Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğGÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 12.07.2023 Tarih ve 32246 Sayılı R.G.

MADDE 1- 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “22.610” ibaresi “29.390” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

“EK-1

2023 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
HİZMET KODU HİZMET KONUSU 2023 Yılı Asgari Ücretleri
İHR İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (HER BEYANNAME)
İHR-1 Kesin İhracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil) Kara/Hava 780 TL – Deniz 1.010 TL
İHR-2 Geçici İhracat İşlemleri (Hariçte İşleme Dahil) 1.550 TL
İHR-3 ATA Karneli işlem 1.550 TL
İHR-4 Gayri Ticari Çıkış (Bedelsiz) 1.040 TL
İHR-5 İkinci Gümrük Yoluyla İhracat İşlemleri (Havayolu hariç) 2.080 TL
İHR-6 İhrakiye ve Kumanya İşlemleri (25 faturaya kadar)-25 fatura üzeri her fatura için 25 TL ilave edilir. 1.040 TL
İHR-7 Dökme Eşya İhracat İşlemleri (Yükleme ve boşaltılması mekanik vasıta ve tesis gerektirmeyenler ile dökme eşyanın firmanın kendi tesisinde yüklenenler hariç) 3.130 TL
İHR-8 Yukarıda Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki her Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 260 TL
İTH İTHALAT İŞLEMLERİ (HER BEYANNAME)
İTH-1 İthalat İşlemleri (Kara, Hava Yolu ) Kara 1.290 TL/

Hava 1.260 TL

İTH-2 İthalat İşlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat) 1.770 TL
İTH-3 Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usül (Her beyanname için ayrıca) 820 TL
İTH-4 Dökme Tarım Ürünleri İthalat İşlemleri 4.900 TL
İTH-5 Diğer Dökme Eşya İthalat İşlemleri 3.850 TL
İTH-6 Geçici İthalat Beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat) 2.080 TL
İTH-7 ATA Karneli İşlem 1.480 TL
İTH-8 Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında İthalat 1.770 TL
İTH-9 Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz) 3.090 TL
İTH-10 İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın, Gümüş, Platin) İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72 inci Fasılda yer alan Demir ve Çelik ürünleri, 74 üncü fasılda yer alan Bakır ve Bakırdan Eşya ile 76 ncı Fasılda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz) 3.090 TL
İTH-11 Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Her bir taahhütname başına) 790 TL
İTH-12 Gayri ticari giriş (Bedelsiz) 1.290 TL
İTH-13 Her bir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.
a) CIF Kıymeti 0- 25.000 USD`ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.
b) ClF Kıymeti (25.001 )-200.000 USD`ye kadar, (25.000) USD`yi aşan kısım için %0.3`ü (binde üç) uygulanır.(a+b)
c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD`ye kadar, 200.000 USD`yi aşan kısım için % 0,1`i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)
d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD`ye kadar, 2.000.000 USD`yi aşan kısım için % 0,01`i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)
e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD`den fazla olan işlemlerde, 10.000.000 USD`ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD`den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003`(yüzbinde üç) `inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e)
İTH-14 Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b 510 TL
TR TRANSİT İŞLEMBERİ
TR-1 Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşyaya İlişkin Transit İşlemleri 1.390 TL
TR-2 Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyaya İlişkin Transit İşlemleri (İhracat Refakat Belgesi Dahil) 350 TL
ANT GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ
ANT-1 Antrepo Beyannamesi 510 TL
ANT-2 Antrepo Beyannamesi (Dökme Eşya) 1.040 TL
ANT-3 Antrepoda/Geçici Depolamada Eşya Devri 1.390 TL
ANT-4 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve Sonraki Her TIR/Konteyner/Araç/Vagon için 380 TL
ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER
SB-1 Serbest Bölge İşlem Formları (1 adet form için) 510 TL
ÖZ-1 Kısmi iade işlemleri de dahil teminatların çözümü, Geri verme ve kaldırma işlemleri, Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (Her depozito için) 340 TL
ÖZ-2 Müfrez işlemler (Gümrük beyannamesi) her işlem için 820 TL
ÖZ-3 Geçici İthalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi – INF Belge işlemleri – Küşat İzni- Hariçte İşleme İzni – Nihai Kullanım İzni 600 TL
ÖZ-4 DTS-TSE-Tarım İl – Ölçü Ayar-Zirai Karantina-Veterinerlik-Kayıt Belgesi-Ekspertiz Alımı-Konsolosluk Onayları – Tasfiye CIF %1, %3 ve %10 İşlemleri – TPS Başvuru İşlemleri (Yatırım Teşvik Belgesi Hariç) – İRİS – İTKİB Numune Alma İşlemleri 350 TL
   
