Genelge 2022-13 İnceleme Analiz Veya Test Amaçlı Olarak ithal Edilen Eşya ve biyolojik materyaller

Genelge 2022-13 İnceleme Analiz Veya Test Amaçlı Olarak ithal Edilen Eşya ve biyolojik materyaller

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Genelge 2022-13 İnceleme Analiz Veya Test Amaçlı Olarak ithal Edilen Eşya ve biyolojik materyaller


T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-18723479-153.99-00076747615

Konu   :İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Olarak İthal Edilen Eşya

 

 

GENELGE

(2022/13)

 

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167 nci maddesinin birinci fıkrasının sekizinci bendinin (e) alt bendinde, inceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olduğu hüküm altına alınmıştır. 29.09.2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın (Bundan sonra Karar olarak adlandırılacaktır.) anılan Kanun hükmüne dayanılarak düzenlenen 91 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik olarak niteliği, kalitesi veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyaya ve aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yurtdışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyallere muafiyet tanınır.

A) İnceleme, Analiz Veya Test Edilmek Üzere Getirilen Eşya

İnceleme, analiz veya test edilmek amacıyla Türkiye’ye getirilecek eşya için, Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca düzenlenen firma faaliyet belgesi de eklenerek, aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde ilgili gümrük idaresine ön başvuruda bulunulur.

– Eşyanın miktarı ve ticari tanımı

– Eşyaya yapılacak inceleme, analiz veya test işleminin kapsamı

– Eşyanın nerede test edileceği

– Yapılacak işlemin ne kadar süreceği

İnceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyanın, serbest dolaşıma sokulma amacına uygun miktarı aşmaması, inceleme, analiz veya test işlemleri kendi başlarına satış promosyonuna konu teşkil etmemesi, işlem sırasında tamamıyla sarf edilmesi veya aynı amaçla tekrar kullanılamayacak hale gelmesi gerekmektedir.

Eşyanın serbest dolaşıma sokulacak miktarı, getiriliş amacı dikkate alınarak belirlenir. Aynı eşyanın farklı renk, ebat ve modelleri inceleme, analiz veya test işlemine tabi tutulmak istenildiğinde miktar belirlenirken bu durum göz önünde bulundurulur.

Gümrük idaresince ön başvuru değerlendirildikten sonra firmaya gerekli bildirimde bulunulur.

İnceleme, analiz veya test işlemi sonucunda ortaya çıkan ürünler artık ürün, eşyanın kullanılmamış kısmı ise geride kalan üründür.

Artık veya geride kalan ürünlerin;

– Gümrük idaresinin kontrolü altında olması şartıyla; imha edilmesine veya ticari olarak değersiz hale getirilmesine,

– Hazineye hiçbir masraf getirmeyecek şekilde gümrüğe terk edilmesine,

– Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller göz önüne alınarak, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesine,

İzin verilebilir.

Geride kalan ürüne yukarıdaki hükümlerin uygulanmadığı durumlarda, gümrük ve dış ticaret mevzuatının genel hükümleri uyarınca vergileri ödenerek ve diğer yükümlülükler yerine getirilerek işlem yapılır.

Artık ürüne yukarıdaki hükümlerin uygulanmadığı durumlarda ise, eşyaya isabet eden gümrük vergileri, eşyanın inceleme, analiz veya test işlemlerinin tamamlandığı tarihteki niteliği, miktarı ve kıymeti göz önüne alınarak Kanunun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur. İnceleme, analiz veya test edilmek amacıyla ithal edilen eşyanın beyanı, Kararın 126 ncı maddesi kapsamında posta veya hızlı kargo yoluyla gelmesi halinde, operatör tarafından BİLGE Sistemi Hızlı Kargo Modülünde “TEST” muafiyet kodu seçilerek basitleştirilmiş gümrük beyanı ile; diğer hallerde ise, BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünde “GK8” muafiyet kodu seçilerek detaylı beyan ile verilir.

İşlemin ön başvuruda belirtilen süre içerisinde yapılması esastır. Talep edilmesi halinde ilgili gümrük idaresince süre uzatımı yapılabilir. İnceleme, analiz veya test işlemlerinin tamamlanmasını müteakip aşağıda yer alan bilgiler ile birlikte ilgili gümrük idaresine başvurulur.

– İthalatın yapıldığı gümrük idaresi

– İthalat beyannamesinin tarih ve sayısı

– İşlemin nerede yapıldığı ve işlem sonuç kayıtlarının nerede tutulduğu

– İşlemin bitiş tarihi

– Geride kalan veya artık ürünlere hangi işlemin yapılacağı

Gümrük idaresince lüzum görülmesi halinde, eşyanın getiriliş amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesini teminen gerekli incelemeler yapılabilir.

Eşyanın imha edilmesi veya ticari olarak değersiz hale getirilmesi işlemlerinin gümrük sahasında yapılması esastır. Ancak eşyanın gümrük idaresine getirilmesinin mümkün olmadığı hallerde gümrük memuru gözetiminde yerinde yapılabilir.

B) Biyolojik Materyaller

Tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyallerin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmesi gerekir. Söz konusu listelere güncel olarak https://shgmtetkikdb.saglik.gov.tr/ adresinden ulaşılması mümkündür.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

 

DAĞITIM:

– Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine


Sıra No 4143   Sıra No 4144   Sıra No 4145

Yazar: Bahar Çakıroğulları