Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğGÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:31.12.2023 Tarih ve 32416 5. Mükerrer Sayılı R.G.

MADDE 1- 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, Onaylanmış İhracatçı Yetkisi ve/veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “29.390” ibaresi “44.085” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi, resmî kurumların çalışma saatleri içerisinde verilen hizmetler için belirlenmiştir.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231231M5-4-1.pdf

Sıra No 4898   Sıra No 4899   Sıra No 4900   Sıra No 4901   Sıra No 4902

Yazar: Bahar Çakıroğulları