İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2022-4

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2022-4

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2022-4İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/4)

Ticaret Bakanlığından: 17.12.2022 tarih ve 32046 sayılı R.G.

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

7002.32.00.00.00 oC ile 300 oC`ler arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5×10-6/Kelvin`i geçmeyen (ısıya dayanıklı) diğer camlardan (yalnız çapı 20 mm’yi geçen fakat 80 mm’yi geçmeyen cam borular) 6
7002.39.00.00.00 Diğerleri (yalnız çapı 20 mm’yi geçen fakat 80 mm’yi geçmeyen cam borular)
7020.00.30.00.00 oC ile 300 oC`ler arasındaki ısıda genleşme katsayısı 5×10-6/Kelvin`i geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar (yalnız çapı 20 mm’yi geçen fakat 80 mm’yi geçmeyen cam borular)
7020.00.80.00.00 Diğerleri (yalnız çapı 20 mm’yi geçen fakat 80 mm’yi geçmeyen cam borular)
8419.90.85.90.12 Şofben ve diğer su ısıtıcılarına ait olanlar (yalnız güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan cam boru ve vakumlu cam boru tüpleri)
8419.12.00.00.00 Güneş enerjili (solar) su ısıtıcıları 8

Gözetim uygulaması

MADDE 2- (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Başvuru

MADDE 3- (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sayfasında (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İmza Uygulamaları” altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 31/12/2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2022/21) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar alanında ise bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile imzalanmak suretiyle başvuru tamamlanır.

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu kullanılır.

İnceleme

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi

MADDE 5- (1) Gözetim belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde, Gümrükler Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, gözetim belgesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından beş iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

Yaptırım

MADDE 6- (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sunulan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye kadar gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 7- (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8- (1) 25/5/2011 tarihli ve 27944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek-1

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU

Tarih: …/…/…

T.C.

TİCARET BAKANLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

2176. Sk. No: 63 06530 Söğütözü/ANKARA

Dilekçe ve Taahhütname

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/4) çerçevesinde ithalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. İşbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, İthalat Genel Müdürlüğü yetkililerince firmamızda yerinde doğrulanabileceğini, gözetim belgesini devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza – Kaşe

İsim – Unvan

İTHALATCIYA AİT BİLGİLER

Adı/Unvanı:
Adresi:
Telefon Numarası: Faks E-posta
Vergi dairesi: Vergi numarası:
Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat (ABD$) 20… 20…

Son iki yılda tahakkuk eden vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil numarası:

İmza sirküleri ve vekâletnamenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi:

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İthalatçıdan farklı ise)

Adı/Unvanı:
Adresi:
Telefon Numarası: Faks: E-posta:

Vergi dairesi/Numarası:

T.C. kimlik numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil numarası:

İTHAL ESYAYA AİT BİLGİLER

GTİP (12`li):
Tanımı:

Mense ülke:

Sevk ülkesi:

Döviz transferinin yapıldığı/yapılacağı ülke:

Ödeme şekli:

Miktar (Kg):

FOB değeri:

Birim fiyat CIF/(Kg):

Miktar (Adet)

CIF değeri:

Birim fiyat CJF/(Adet):

İthalat için öngörülen

Tarih:

Gümrük kapısı:

İHRACATÇI ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Unvanı:

Adresi:

Ülkesi:

Telefon Numarası:

Faks:

E-posta:

İnternet sitesi:

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Unvanı:

Adresi:

Ülkesi:

Telefon Numarası:

Faks:

E-posta:

İnternet sitesi:

 

 

Ek-2: BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK DİĞER FORMLAR VE BELGELER

2A- İthalatçı Bilgi Formu

2B- İhracatçı – Üretici Bilgi Formu

2C- İmza sirkülerinin aslı/noter tasdikli sureti veya ticaret sicil tasdiknamesi (19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş, anılan Yönetmelikte belirtilen tüm unsurları taşıyan ve güncel bilgileri içeren beyan sahibine ait sicil tasdiknamesinin aslı veya noter onaylı örneği; ithalatçının, esnaf veya sanatkar olması durumunda Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğünce düzenlenen esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesinin aslı veya noter onaylı örneği, gerçek kişi olması durumunda başvuru tarihi itibarıyla geçerli ve noter tasdikli imza beyanı aranır. Beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname aranır. Belgelerin mahiyetinde bir değişiklik olması ve/veya geçerlilik sürelerinin dolması durumunda noter tasdikli yeni bir belgenin ibraz edilmesi zorunludur.)

