Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Sayısı 6030

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Sayısı 6030

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Sayısı 6030DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

14.09.2022 tarih ve 31953 sayılı R.G.

Karar Sayısı: 6030

Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü maddesi ile 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 261 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 80 inci maddeleri ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının 3 üncü maddesinde yer alan “Bakanlık” ve “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,”

“Onaylanmış Kişi Statü Belgesi: Gümrük mevzuatı çerçevesinde Bakanlıkça verilen belgeyi,”

MADDE 2- Aynı Kararın 9/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu bakan yardımcısının başkanlığında Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığından genel müdür seviyesinde birer temsilci ve Ticaret Bakanlığı İhracat, İthalat, Gümrükler genel müdürleri ile Gelir İdaresi Başkanlığından bir başkan yardımcısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir başkan yardımcısı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinden bir başkan vekilinden teşekkül eder.”

MADDE 3- Aynı Karara 9/A maddesinden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Belge kapsamında işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin devri

MADDE 9/B- Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülükler, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre söz konusu rejimden yararlanma koşullarını taşıyan başka bir belge sahibi firmaya devredilebilir.

Dahilde işleme izin belgesi, devre konu işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başka bir belge sahibine devredildiğinin ve devre konu işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyası için verilmesi gereken teminatın devralan firma tarafından üstlenildiğinin tevsiki kaydıyla kapatılabilir.

Bu madde çerçevesinde gerçekleştirilen devir işlemlerinde, devre konu işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyası için ithalat esnasında alman teminatın iadesine ilişkin usul ve esaslar bu Karara istinaden yayımlanan tebliğ ile belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Kararın 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ayrıca,

a) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan haller dışında, belge/izin kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla, Bakanlıkça belirlenen şartlara uyulmaması durumunda,

b) Döviz kullanım oranının aranmayacağı haller haricinde, belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının bu Karara istinaden yayımlanan tebliğle belirlenen oranları geçmesi halinde,

belge/izin sahibi indirimli teminat hakkına sahip firma adına (bu firmanın başka bir firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil) düzenlenmiş ve düzenlenecek belgeler/izinler kapsamında, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 ay süreyle indirimli teminat uygulanmaz ve söz konusu firmaların bu fıkra kapsamında 2 takvim yılı içerisinde müteakip ihlallerinde teminat oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 aylık süre ile ithalattan doğan vergi tutarının 2 katma kadar artırılır. Ayrıca, indirimli teminat hakkına sahip olmayan firmaların (bu firmaların başka bir firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil) bu fıkra kapsamında her bir ihlalinde teminat oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 aylık süre ile ithalattan doğan vergi tutarının 2 katma kadar artırılır.”

“Bakanlıkça iç piyasa dengelerinin korunması amacıyla konulan ve bu niteliği belgede/izinde belirtilen önceden ihracat veya önceden ithalat şartının ihlal edilmesi halinde ihlali gerçekleştiren firmaya, dördüncü fıkrada belirtilen müeyyidenin yanı sıra, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren; ilk ihlalde 3 ay süreyle, 2 takvim yılı içerisinde gerçekleşen müteakip ihlalde ise 6 ay süreyle belge/izin düzenlenmez, ihlali gerçekleştiren firma başka bir firmanın belgesine/iznine yan sanayici, temsilci ithalatçı veya aracı ihracatçı olarak eklenmez, bu firmanın mevcut belgelerine/izinlerine ek süre verilmez ve revize başvuruları değerlendirilmez.”

MADDE 5- Aynı Kararın 23 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkralarında yer alan “Bakanlık ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Bakanlıkça yapılan inceleme, denetim ve soruşturma sonucunda, gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte olduğunun veya üzerinde tahrifat yapıldığının ya da gerçek dışı olduğunun veya gerçeği yansıtmadığının yahut ithalata aracılık eden temsilcinin eşyayı belge/izin sahibine teslim etmediğinin ve/veya ithal edilen eşyadan farklı bir eşyayı teslim ettiğinin tespiti halinde; ithalata aracılık eden temsilci, beyanname konusu eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.”

MADDE 6- Aynı Kararın;

a) 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığının (Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri)” ibaresi “Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü/Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri)” şeklinde ve onbeşinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca (Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri)” ibaresi “Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü/Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri)” şeklinde,

b) 26 ncı maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri)” ibaresi “Bakanlık (Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri)” şeklinde,

c) 29 uncu maddesinde yer alan “Ekonomi Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde,

d) Ek 1 inci maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Kararın geçici 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “dördüncü” ibaresi “beşinci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4162   Sıra No 4163   Sıra No 4165   Sıra No 4166   Sıra No 4167

Yazar: Bahar Çakıroğulları