Gümrük Genel Tebliği Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Seri No 2 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Seri No 7

Gümrük Genel Tebliği Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Seri No 2 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Seri No 7

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Gümrük Genel Tebliği Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Seri No 2 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Seri No 7GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (SERİ NO: 2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ)

(SERİ NO: 7)

Ticaret Bakanlığından: 03.12.2022 tarih ve 32032 sayılı R.G. 

MADDE 1- 18/6/2016 tarihli ve 29746 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 2)’nin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 15 inci maddesine göre;

a) AB’nin, Türkiye menşeli girdileri içeren bir Faydalanan Ülke menşeli ürünlere aynı muamelede bulunması ve idari işbirliği hususlarında gerekli desteği vereceğine dair taahhütte bulunması koşuluyla, bir Faydalanan Ülkede yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işleme tabi tutulan Türkiye menşeli ürünler,

b) Türkiye’nin, AB menşeli girdileri içeren bir Faydalanan Ülke menşeli ürünlere aynı muamelede bulunması ve idari işbirliği hususlarında gerekli desteği vereceğine dair taahhütte bulunması koşuluyla, bir Faydalanan Ülkede yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işleme tabi tutulan AB menşeli ürünler,

c) İsviçre’nin, Türkiye menşeli girdileri içeren bir Faydalanan Ülke menşeli ürünlere aynı muamelede bulunması ve idari işbirliği hususlarında gerekli desteği vereceğine dair taahhütte bulunması koşuluyla, bir Faydalanan Ülkede yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işleme tabi tutulan Türkiye menşeli ürünler,

ç) Türkiye’nin, İsviçre menşeli girdileri içeren bir Faydalanan Ülke menşeli ürünlere aynı muamelede bulunması ve idari işbirliği hususlarında gerekli desteği vereceğine dair taahhütte bulunması koşuluyla, bir Faydalanan Ülkede yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işleme tabi tutulan İsviçre menşeli ürünler,

söz konusu Faydalanan Ülke menşeli kabul edilir.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) AB Resmî Gazetesi’nin 15/4/2016 tarihli ve C 134 sayılı nüshasında, 1 inci maddede belirtilen AB mevzuatı kapsamında AB ile bir Faydalanan Ülke arasında öngörülen ikili kümülasyona Türkiye’nin dâhil edilmesine ilişkin 2016/C 134/01 sayılı Avrupa Komisyonu bildirimi yayımlanmıştır.

(2) Birinci fıkrada atıfta bulunulan bildirimin yayımlanmasıyla birlikte, 3 üncü maddede belirtilen koşullar yerine getirilmiş ve AB’yle kümülasyon yürürlüğe girmiş olup;

a) Bir Faydalanan Ülkede, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işleme tabi tutulan Türkiye menşeli girdiler, bu girdiler kullanılmak suretiyle elde edilen nihai ürünün Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde AB’ye ithali esnasında,

b) Bir Faydalanan Ülkede, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işleme tabi tutulan AB menşeli girdiler, bu girdiler kullanılmak suretiyle elde edilen nihai ürünün Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde Türkiye’ye ithali esnasında,

söz konusu Faydalanan Ülke menşeli olarak kabul edilir.

(3) Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, İsviçre Konfederasyonu ve Norveç Krallığı Arasında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Menşe Kümülasyonuna Dair Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Mektup Teatisi Şeklinde Anlaşma  21/7/2022 tarihli ve 5845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla onaylanmıştır.

(4) Üçüncü fıkrada atıfta bulunulan Anlaşmanın 15 inci maddesi uyarınca, 3 üncü maddede belirtilen koşullar yerine getirilmiş ve İsviçre’yle kümülasyon 1/11/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup;

a) Bir Faydalanan Ülkede, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işleme tabi tutulan Türkiye menşeli girdiler, bu girdiler kullanılmak suretiyle elde edilen nihai ürünün Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde İsviçre Konfederasyonu’na ithali esnasında,

b) Bir Faydalanan Ülkede, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işleme tabi tutulan İsviçre Konfederasyonu menşeli girdiler, bu girdiler kullanılmak suretiyle elde edilen nihai ürünün Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde Türkiye’ye ithali esnasında,

söz konusu Faydalanan Ülke menşeli olarak kabul edilir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Türkiye ile AB arasındaki ticarette;

a) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 28 inci maddesi uygulanmaz; yalnızca 15 inci maddesi ve Ek 5’i,

b) 25/12/2018 tarihli ve 501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Kararın 6 ncı maddesi uygulanmaz; yalnızca 4 üncü maddesi ve Ek 1’i,

uygulanır.

(2) Türkiye ile İsviçre arasındaki ticarette; Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Kararın 4 üncü ve 6 ncı maddeleri ile Ek 1’i uygulanır.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret” ibaresi “Ticaret” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Tebliğ 1/11/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4267   Sıra No 4268   Sıra No 4269   Sıra No 4270   Sıra No 4272

Yazar: Bahar Çakıroğulları