2D- Proforma fatura veya ticari faturanın sureti (Proforma veya ticari faturada farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.)

 

Ek-2A: İTHALATÇI BİLGİ FORMU

 

1- Genel Bilgiler

 

1. Firmanız hakkında aşağıda yer alan tabloları doldurunuz.

 

Firmamıza İlişkin Bilgiler

Firma Unvanı:
Vergi No:
Telefon : Faks:
E-posta
Adres :
Formu Dolduran Yetkilinin
Adı Soyadı: Unvanı :
Tel :

 

E-posta:

 

Firmanızın hissedarları

TC Kimlik No Adı Soyadı Hisse payı (%)

 

Varsa, Firmanızın İştirakleri

Vergi No İştirak Edilen Firma Unvanı Firmanızın Hisse payı (%)

 

Varsa, Ortakların İştirakleri

Ortak Adı Soyadı İştirak Edilen Firma Vergi No İştirak Edilen Firma Unvanı Firmanızın Hisse  payı (%)

 

2. Firmanın tarihçesi ile üretimini ve/veya ticaretini yaptığı ürünler hakkında bilgi veriniz. İthalat yapma sebebiniz ve ithalat yaptığınız firmaları tercih sebeplerini belirtiniz.

3. Serbest Bölgelerde faaliyetiniz bulunmakta mıdır? Eğer varsa, hangi ürünleri üretmekte veya hangi ürünlerin ticaretini yapmaktasınız? Üretim faaliyetiniz var ise üretimin hangi aşamaları firmanız tarafından gerçekleştirilmektedir ve ürünler itibarıyla firmanızın yıllık üretim kapasitesi ne kadardır?

4. Firmanızın mülkiyetinde ve/veya işletmesi altında depoları bulunmakta mıdır? Yar ise, bu depoların alanı (m2) ne kadardır? Depoların adreslerini belirtiniz? İşletmesi ve/veya mülkiyeti başka firmada olan depoları kullanıyor musunuz? Cevabınız evet ise depoların isim ve adreslerini belirtiniz. Gümrük Antrepo Rejimi kapsamında kullandığınız deponuz var mıdır?

5. Firmanızın son takvim yılı itibariyle en büyük 5 müşterisini ve bu müşterilerin yaklaşık paylarını belirtiniz.

Başvuru Konusu Ürüne İlişkin Bilgiler

6. Başvuru konusu ürünün tanımı, teknik özellikleri, alt grupları, tipleri, kullanım alanları ve üretim süreci hakkında bilgi veriniz. (Mümkünse eşyayı tanıtıcı numune, katalog, teknik kitap, resimli broşür vs. belgeleri ekleyiniz.)

7. Başvuru konusu eşyaya ilişkin kullanıcı/tüketici tercihlerini etkileyen faktörler nelerdir? (Kalite, fiyat, teknik özellik, diğer … ) Piyasadaki talep belirli ürün tiplerinde yoğunlaşmakta mıdır? Hangileri belirtiniz.

8. Başvuru konusu ürünün yerli ve ithal fiyatlarını belirtiniz. Yerli ve ithal üründe fiyatı belirleyen başlıca unsurlar nelerdir? (Kalite, teknik özellik, vergiler, navlun ücretleri, diğer. )

9. Başvuru konusu üründe piyasaya girişte ruhsat, lisans vs. gibi yasal prosedürler ile zorunlu veya zorunlu olmayan standartlar varsa belirtiniz. Firmanız bu belgelerden hangilerine sahiptir?

10. Başvuru konusu eşyanın dağıtım kanalları (Üretici/İthalatçı-Ana Dağıtıcı-Toptancı­ Perakende-Tüketici) hakkında bilgi veriniz. İthal eşyanın dağıtım kanalı ile yerli üreticinin kullandığı dağıtım kanallarını karşılaştırınız.

