İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN

ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: 09.08.2022 tarih ve 31918 sayılı R.G. 

MADDE 1- 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Yem amaçlı yetiştirilen böcek, solucan ve kurtçukların,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “(14), (15) ve (16) numaralı” ibaresi “(14) ve (15) numaralı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Gıda artıklarından hayvan yemi üretimi ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin “B- Pet hayvanı (Ev ve Süs Hayvanı) Yemi Üreten İşletmelerin Onay Şartları” başlığı altında yer alan “Genel şartlar” alt başlığının (1) numaralı maddesinin ilk cümlesinde geçen “(c) bendinin (6), (13), (14), (15) ve (16) numaralı alt bentlerinde” ibaresi “(c) bendinin (14) ve (15) numaralı alt bentlerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.


Sıra No 4129   Sıra No 4130   Sıra No 4132   Sıra No 4133   Sıra No 4134

Yazar: Bahar Çakıroğulları