEYA YENİDEN MEYDANA GELMESİ İHTİMALİ

4.1. Genel açıklamalar

(1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, gözden geçirme döneminde, zararın devam edip etmediğinin, önlemin yürürlükten kalkması halinde ise zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir. Bu çerçevede, zararın devam edip etmediğinin, önlemin yürürlükten kalkması halinde ise zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının belirlenmesi için ithalatın mutlak ve nispi olarak gelişimi, ithalatın ortalama birim fiyatlarının gelişimi, ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisi ile yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri değerlendirilmiştir.

4.2. İthalatın mutlak gelişimi ile ortalama birim fiyatları

(1) Önleme tabi ürünün genel ithalatı ile genel ithalatın birim fiyatları, soruşturma konusu ülkeden ithalatı ile mezkur ithalatın birim fiyatları ve diğer ülkelerden ithalatı ile söz konusu ithalatın birim fiyatları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılarak incelenmiştir.

(2) 2018, 2019 ve 2020 yıllarında, önleme tabi ürünün genel ithalat miktarı sırasıyla, 15.231.305 metre (m), 12.228.357 m ve 13.582.643 m olarak; genel ithalat değeri ise 9.366.759 ABD doları, 10.708.054 ABD doları ve 8.966.068 ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalatın ortalama birim fiyatları 2018, 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla, 0,61 ABD doları/m, 0,88 ABD doları/m ve 0,66 ABD doları/m olarak gerçekleşmiştir.

(3) Önleme tabi ürünün ÇHC’den yapılan ithalatı miktar bazında 2018 yılında 1.541.394 m, 2019 yılında 1.919.327 m, 2020 yılında ise 4.387.166 m olarak gerçekleşmiştir. Önleme tabi ürünün ÇHC’den yapılan ithalatı değer bazında 2018 yılında 1.815.303 ABD doları, 2019 yılında 2.659.101 ABD doları, 2020 yılında 2.703.088 ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Önleme tabi ürünün ÇHC’den yapılan ithalatının birim fiyatı ise 2018 yılında 1,18 ABD doları/m, 2019 yılında 1,39 ABD doları/m, 2020 yılında ise 0,62 ABD doları/m olarak gerçekleşmiştir. ÇHC’nin bahse konu ürün ithalatındaki payı yıllar itibariyle %10,12’den %30,30’a yükselmiştir.

(4) Önleme tabi ürünün ÇHC dışındaki ülkelerden yapılan ithalatı miktar bazında 2018 yılında 13.689.911 m, 2019 yılında 10.309.030 m, 2020 yılında ise 9.195.477 m olarak gerçekleşmiştir. Önleme tabi ürünün ÇHC dışındaki ülkelerden yapılan ithalatı değer bazında 2018 yılında 7.551.456 ABD doları, 2019 yılında 8.048.953 ABD doları, 2020 yılında ise 6.262.980 ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Önleme tabi ürünün ÇHC dışındaki ülkelerden yapılan ithalatının birim fiyatı 2018 yılında 0,55 ABD doları/m, 2019 yılında 0,78 ABD doları/m, 2020 yılında 0,68 ABD doları/m olarak gerçekleşmiştir.

4.3. İthalatın nispi gelişimi

(1) Soruşturma konusu ürün ithalatının toplam Türkiye benzer mal tüketimi içerisindeki payı 2018-2020 yılları arasında incelenmiştir. Toplam Türkiye benzer mal tüketiminin hesaplanmasında, yerli üretim dalı ile bahse konu ürünün diğer yerli üreticilerin bahse konu üründeki yurt içi satış miktarı bahse konu ürünün genel ithalat miktarı ile toplanmıştır. Yerli üretim dalının bahse konu üründeki yurt içi satışlarının, soruşturma konusu ülkeden ve diğer ülkelerden gerçekleştirilen bahse konu üründeki ithalat miktarının toplam Türkiye benzer mal tüketimine oranlanmasıyla pazar payları hesaplanmıştır. İncelenen veriler 2018 yılı=100 birim olacak şekilde endekslenmiştir.

(2) Önleme tabi ürünün toplam Türkiye tüketimi endeks değeri 2019 yılında 106 birim, 2020 yılında 119 birim olarak gerçekleşmiştir.

(3) Önleme tabi üründe yerli üretim dalının pazar payının endeks değeri 2019 yılında 95 birim, 2020 yılında 94 birim olarak gerçekleşmiştir.