 

Ekonomik Göstergelere İlişkin Bilgiler

11. Firmanız gözetime tabi ürünün alım satımını yapan TACİR FİRMA ise aşağıdaki ekonomik gösterge tablosunu doldurunuz.

 

II- Tacir İthalatçı Ekonomik Göstergeler Tablosu

Göstergeler* YIL**
Birim 20.. 20.. 20..
I-Tek Ürüne İlişkin Bilgiler
Yurt İçi Satışlar Miktar (b)
Değer (TL) (c)
Yurt Dışı satışlar Miktar (d)
Değer (TL) (e)
Net Ciro (Toplam Satışlar) Değer (TL) (f)=(c+e)
Satılan Mamul Maliyeti Değer (TL) (g)
Faaliyet Giderleri Değer (TL) (h)
Finansman Net Gideri Değer (TL) (i)
Ticari Maliyet Değer (TL) (j)=(g+h+i)
Faaliyet Karı (Olağan Kar) Değer (TL) (k)=(f-j)
Stoklar Miktar (l)
Değer (TL)
II- Firma Geneline İlişkin Bilgiler
Toplam Özsermaye Değer (TL)
Toplam Net Ciro Değer (TL) (n)
Toplam Amortisman Gideri Değer (TL)(o)
Faaliyet Dışı Gelir/Gider (Net) Değer (TL)
Toplam Olağan Faaliyet Karı Değer (TL)
Ödenen Kurumlar Vergisi Değer (TL)
İstihdam Direkt İşçi Sayısı (m)
Aylık Brüt İşçi Ücreti Ücret (TL/Kişi-Ay) 1
 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ONAYI***:

 

*Tablonun ilk kısmı firmanın satışını yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.

**Son yıl için doldurulacaktır.

***Tablo Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.

12. Firmanız ÜRETİCİ FİRMA ise aşağıdaki ekonomik gösterge tablosunu doldurunuz.

 

III-Üretici İthalatçı Ekonomik Göstergeler Tablosu

 

Göstergeler*

 

Birim

YILLAR**
20.. 20.. 20..
I-Tek Ürüne İlişkin Bilgiler
Üretim Miktar (a)
Değer (TL)
Şirket İçi Transfer ve Dikey Kullanım Miktar
Değer (TL)
Yurt içi Satışlar Miktar (b)
Değer (TL) (c)
 

Yurt Dışı satışlar

Miktar (d)
Değer (TL) (e)
Net Ciro (Toplam Satışlar) Değer (TL) (f)=(c+e)
Satılan Mamul Maliyeti Değer (TL) (g)
Faaliyet Giderleri Değer (TL)(h)
Finansman Net Gideri Değer (TL) (i)
Ticari Maliyet Değer (TL) (j)=(g+h+i)
Olağan Faaliyet Karı Değer (TL) (k)=(f-j)
Stoklar Miktar (l)
Değer (TL)
Kapasite ve KKO Kapasite (Miktar/Yıl)
KKO %
Amortisman Giderleri Değer(TL)
p=(o)*[(f)/(n)]
II- Firma Geneline İlişkin Bilgiler
Toplam Öz sermaye Değer (TL)
Net Ciro (Toplam Satışlar) Değer (TL) (n)
Toplam Amortisman Gideri Değer (TL)(o)
Faaliyet dışı gelir/gider (Net) Değer (TL)
Olağan Faaliyet Karı Değer (TL)
Ödenen Kurumlar Vergisi Değer (TL)
İstihdam Direk İşçi sayısı (m)
Verimlilik Üretim/Kişi (a/m)
YEMİNLİ          MALİ         MÜŞAVİR

ONAYI***:

*Tablonun ilk kısmı firmanın üretimini yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.

**Son 3 yıl için doldurulacaktır.

***Tablo Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.

 

Ek-2B: İHRACATCI – ÜRETİCİ BİLGİ FORMU

ANNEX-2B: (EXPORTER – PRODUCER INFORMATION FORM)

 

Bu form beş bölümden oluşmakta ve ihracatçı firmaya, üretici firmaya ve ilgili ürüne ilişkin bilgiler içermektedir. Bu formda verilen bilgilerin içeriğinin doğruluğu, ilgili ülkedeki resmi bir kurum tarafından onaylanacaktır. Formun tüm sayfalarında, üretici firmanın ve resmi kurumun yetkililerinin imzası bulunacaktır. Ayrıca, resmi kurum yetkilisinin imzası Türk Konsolosluğu tarafından onaylanacaktır. Üretici firmanın beyanı, resmi kurumun içerik onayı ve Türk Konsolosluğu imza onayı Bölüm 5`te yer alacaktır.

(This form consists of five sections and contains information with regard to the exporter company, the producer company and the product concerned. The accuracy of the content of information in this form shall be approved by an official body in the related country. All the pages of the form shall include the signatures of the authorized persons in the producer company and the offıcial body. Also, the signature of the official body`s authorized person shall be approved by the Apostille of the Turkish Consulate. The producer company`s declaration, the official body`s approval of the related content, and the Turkish Consulate’s Apostille shall appear in Section V.)

