Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat 2006-12 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2022-6

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat 2006-12 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2022-6

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat 2006-12 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2022-6DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2022/6)

Ticaret Bakanlığından: 14.09.2022 tarih ve 31953 sayılı R.G. 

MADDE 1- 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (i), (z), (aa), (nn) ve (pp) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Elektronik ortam: Bilgisayarlı veri işleme tekniği kullanılarak, Bakanlık web sayfası üzerinden ulaşılan ve dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ile ilgili tüm işlemlerin yapılabildiği ortamı,”

“z) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

aa) Onaylanmış kişi statü belgesi: Gümrük mevzuatı çerçevesinde Bakanlıkça verilen belgeyi,”

“nn) Grup firması: Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya ana ortaklığın %50’sinden fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak/ortakları veya diğer grup firmaları veya iştirakleri ya da gerçek kişilerin doğrudan kendilerinin veya %50’den fazla hissesine sahip oldukları firmalar veya diğer grup firmaları veya iştirakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde asgari %50 oranında hisseye veya asgari %50 oranında oy hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50’sini seçme hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50’sine sahip olduğu işletmeyi,”

“pp) Bölge Müdürlükleri: Bakanlığın taşra teşkilatında yer alan ve Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) görevlendirilmiş Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerini,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat, 8531.20.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)” isimli maddenin bedelsiz ithalatı ile 30.02, 30.03 ve 30.04 gümrük tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin ihracatı kapsamında yapılacak olan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere).”

“(2) Gümrükler Genel Müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle, İhracat Genel Müdürlüğünce birinci fıkrada belirtilen dahilde işleme izninin kapsamı genişletilebilir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerle” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Dahilde işleme izni; 14 üncü maddede belirtilen işlemler için, İhracat Genel Müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle Gümrükler Genel Müdürlüğünce belirlenen uygulama esasları çerçevesinde elektronik ortamda gümrük idaresince verilir.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Dahilde işleme izni, taahhüt kapatma işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar revize edilebilir. Dahilde işleme iznine ilişkin revize müracaatı, ilgili firma tarafından gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte ilgili gümrük idaresine yapılır. Yapılan revize müracaatı gümrük idaresince sonuçlandırılır ve firmaya bildirilir.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) 22 nci maddenin beşinci fıkrası hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde işleme iznine ek süre almak için Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, izne ilişkin ithalat beyannamesi bilgisi, gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ve bu listede yer alan gümrük beyannamelerinin iznin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına ve bu bilgilerin doğruluğuna dair taahhütname ile birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 2 (iki) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine,”

MADDE 7- Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü)” şeklinde, “gümrük beyannamesi aslı” ibaresi “ithalat beyannamesi bilgisi” şeklinde, “1 (bir) ay” ibaresi “2 (iki) ay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ülkemiz veya ithalatçı ülkede; devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali veya genel salgın hastalık (ilgili kamu kurumundan alınacak yazı ile),”

MADDE 9- Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “beyanname aslı,” ibaresi “ithalat beyannamesi bilgisi,” şeklinde, “1 (bir) ay” ibaresi “2 (iki) ay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “beyanname aslı” ibareleri “ithalat beyannamesi bilgisi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimlerince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Tebliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Bakanlıkça yapılan inceleme, denetim ve soruşturma sonucunda, gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte olduğunun veya üzerinde tahrifat yapıldığının ya da gerçek dışı olduğunun veya gerçeği yansıtmadığının yahut ithalata aracılık eden temsilcinin eşyayı belge/izin sahibine teslim etmediğinin ve/veya ithal edilen eşyadan farklı bir eşyayı teslim ettiğinin tespiti halinde; ithalata aracılık eden temsilci, beyanname konusu eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.”

MADDE 13- Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimlerince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Tebliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “beyanname aslı,” ibaresi “ithalat beyannamesi bilgisi,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Tebliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “1 (bir) ay” ibaresi “3 (üç) ay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin onuncu fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin üçüncü, on birinci ve on ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) bu fıkra kapsamındaki teslimler konusunda kısıtlama getirmeye yetkilidir.”

“(3) Gümrük beyannamesinin dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için ilgili gümrük beyannamesinde belge/izin sayısını içeren satır kodunun yer alması zorunludur.”