(4) Önleme tabi üründe ÇHC menşeli ithalatın pazar payının endeks değeri 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla 118 birim ve 239 birim olarak gerçekleşmiştir.

(5) Önlem konusu üründe diğer ülkeler menşeli ithalatın pazar payının endeks değeri 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla 71 birim ve 56 birim olarak gerçekleşmiştir.

4.4. Fiyat kırılması ve baskısı 

(1) Önlemin ortadan kalkması halinde ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisini analiz etmek için, ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının Türkiye’ye giriş fiyatlarıyla yerli üretim dalının önleme tabi üründe gerçekleşmiş iç piyasa satış fiyatlarını karşılaştıran fiyat kırılması hesabı ve ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının Türkiye’ye giriş fiyatlarıyla yerli üretim dalının önleme tabi üründe olması gereken fiyatlarını karşılaştıran fiyat baskısı hesabı yapılmıştır. Yerli üretim dalının olması gereken fiyatı, önlem konusu ürünün birim ticari maliyetine makul bir kar oranının eklenmesi ile bulunmuştur. ÇHC menşeli ithalatın Türkiye’ye giriş fiyatları ise, TÜİK istatistiklerinden elde edilen ortalama CIF fiyatlar üzerine 2018-2019 dönemi için %6,7 veya %7,7 oranlarındaki gümrük vergisi, %1,2 oranındaki diğer gümrük masrafları eklenerek; 2020 yılı için ise %6,7 veya %7,7 oranlarındaki gümrük vergisi, %20 oranındaki İGV ve %1,2 oranındaki diğer gümrük masrafları eklenerek bulunmuştur. Fiyat kırılması ve baskısı hesabı yapılırken anılan fiyatlara dampinge karşı önlem miktarı eklenmeyerek, dampinge karşı önlemin bulunmadığı bir ortamda fiyatların hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirme mümkün kılınmıştır.

(2) Önlem konusu üründe ÇHC menşeli ithalatın, yerli üretim dalının önleme tabi üründeki fiyatlarını 2020 yılında kırmadığı ve baskılamadığı tespit edilmiştir.

4.5. Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

(1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri, yerli üretim dalının 2018-2020 yılları arasındaki verileri kullanılarak incelenmiştir. İncelenen verilerden miktar bazındakiler 2018 yılı=100 birim olacak şekilde; değer bazındakiler (Türk lirası bazındaki veriler) ise yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılmak suretiyle oluşturulan endeks değerleri yardımıyla 2018 yılı=100 birim olacak şekilde endekslenerek enflasyondan arındırılmıştır.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe üretim miktar endeksi 2019 yılında 109 birim, 2020 yılında 117 birim olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe kapasite miktar endeksi 2019 yılında 118 birim, 2020 yılında 114 birim olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe KKO endeksi ise 2019 yılında 93 birim, 2020 yılında 103 birim olarak gerçekleşmiştir.

b) Yurt içi ve yurt dışı satışlar

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe yurt içi satış miktarı endeksi 2019 yılında 100 birim, 2020 yılında 112 birim olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe yurt içi satış hasılası endeksi ise, 2019 yılında 90 birim, 2020 yılında 98 birim olarak gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe yurt dışı satış miktarı endeksi 2019 yılında 101 birim olarak, 2020 yılında 199 birim gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe yurt dışı satış hasılası endeksi ise 2019 yılında 75 birim, 2020 yılında 95 birim olarak gerçekleşmiştir.

c) Yurt içi fiyatlar ve fiyatları etkileyen unsurlar

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatı 2019 yılında 89 birim, 2020 yılında 87 birim olarak gerçekleşmiştir.

ç) Pazar payı

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe pazar payı endeksi 2019 yılında 95 birim, 2020 yılında 94 birim olarak gerçekleşmiştir.

d) Maliyetler ve karlılık

(1) Yerli üretim dalının önleme tabi üründeki birim sınai maliyet endeksi 2019 yılında 106 birim, 2020 yılında 96 birim olarak gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe birim ticari maliyet endeksi 2019 yılında 102 birim, 2020 yılında ise 89 birim olarak gerçekleşmiştir.

(3) Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe yurt içi satışlarından elde ettiği birim kârlılık endeksi 2019 yılında 1 birim, 2020 yılında ise 75 birim olarak gerçekleşmiştir.

(4) Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe yurt dışı satışlarından elde ettiği birim kârlılık endeksi 2019 yılında 15 birim, 2020 yılında ise -42 birim olarak gerçekleşmiştir.

