Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 188

Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 188

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 188GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 188)

Ticaret Bakanlığından: 23.08.2022 tarih ve 31932 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1-  (1) Bu Tebliğ, güneş paneli cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güneş paneli ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3- (1) Avrupa Birliği ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan, 8541.43.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Ankara Gümrük Müdürlüğü
2 İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
3 Kayseri Gümrük Müdürlüğü
4 Konya Gümrük Müdürlüğü
5 Samsun Gümrük Müdürlüğü

(2) Ancak;

a) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen,

b) 4458 sayılı Kanunun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen,

bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilebilir.

(3) Serbest bölgede güneş paneli imalatı yaptığını belgeleyen firmaların serbest bölgede imal ettikleri ve gümrük idaresince Türk menşeli olduğu belirlenen bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, serbest bölgenin gümrük işlemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilebilir.

Yetki

MADDE 4- (1) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4142   Sıra No 4143   Sıra No 4144

Yazar: Bahar Çakıroğulları