“(11) İhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izin belgelerinin taahhüt kapatma işlemleri, İhracat Genel Müdürlüğünün, ihracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izinlerinin taahhüt kapatma işlemleri Bölge Müdürlüklerinin uygun görüşüne istinaden kamu kurum ve kuruluşları ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince yapılan maddi hatadan dolayı veya belge/izin kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün herhangi bir sebeple geri getirilmesinden dolayı geri alınabilir. Bu çerçevede, taahhüt kapatma işlemi geri alınan belge/izin kapsamında maddi hatanın giderilmesini veya geri gelen eşyaya ilişkin olarak 42 nci maddede belirtilen işlemlerin tekemmül ettirilmesini müteakip taahhüt hesabı yeniden kapatılır. Ayrıca, maddi hatanın giderilmesini müteakip ortaya çıkan yeni durumla sınırlı kalmak kaydıyla Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü)/(Bölge Müdürlükleri) uygun görüşüne istinaden yeni işlemler de tekemmül ettirilebilir.

(12) Dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. Dahilde işleme izinlerine ilişkin müeyyideli kapatma işlemlerine ise, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci maddesi uyarınca itiraz yoluna başvurulabilir. İtiraz başvurusunda itiraza mesnet teşkil eden tüm bilgi ve belgeler ibraz edilir. İtirazın haklı bulunması durumunda, taahhüt kapatma işlemi belge için İhracat Genel Müdürlüğü, izin için ilgili Bölge Müdürlüğünce geri alınarak ibraz edilen bilgi ve belgeler de göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden tekemmül ettirilir.”

MADDE 17- Aynı Tebliğe 38 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Belge Kapsamında İşlem Görmüş Ürün Bünyesinde Kullanılan İthal Eşyasına İlişkin Hak ve Yükümlülüklerin Devri

MADDE 38/A- (1) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, başka bir belgenin ithalat bölümünde belirtilen eşya arasında yer alması şartıyla süresi geçerli belge sahibi firma bu ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerini Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslara göre söz konusu rejimden yararlanma koşullarını taşıyan başka bir belge sahibi firmaya devredebilir.

(2) Hak ve yükümlülüklerin Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslara göre başka bir belge sahibine devredildiğinin ve devre konu işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyası için verilmesi gereken teminatın devralan firma tarafından üstlenildiğinin tevsiki kaydıyla, devreden belge sahibi firmanın belgesi Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kapatılabilir.

(3) Devreden firmanın, belge süresi içerisinde dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslara göre başka bir belge sahibine devredildiğini ve devredilen ürünün bünyesinde kullanılan ithal eşyası için verilmesi gereken teminatın devralan firma tarafından üstlenildiğini tevsik eden belgeler ile birlikte ilgili gümrük idaresine başvurması durumunda, devredilen ürünün bünyesinde kullanılan ithal eşyası için alınan teminat, ilgili gümrük idaresince devreden firmaya iade edilebilir.

(4) Devir durumunda varsa ödenmesi gereken telafi edici verginin ödenmemesi veya eksik ihracat gerçekleştirilmesi halinde, tüm mali ve hukuki sorumluluk devralan firmaya geçer.

(5) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) bu madde kapsamında kısıtlama getirmeye yetkilidir.”

MADDE 18- Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “T.C. Şeker Kurumunca” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, “belge için Bakanlıkça” ibaresi “belge için İhracat Genel Müdürlüğünce” şeklinde, “izin için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “izin için Gümrükler Genel Müdürlüğünce” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Ayrıca;

a) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan haller dışında, belge kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla İhracat Genel Müdürlüğünce, izin kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla Gümrükler Genel Müdürlüğünce belirlenen şartlara uyulmaması durumunda,

b) Döviz kullanım oranının aranmayacağı haller haricinde, belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının 17 nci maddenin dokuzuncu fıkrasında belirlenen oranları geçmesi halinde,

belge/izin sahibi indirimli teminat hakkına sahip firma adına (bu firmanın başka bir firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil) düzenlenmiş ve düzenlenecek belgeler/izinler kapsamında, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 (altı) ay süreyle indirimli teminat uygulanmaz ve söz konusu firmaların bu fıkra kapsamında 2 (iki) takvim yılı içerisinde müteakip ihlallerinde teminat oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 (altı) aylık süre ile ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar arttırılır. Ayrıca, indirimli teminat hakkına sahip olmayan firmaların (bu firmaların başka bir firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil) bu fıkra kapsamında her bir ihlalinde teminat oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 (altı) aylık süre ile ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar arttırılır.”

