Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 202

Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 202

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 202)

Ticaret Bakanlığından: 13.12.2023 Tarih ve 32398 Sayılı R.G. 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) ile 2023 yılı için yeniden değerleme oranı % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiş olduğundan 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.

4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan usulsüzlük cezasının yeniden belirlenmesi

MADDE 2- (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 828,00 TL olarak uygulanır.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yer alan çalışma ücretlerinin yeniden belirlenmesi

MADDE 3- (1) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 77,12 TL, diğer işlemler için 180,12 TL; (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 180,12 TL, diğer işlemler için 283,10 TL olarak uygulanır.

Gümrük Yönetmeliğinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesi

MADDE 4- (1) Gümrük Yönetmeliğinin;

a) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 2.620.000,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 26.242.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 26.242.000,00 TL,

b) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 828,00 TL,

olarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4794   Sıra No 4795   Sıra No 4796   Sıra No 4797

Yazar: Bahar Çakıroğulları