İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Sayısı 7615

İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Sayısı 7615

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Sayısı 7615İRAN MENŞELİ POLYESTER ELYAF İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 7615

15.09.2023 Tarih ve 32310 Sayılı R.G.

Ekli “İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 13/4/2023 tarihli ve 32162 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatla Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1) ile açılan korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

MADDE 2- (1) Aşağıdaki tabloda yer alan eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında aynı tabloda belirtildiği şekilde 3 yıl sureyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

GTİP Eşya Tanımı Ek Mali Yükümlülük
1. Dönem 2. Dönem 3. Dönem
21/9/2023-

20/9/2024

21/9/2024-

20/9/2025

21/9/2025-

20/9/2026

5503.20.00.00.00 Poliesterlerden %17 %16,5 %16

 

Ek mali yükümlülüğün tahsili

MADDE 3- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hi:küm1eri uygulanır.

Diğer mevzuat

MADDE 4– (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Diş Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki kati para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5- (l) Bu Karar 21/9/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (l) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sıra No 4706   Sıra No 4707   Sıra No 4708   Sıra No 4709   Sıra No 4710

Yazar: Bahar Çakıroğulları