“(7) Bakanlıkça iç piyasa dengelerinin korunması amacıyla konulan ve bu niteliği belgede/izinde belirtilen önceden ihracat veya önceden ithalat şartının ihlal edilmesi halinde ihlali gerçekleştiren firmaya, dördüncü fıkrada belirtilen müeyyidenin yanı sıra, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren; ilk ihlalde 3 (üç) ay süreyle, 2 (iki) takvim yılı içerisinde gerçekleşen müteakip ihlalde ise 6 (altı) ay süreyle belge/izin düzenlenmez, ihlali gerçekleştiren firma başka bir firmanın belgesine/iznine yan sanayici, temsilci ithalatçı veya aracı ihracatçı olarak eklenmez, bu firmanın mevcut belgelerine/izinlerine ek süre verilmez ve revize başvuruları değerlendirilmez.”

MADDE 20- Aynı Tebliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firma adına ve/veya aracı ihracatçı firma” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile ithalata aracılık eden temsilci firma” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “Ayrıca; aracı ihracatçı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile ithalata aracılık eden temsilci firma” ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlık ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirimde bulunulur.” ibaresi “ilgili gümrük idaresine bildirimde bulunulur.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- Aynı Tebliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bakanlık denetim birimleri; ilgili bakanlık müfettişleri, Bakanlık ve bölge müdürlükleri elemanları dahilde işleme tedbirlerinin dahilde işleme rejiminde ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü amacıyla firma tesislerini denetleyebilirler. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar da kendi özel kanunları çerçevesinde denetim yapabilirler.”

MADDE 22- Aynı Tebliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iptal işlemlerini geri almaya ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri)” ibaresi “iptal işlemlerini geri almaya ise Bölge Müdürlükleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- Aynı Tebliğin 51 inci maddesinde yer alan “Ekonomi Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-1 ekteki şekilde değiştirilmiş, EK-2/A ve EK-2/B yürürlükten kaldırılmış, EK-4’te yer alan “Dahilde İşleme İzninin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler” isimli listenin dokuzuncu maddesinde yer alan “gümrük beyannamesi aslı” ibaresi “ithalat beyannamesi bilgisi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

“EK-1

DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- Eşyanın bedelsiz gönderilme amacı ve süresini kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında varsa imzalanmış sözleşme veya gönderici firma yazısı aslı ve tercümesi (*)

2- İhraç Ürünleri ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-9) (**)

3- İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (***)

4- Yan sanayici kullanılması halinde (İmalatçı-ihracatçı, İhracatçı, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi için);

a) Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (***)

b) Yan sanayici ile yapılan protokol (Taraflarca imzalanmış)

5- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri/ Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan bilgilerin elektronik olarak görüntülenebilmesi halinde gümrük idaresine ibrazına gerek bulunmamaktadır.)

6- Adına üretim yapılan yurtdışında yerleşik yabancı firmadan, adet olarak belirtilen etiketin, yabancı firmanın bilgisi dahilinde ithal edilerek fason üretim yapıldığını gösteren sözleşme (****)

(*)       :Tebliğin 14/1-ı bendinde belirtilen işlem için

(**)     :Tebliğin 14/l-b, g ila ı bentlerinde belirtilen işlemler için

(***)   :Kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)

(****) :Yurtdışında yerleşik yabancı firmadan etiket ithal edilmesi halinde.

 

NOT:

1- Firmanın aynı gümrük idaresindeki önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmeyebilir.

2- Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) karar verilir.

3- Tebliğin 14/1-a bendinde belirtilen işlemler için sadece 5 inci maddede belirtilen belgeler aranır. 14/1-a bendinde belirtilen işlemler kapsamında etiket ithal edilmesi halinde, 5 inci maddede belirtilen belgelere ilave olarak 6 ncı maddede belirtilen belge de aranır.

4- Serbest bölge kullanıcısı firmalara ait demirbaşa kayıtlı eşyanın ve yatırım malları ve ekipmanlarının Tebliğin 14/1-d, e bentlerinde belirtilen işlemler için dahilde işleme izni kapsamında ithal edilmek istenmesi halinde sadece 5 inci maddede belirtilen belgeler aranır.”

 

Sıra No 4161   Sıra No 4162   Sıra No 4163   Sıra No 4165   Sıra No 4166

Yazar: Bahar Çakıroğulları