DAN DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ
DAN-1 Büroda sözlü danışma (Bir saate kadar) 1.010 TL
DAN-1-1 Takip eden her saat için 510 TL
DAN-2 Çağrı üzerine gidilen yerde danışma (Bir saate kadar) 2.550 TL
DAN-2-1 Takip eden her saat için 1.010 TL
DAN-3 Yazılı görüş bildirme 2.550 TL
DAN-4 Sürekli danışma (Aylık) 5.060 TL

 

 

 

EK-2

2023 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
TESPİT

KODU

TESPİT KONUSU 2023 Yılı Asgari Ücretleri
AN1 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 93.430 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 65.890 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 126.480 TL
 
AN2 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 43.860 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 36.920 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 65.890 TL
AN3 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 43.860 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 36.920 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 65.890 TL
AN4 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 43.860 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 36.920 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 65.890 TL
AN5 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 43.860 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Basına 36.920 TL
AN6 0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK) 31.420 TL
3001 m2/m3-5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) 46.720 TL
5001 m2/m3-10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) 65.890 TL
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK) 93.430 TL
AN7 Genel Antrepo (YILLIK) 93.430 TL
Özel Antrepo (YILLIK) 46.720 TL
AN8 0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK) 36.920 TL
3001m2/m3 – 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) 49.160 TL
5001 m2/m3 – 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) 76.700 TL
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK) 98.330 TL
 
AN9 Tespit Sözleşmesi Başına 4.670 TL
Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına 440TL
Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına 960 TL
Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak basına 380 TL
Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 29.170 TL`yi aştığı durumlarda Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
GC1 Tespit Raporu Başına 4.400 TL`den az olmamak üzere 392.090 TL`ye kadar CIF kıymetin yüzde 2`si, 392.090 TL`yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CIF kıymetin onbinde 1`i, toplam ücretin 46.720 TL`yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
GC2 Tespit Raporu Başına 22.030 TL`den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5`i, toplam ücretin 48.550 TL`yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
NK1 Tespit Raporu Başına Her bir ay itibarıyla düzenlenecek olan ilk rapor için 12.790 TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 4.430 TL, ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar.
DR1 Tespit Raporu Başına 9.350 TL`den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5`i, toplam ücretin 35.900 TL`yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
DR2 Tespit Raporu Başına 9.350 TL`den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait FOB kıymetin onbinde 5`i, toplam ücretin 35.900 TL`yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
GK1 Tespit Raporu Başına 9.350 TL`den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5`i, toplam ücretin 35.900 TL`yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.
GK2 Tespit Raporu Başına 9.350 TL`den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5`i, toplam ücretin 35.900 TL`yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.
AT1 AT1 tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge başına 9.350 TL
EU2 Tespit Raporu Başına 19.200 TL
OK1 Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi 7.380 TL
SK1 Tespit Sözleşmesi Başına 4.140 TL
SK1 Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda ilave her belge başına 380 TL
INF4 Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına 9.350 TL
Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına 46.720 TL
ZD1 Tespit Raporu Başına 4.920 TL
BD1 Tespit Sözleşmesi Başına 4.140 TL
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına 840 TL
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım için Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
TK1 Tespit Sözleşmesi Başına 3.850 TL`den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat ve ihracat tutarları toplamının binde 1`i, toplam ücretin 34.890 TL`yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

Sıra No 4653   Sıra No 4654   Sıra No 4655   Sıra No 4656

Yazar: Bahar Çakıroğulları