 

I. İHRACATÇI FİRMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

(INFORMATION ABOUT THE EXPORTER COMPANY)

Unvan (Title)
Adres (Address)
Telefon (Telephone)
Faks (Fax)
E-posta (E-mail)
İhracatçı Firmanın Kayıtlı Olduğu Vergi Otoritesine İlişkin Bilgiler

(Information With Regard to the Tax Authority the Exporter Companv Is Registered To)

Unvan (Title)
Adres (Address)
Telefon (Telephone)
Faks (Fax)
E-posta (E-mail)
Kayıt Tarihi ve Numarası (Registration Date and Reference Number)
İhracatçı Firma Hakkında Genel Bilgiler

(General Information About the Exporter Company)

Kayıtlı Sermaye Miktarı

(Amount of Registered Capital)

 

 

Toplam Ciro (Total Turnover)
Yabancı Sermaye Payı. Eğer Varsa Unvan, Adres, Telefon, Faks ve Yabancı Hissedarın Menşeini Belirtiniz. (Percentage Share of Foreign Capital. If Exists, Please Indicate the Title, Address, Telephone, Fax and the Origin of the Foreign Shareholder.)
Çalışan İsçi Sayısı (Number of Workers)
İşçi Başına Aylık Ortalama Ücret

(Average Monthly Salary per Worker)

 

II. ÜRETİCİ FİRMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

(INFORMATION ABOUT THE PRODUCER COMPANY)

Unvan (Title)
Adres (Address)
Telefon (Telephone)
Faks (Fax)
E-posta (E-mail)

Üretici Firmanın Kayıtlı Olduğu Vergi Otoritesine İlişkin Bilgiler

(lnformation With Regard to the Tax Authority the Producer Companv Is Registered To)

Unvan (Title)
Adres (Address)
Telefon (Telephone)
Faks (Fax)
E-posta (E-mail)
Kayıt Tarihi ve Numarası (Registration Date and Reference Number)
Üretici Firma Hakkında Genel Bilgiler

(General Information About the Producer Companv)

Üretime Başlangıç Tarihi (Initiation Date of Production)
Üretim Kapsamı. Üretilen ürün çeşitlerini belirtiniz. (Scope of production – Please Indicate the Iterns Produced.)
Üretim Lisansı. Lisans Sahibini Belirtiniz (Production License. Please lndicate the Licensee.)
Kayıtlı Sermaye Miktarı (Arnount of Registered Capital)
Toplam Ciro (Total Turnover)
Yabancı Sermaye Payı. Eğer Varsa Unvan, Adres, Telefon, Faks ve Yabancı Hissedarın Menşeini Belirtiniz.

(Percentage Share of Foreign Capital. If Exists, Please Indicate the Title, Address, Telephone, Fax and the Origin of the Foreign Shareholder.)

Yıllık Çalışına Günü Sayısı (Number of Working Davs per Year)
Haftalık Ortalama Çalışma Saati (Average Working Hours per Week)
Çalışan İşçi Sayısı (Number of Workers Employed)
Üreticinin Sahip Olduğu Ulusal veya Uluslararası Kalite Belgelerini Belirtiniz.

(Please Indicate Any National or Intemational Quality Certifıcates That the Producer Owns.)

İşçi Başına Aylık Ortalama Ücret (Average Monthly Salarv per Worker)

 

III. ÜRETİCİ FİRMANIN EKONOMİK GÖSTERGELERİ

(ECONOMIC INDICATORS OF THE PRODUCER COMPANY)

Göstergeler (Indicators)* Birim (Unit)** YILLAR

(YEARS)***

20.. 20.. 20..
Toplam Kapasite (Production Capacitv) Miktar

(Quantity)

 

 

Toplam Üretim

(Total Production)

Miktar

(Quantity)

Değer

(Value)

Toplam Yurt İçi Satışlar

(Total Domcstic Sales)

Miktar

(Quantity)

Değer

(Value)

Toplam İhracat

(Total Exports)

Miktar

(Quantity)

Değer

(Value)

Dönem Sonu Stoklar

(End of Period Stocks)

Miktar

(Quantity)

Değer

(Value)

İşçi Sayısı

(Number ofWorkers Employed)

Kişi

(Persons)

Ortalama Aylık Ücret

(Average Monthly Salary per Worker)

ABD Doları

(US Dollars)

Proforma Faturada Yer Alan Ürünlerin

Üretim Tarihi

(Production Date ofthc Products In the Proforma Invoice)

Ay/Yıl

(Month/Year)

*Tablo, proforma faturada/faturada beyan edilen her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır. (The table shal/ be filled out separately for every product in the proforma invoice/invoice)

**Miktar birimleri (adet, kilogram vs.) ve değer birimleri (ABD Doları, yerel para birimi vs.) belirtilecektir.(Quanlity units (pieces, kilograms etc.) and value units (USD, local currency etc.) shall be indicated.)

