Genelge 2023-9 Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat

Genelge 2023-9 Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-52707093-010.06.01-00084066164

Konu   :Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında

Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat                                                                    4/4/2023

 

 

GENELGE

(2023/9)

 

 

İlgi      :30/9/2020  tarihli ve 2020/24 sayılı Genelge.

Serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere ülkemize dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin beyanın Gümrük Yönetmeliğinin 171 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (ç) bendi kapsamında sözlü beyan ile yapılması mümkündür.

Buna göre;

1- Serbest bölgelerde yerleşik firmaların serbest bölge işlem formunda demirbaş olarak kayıtlı eşyasının tamir ve bakım amacıyla dahilde işleme rejimi kapsamında sözlü beyan ile geçici ithal edilmek istenilmesi halinde, yükümlüden ayrıca dahilde işleme izni talep edilmez, izne ilişkin tüm işlemler elektronik ortamda düzenlenen sözlü beyan formu üzerinden gerçekleştirilir. Bu kapsamda yapılacak tamir ve bakım işlemine ilişkin izin, işleme faaliyetini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalara verilebileceği gibi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu`nun 110 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca serbest bölgede yerleşik olan firmanın talebi üzerine kendisine de verilebilir. İznin serbest bölgede yerleşik firma tarafından alındığı durumlarda, sözlü beyanın “açıklamalar” hanesine Türkiye Gümrük Bölgesinde tamir ve bakım işlemini yapacak firmaya ait bilgilerin kaydedilmesi gerekmektedir.

2- Tamir ve bakım işlemi yapılacak eşyanın serbest bölgeden ithali ve serbest bölgeye yeniden ihracına ilişkin elektronik ortamda düzenlenecek sözlü beyan işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yürütülecektir:

– Tamir ve bakım işlemi yapılacak eşyanın sözlü beyan işlemlerinde yükümlü tarafından BİLGE Sisteminde BS-22 basitleştirilmiş usul kodu seçilerek, eşyanın serbest bölgeden ithalinde 5100 rejim kodu ile, ülkemizden serbest bölgeye yeniden ihracında ise 3151 rejim kodu ile beyanda bulunulur.

– İzne ilişkin işlemler sözlü beyan üzerinden gerçekleştirileceğinden sözlü beyanların kalem ekranlarında DIZIN muafiyet kodu seçilmez.

– Serbest bölgeye yeniden ihracı yapılacak eşyaya ait 3151 rejim kodlu beyannamenin “TCGB Açmalar” kısmında, eşyanın serbest bölgeden ithaline ilişkin 5100 rejim kodlu beyanname beyan edilir.

– 3151 rejim kodlu sözlü beyan/beyanlar ile, 5100 kodlu sözlü beyana konu eşyanın tamamının serbest bölgeye yeniden ihracı yapıldığında 5100 rejim kodlu sözlü beyan başka bir işleme gerek kalmadan otomatik olarak kapanır.

3- Kamu alacağının güvence altına alınmasını teminen dahilde işleme rejimi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin teminat, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 202 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilebileceği gibi, aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca serbest bölge işleticisi tarafından toplu teminat olarak da verilebilir.

Teminatın ilgili serbest bölge işleticisi tarafından verilecek toplu teminat kapsamında gerçekleştirilmesi halinde, serbest bölge işleticisinin vereceği teminattan yararlanacak firma/firmalar, işletici tarafından ilgili Gümrük Müdürlüğüne bildirilir. Bu şekilde ilgili Gümrük Müdürlüğüne bildirilmiş olan firmalardan, işleticinin vereceği teminat dışında ayrıca bir teminat aranmaz.

4- Gümrük idarelerince yapılması gereken beyanın kontrolü, ayniyet işlemleri, rejim bitiş tarihinin belirlenmesi gibi diğer hususlar, dahilde işleme rejiminin işleyişine ilişkin genel esaslar çerçevesinde aynen yürütülmeye devam edilecektir.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

DAĞITIM:

-Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Sıra No 4553   Sıra No 4554   Sıra No 4555   Sıra No 4556   Sıra No 4557

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/12)

Ticaret Bakanlığından:06.04.2023 Tarih ve 32155 Sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 17/12/2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/51) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8302.10 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)”; 8302.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya”; 8302.42 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

c) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ç) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

d) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğini,

ifade eder.

Karar

MADDE 4- (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, ÇHC menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Dampinge Karşı Önlem 
8302.10.00.00.11 Menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç) Çin Halk
Cumhuriyeti
1,35 ABD doları/kg
8302.10.00.00.19
8302.50.00.00.00 Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya
8302.42.00.00.19 Diğerleri, mobilyalar için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç) Çin Halk
Cumhuriyeti
0,65 ABD doları/kg

Uygulama

MADDE 5- (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü maddede yer alan tabloda belirtilen eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230406-9-1.pdf

Sıra No 4552   Sıra No 4553   Sıra No 4554

Yazar: Bahar Çakıroğulları