Genelge 2022-15 Çift kabuklu yumuşakça ithalatında yed-i emin teslim uygunsuzluk gelmesi imhası iptali ve vergilerin iadesi

Genelge 2022-15 Çift kabuklu yumuşakça ithalatında yed-i emin teslim uygunsuzluk gelmesi imhası iptali ve vergilerin iadesi

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Genelge 2022-15 Çift kabuklu yumuşakça ithalatında yed-i emin teslim uygunsuzluk gelmesi imhası iptali ve vergilerin iadesiT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-20117910-010.06.01-00079642474

Konu   :Çift Kabuklu Yumuşakça İthalatı

 

GENELGE

(2022/15)

 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan 22.04.2022 tarihli ve 5350591sayılı yazıda;

Canlı çift kabuklu yumuşakçaların ithalat koşulları ile ithalatta yürütülecek veteriner kontrollerinin “Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” hükümleri kapsamında yürütülmekte olduğu, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerine gelen her sevkiyat için, resmi kontrollerden sorumlu veteriner hekim tarafından numune alımının gerçekleştirildiği,

Canlı çift kabuklu yumuşakçaların ülkemize giriş yaptığı gümrük kapılarının, genellikle kara sınır kapıları olduğu, “Kara sınır kapılarından yapılan giriş ve çıkışlar” konulu 2006/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği, kara sınır kapılarından ülkeye giriş yapan canlı çift kabuklu yumuşakçaların iç gümrüğe yönlendirildiği,

Canlı olarak gelen çift kabuklu yumuşakçaların, canlılık süresinin kısıtlı olması ve bu kısa süre içinde canlılıklarının sürdürülmesinin belli şartlara dayalı olması sebebiyle, alınan numunelerin sonucu gelene kadar bekleme şartlarının uygun olmaması sebebiyle canlılıklarını sürdüremediği ve telef olduğu,

Bakanlıklarınca, canlı çift kabuklu yumuşakçaların ithalat koşulları ile ithalatta yürütülecek veteriner kontrolleri, yapılacak analizler için numune alımı, işletmelere sevkleri, tutulması gereken kayıtlar ve analiz sonucu alınana kadar piyasaya sürülmemeleri, analiz sonucu alındıktan sonra yapılacak işlemler gibi, sevkiyatın başından sonuna kadar ki aşamaların yer aldığı geniş kapsamlı bir talimat hazırlandığı;

Hususlarına yer verilmiş Bakanlığımızca da uygun görülmesi halinde, ülkemize ithal edilen canlı çift kabuklu yumuşakça türlerinin, kara sınır kapısından giriş yaptıktan ve gerekli numuneleri alındıktan sonra, analiz sonuçları alınıncaya kadar, ithalatçıya ait işletmeye sevk edilebilmesi amacıyla, hazırlanan talimatla eşgüdüm sağlayacak olan gerekli yasal düzenlemenin yapılması istenilmiştir.

Bilindiği gibi, söz konusu eşyanın ithalinin 11.07.2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16) kapsamında yapılması mümkün bulunmaktadır. Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/5) Ek-1/A listesi kapsamında yer alan ve veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerince düzenlenen Veteriner Giriş Belgesi ile iç gümrüğe sevk edilen canlı çift kabuklu yumuşakçaların ilgilisine yed-i emin olarak teslim edilmesi ve analiz sonuçlarına göre ilgili Bakanlıkça Uygunluk Yazısı verilmesi halinde beyanname kayıtlarının kapatılması gerekmektedir.

Bununla beraber, Tarım ve Orman Bakanlığınca uygunsuzluk tespit edilen ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 34 üncü maddesinin 5 inci fıkrası gereğince imha edildiği bildirilen söz konusu eşyanın kayıtlı olduğu beyannamelerin, iptal edilerek, özet beyan kayıtlarının tutanak ile kapatılması ve yükümlünün talebi üzerine 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın 118 inci maddesinin birinci fıkrasının ğ bendi uyarınca işlem yapılması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Sıra No 4241   Sıra No 4242   Sıra No 4243   Sıra No 4244

Yazar: Bahar Çakıroğulları