Genelge 2022-14 İnceleme analiz ve test amaçlı GK 167 madde muafiyet kapsamında ithalatın TPS kapsamına alındığı

Genelge 2022-14 İnceleme analiz ve test amaçlı GK 167 madde muafiyet kapsamında ithalatın TPS kapsamına alındığı

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Genelge 2022-14 İnceleme analiz ve test amaçlı GK 167 madde muafiyet kapsamında ithalatın TPS kapsamına alındığıT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-73421605-106.05-00079315509

Konu   :TPS-İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı

Eşya İthalat Ön Başvurusu

 

 

GENELGE

(2022/14)

 

 

20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

Bu çerçevede, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167’nci maddesinin birinci fıkrasının sekizinci bendinin (e) alt bendinde, inceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olduğu hüküm altına alınmış olup bu kapsamda gelen eşya için 2022/13 sayılı Genelge’de öngörülen ön başvuru süreci Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1. 1092 kodlu TPS-İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Eşya İthalat Ön Başvurusu eşyanın yükümlüsü, temsilcisi veya dolaylı temsil yetkisine sahip operatörler tarafından E-Devlet Kapısı`nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2. Yapılan başvurular ilgili Gümrük Müdürlüğü tarafından Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden incelenerek uygun bulunması halinde inceleme, analiz veya test amaçlı eşya muafiyetinden faydalanılmak üzere onaylanır.

3. Gümrük Müdürlüğünce onaylanan başvurular için Sistem tarafından 23 haneli belge ıd oluşturulur.

4. Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge (ıd) numarası (Örnek: No: 22000000010920000000001) Bakanlığımızdan yetki alan dolaylı temsil yetkisine sahip operatörler tarafından basitleştirilmiş gümrük beyannamesinin “referansNo” alanına, yükümlü veya temsilcisi tarafından detaylı beyanda beyannamenin “44 nolu” alanına beyan edilir.

5. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Sıra No 4219   Sıra No 4220   Sıra No 4221   Sıra No 4222   Sıra No 4223

Yazar: Bahar Çakıroğulları