İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 04.02.2024 Tarih ve 32450 Sayılı R.G.

MADDE 1- 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Çalışan sağlığı merkezi (ÇASMER): Sağlık Bakanlığına bağlı, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunmak üzere 6331 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen, gerekli donanım ve personele sahip birimi,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “OSGB’lerden” ibaresi “OSGB ya da ÇASMER’lerden”, 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “ve TSMB’lerin” ibaresi “ÇASMER’ler”, aynı fıkradaki “Toplum sağlığı merkezlerinin” ibaresi “ÇASMER’lerin” ve 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “TSMB” ibaresi “ÇASMER” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün başlığı “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ve Çalışan Sağlığı Merkezi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi İçin Sağlanacak Şartlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı “Ortak sağlık ve güvenlik birimi ile çalışan sağlığı merkezi” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “aynı unvanla veya Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında eğitici unvanıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, on ikinci fıkrasında yer alan “TSMB’lerin” ibaresi “ÇASMER’lerin” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “tahliye veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden,”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün başlığı “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin ve Çalışan Sağlığı Merkezlerinin Başvuruları, Yetkilendirilmesi ve Denetimi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe 17 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile çalışan sağlığı merkezlerinin denetimi

MADDE 17/A- (1) Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetimleri, Genel Müdürlükte görevli çalışma uzmanı ve çalışma uzman yardımcıları, mühendis, fizikçi, kimyager, biyolog ve tabipler tarafından yerine getirilir. Bu konularda yetkilendirilenler mümkün olduğu kadar işyerinde işi aksatmamak, işverenin ve işyerinin meslek sırları ile gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmakla yükümlüdür.

(2) OSGB’lerin denetimleri, yerinde veya dijital altyapı vasıtasıyla uzaktan erişim yoluyla gerçekleştirilir. Denetimlerde tespit edilen ihlallere göre bu Yönetmelikte yer verilen idari yaptırımların uygulanması hususunda denetim personeli tutanak tutar ve rapor hazırlar. Tutanak ve raporlar, denetim personelince Genel Müdürlüğe teslim edilir.

(3) OSGB’lerin denetimleri esnasında tespit edilen bulgularda ihmali bulunan; iş güvenliği uzmanına İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personeline ise İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda idari yaptırım uygulanır.

(4) ÇASMER’lerin denetimleri, bu madde hükümleri ile 17 nci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen genelge hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Doğal afet veya olağanüstü haller

EK MADDE 2- (1) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna göre genel hayata etkili afet bölgesi veya 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununa göre olağanüstü hal ilan edilen yerlerde bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen kurum ve kuruluşların aşağıda belirtilen yükümlülükleri, Bakanın onayı ile değiştirilebilir veya ertelenebilir:

a) OSGB’lerin kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için gerekli şartlar.

b) Başvuru ve bildirim süreleri.

c) Kurum ve kuruluşlarda personel istihdamı zorunluluğu.

ç) Kurum ve kuruluşların vize bedeli ödemeleri.

(2) Birinci fıkra kapsamında alınan onay, olağanüstü hal süresi veya genel hayata etkili afet bölgesi olduğunu gösteren kararın süresi boyunca geçerlidir. Olağanüstü hal süresi veya genel hayata etkili afet bölgesi olduğunu gösteren kararın süresi bir yılı aşsa bile birinci fıkra kapsamında alınan onayın süresi bir yılı aşamaz. Sürenin uzatılması gerekirse yeniden Bakan onayı alınır.

(3) Genel hayata etkili afet bölgesi veya olağanüstü hal ilan edilen yerlerde, bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen kurum veya kuruluşların, yetkilendirildikleri adrese ilişkin resmî makamlarca düzenlenen yıkık veya hasar raporunu beyan etmesi halinde kurum veya kuruluşun arşivinde bulunması gereken evraktan zayi olanlar ya da erişilemeyenler denetimlerde aranmaz.”

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4939   Sıra No 4940   Sıra No 4941   Sıra No 4942

Yazar: Bahar Çakıroğulları