***Tabloda son 3 yıla ilişkin bilgiler yer alacaktır. (The table shall include figures for the last 3 years.)

 

IV. İLGİLİ EŞYANIN BİRİM MALİYETİ

(UNIT COST OF THE PRODUCT CONCERNED)*

Ürünün Miktar Birimi, Kodu ve Tanımı

(Quantity Unit, Code and Description ofthe Product)

Bir Birim Ürün Üretimi İçin Maliyet Kalemleri (Cost ltems for One Unit of Production) Girdi Miktarı

-kg,

metre, vs. (Quantity of input- kg., meters etc.)

Birim Girdi Fiyatı (Unit price of input) Birim Maliyet (Unit cost)
DİREKT İLK MADDE VE MALZEMELER

(Direct Materials)

Hammadde 1 (Raw Material 1)
Hammadde 2 (Raw Material 2)
Hammadde (Raw Material … )
DİREKT İŞÇİLİK (Direct Labor)
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

(Production Overheads)

Yardımcı Madde 1

(Auxiliarv Material 1)

Yardımcı Madde 2

(Auxiliary Material 2)

Yardımcı Madde …

(Auxiliarv Material)

Dolaylı İşçilik (lndirect Labor)
Enerji (Energy)
Paketleme (Packaging)
Amortisman (Oepreciation)
Diğer (Other Overheads)
Birim Ürün Üretim Sınai Maliyeti

(Industrial Cost of Production per Unit)

Birim Ürün Satış ve Genel İdari Giderleri

(Selling, General and Administrative Expenses per Unit)

Birim Ürün Net Finansman Giderleri

(Net Financial Expenses per Unit)

Birim Ürün Üretim Ticari Maliyeti

(Commercial Cost of Production ucr Unit)

 

*Tablo, proforma faturada/faturada beyan edilen her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.

(The table shal/ be filled out separately for every product in ıhe proforma invoice/invoice)

 

V. BEYAN VE ONAY KISMI

(DECLARATION AND APPROVAL SECTION

 

A- ÜRETİCİ FİRMA BEYANI (DECLARATION OF THE PRODUCER COMPANY)

Bu formda belirtilen ürün/ürünlerin ……………………….. (Firma Adı) tarafından üretildiğini aşağıda ve formun her bir sayfasında yer alan imzam ile onaylıyorum. Bu farında sunulan bilgilerin doğru olduğunu ve formun sunulduğu kurum tarafından firmamız tesislerinde herhangi bir zamanda doğrulanabileceğini taahhüt ediyorum. Bu form … sayfadan oluşmaktadır.

(I. with my signature below and at each page of the form, certify that the goods covered by this form were manufactured by………… (Name of the Company). I undertake that the information provided in this form is accurate and can be verifıed any time on the premises of my company by the institution to which this form is submitted. This form is composed of pages.)

 

 

Ad (Name)      :                                                          Tarih (Date)               :

 

Unvan (Title) :                                                          Kaşe ve İmza             :

(Stamp and Signature)

 

Bu formu üstte bahsedilen firma adına tam yetkili ve sorumlu kişi imzalamaktadır.

(Fully authorized and responsible person signs this form on behalf of the above­ mentioned company.)

 

B- RESMİ KURUM İÇERİK ONAYI (APPROVAL OF THE CONTENT BY THE OFFICIAL BODY)

Firma tarafından bu formda verilen bilgilerin içeriğinin doğru olduğunu aşağıda ve formun her bir sayfasında yer alan imzam ile onaylıyorum.

I, with my signature below and at each page of the form, approve that the content of the information/data provided in this form by the company is accurate.

 

Ad (Name)      :                                                          Tarih (Date)               :

 

 

Unvan (Title)  :                                                          Mühür ve İmza                      :

(Seal and Signature)

 

 

C- TÜRK KONSOLOSLUĞU ONAYI (APOSTILLE OF THE TURKISH CONSULATE)

 

Türk Konsolosluğu Onayı

Turkish Consulate Apostille

Sıra No 4286   Sıra No 4287   Sıra No 4288   Sıra No 4289   Sıra No 4290

Yazar: Bahar Çakıroğulları