(5) Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe toplam satışların birim kârlılık endeksi 2018 yılı 2019 yılında 3 birim, 2020 yılında ise 56 birim olarak gerçekleşmiştir.

e) Stoklar

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe dönem sonu stok endeksi 2019 yılında 89 birim, 2020 yılında 38 birim olarak gerçekleşmektedir.

f) İstihdam

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan direkt işçi sayısına ilişkin endeks değeri 2019 ve 2020 yıllarında 106 ve 107 birim olarak gerçekleşmiştir.

g) Ücretler

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri için çalışan işçilerin aylık ücretleri endeksi 2019 yılında 95 birim, 2020 yılında 84 birim olarak gerçekleşmiştir.

ğ) Verimlilik

(1) Soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan işçi başına üretim miktarını gösteren verimlilik endeksi 2019 yılında 103 birim, 2020 yılında 110 birim olarak gerçekleşmiştir.

h) Nakit akışı

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürünün nakit akışı endeksi 2019 yılında 51 birim, 2020 yılında 70 birim olarak gerçekleşmiştir.,

ı) Büyüme

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerini kapsayan aktif büyüklük endeksi 2019 yılında 88 birim, 2020 yılında 89 birim olarak gerçekleşmiştir.

i) Sermaye arttırma yeteneği

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili özsermaye büyüklük endeksi 2019 yılında 90 birim, 2020 yılında 94 birim olarak gerçekleşmiştir.

j) Yatırımları arttırma yeteneği

(1) Yerli üretim dalının tevsi yatırım endeksi 2019 yılında 319 birim olarak gerçekleşmiş, 2020 yılında 1.136 birim olarak gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalının yenileme yatırımları endeksi 2019 yılında 148 birim, 2020 yılında 41 birim olarak gerçekleşmiştir.

(3) Yatırımların geri dönüş oranı (dönem karı-zararı/öz sermaye) endeksi 2019 yılında 160 birim, 2020 yılında ise 1.584 birim olarak gerçekleşmiştir.

4.6. Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

(1) Yukarıdaki veriler ışığında yerli üretim dalının yurt dışı satış hasılatı, yurt içi satış hasılatı, yurt içi ve dışı satışların birim fiyatı, yurt içi ve yurt dışı satışlardan ürün karlılığı, toplam ürün karlılığı gibi endeks değerlerinde olumsuzluklar olduğu gözlemlenmektedir.

(2) Diğer taraftan, yerli üretim dalının üretim, yurt içi ve yurt dışı satış miktarı, kapasite, stoklar, verimlilik, yatırımların geri dönüş oranı gibi endeks değerlerinde ise iyileşme olduğu görülmektedir.

4.7. Zararın devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimali

(1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesi halinde zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusu incelenmiştir.

(2) Önleme tabi ülkenin önemli bir ihracat kabiliyetine sahip olmasından ötürü, önlemin yokluğunda ihracatını soruşturma konusu üründe önemli bir pazar olan Türkiye’ye kolayca yönlendirebileceği düşünülmektedir.

(3) ÇHC menşeli ithalatın pazar payı artmıştır.

(4) Önleme tabi üründe yerli üretim dalının pazar payı azalmıştır.

(5) Yerli üretim dalının çeşitli ekonomik göstergelerinde önleme rağmen olumsuzlukların devam ettiği görülmektedir. Yerli üretim dalının çeşitli ekonomik göstergelerinde görülen kısmi olumlu seyrin ise önlemin ortadan kalkması ile bozulabileceği değerlendirilmektedir.

(6) Bu bölümde incelenen hususların bir bütün olarak değerlendirilmesi neticesinde, meri önlemin yürürlükten kalkması halinde soruşturma konusu ülke menşeli ürünlerin ithalatı kaynaklı zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

5. DEĞERLENDİRME VE Sonuç

(1) Yürütülen soruşturma esnasında elde edilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 2/11/2016 tarihli ve 29876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/43) ile ÇHC menşeli 9607.11 GTP’i altında kayıtlı “Dişleri adi llerden olanlar” ve 9607.19 GTP’i altında kayıtlı “Diğerleri” ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Dampinge Karşı Önlem Miktarı
9607.11 Dişleri Adi Metallerden Olanlar Çin Halk Cumhuriyeti 3 ABD doları / kg
9607.19 Diğerleri

 

Sıra No 4203   Sıra No 4204   Sıra No 4205   Sıra No 4206   Sıra No 4207

Yazar: Bahar Çakıroğulları