Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-6

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-6

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-6ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/6)

Ticaret Bakanlığından:31.12.2022 Tarih ve 32060 4. Mükerrer Sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, Ek-1 ve Ek-2’deki listede yer alan kimyasalların ve ürünlerin çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalat işlemleri

MADDE 3- (1) Ek-1’deki listede yer alan kimyasalların ve ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatı yasaktır.

(2) Ek-1’deki listede yer alan 2903.71.00.00.00 GTİP’li kimyasalın ithalatı yalnızca;

a) 1/1/2015 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş eşyalar için servis amaçlı olarak ya da,

b) Evsel havalandırma sistemleri için Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünün 5 inci maddesi kapsamındaki ülkelere ihracat amaçlı üretiminde ihtiyaç duyulan miktar kadar,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının izni ile yapılır.

(3) Ek-1’deki listede yer alan kimyasallardan aşağıdaki tabloda belirtilenlerin ithalatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının izni ile ve yalnızca; laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım amaçlı olarak Ek-5’te belirtilen hususlar dikkate alınarak ya da Ek-6’da yer alan halonun kritik kullanım alanları için yapılır.

 

GTİP MADDE İSMİ
2903.14.00.00.00 Karbon tetraklorür
2903.19.00.00.19 Diğerleri (yalnız 1,1,1- Trikloroetan (metilkloroform))
2903.76.10.00.00 Bromoklorodifloron (Halon-1211)
2903.76.20.00.00 Bromotrifloron (Halon-1301)
2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar (Halon-2402)
2903.77.60.00.00 Triklorofloron, Diklorodifloron, Triklorotrifloroetanlar

Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan

2903.77.90.00.00 Diğerleri
2903.79.30.00.59 Diğerleri

 

(4) 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP’li kimyasalı içeren 8424.10 GTP’de yer alan eşyaların, Ek-6’da yer alan halonun kritik kullanım alanlarında yapılacak ithalatları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının izni ile yapılır.

(5) Ek-2’de yer alan maddelerin saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş şekilde dökme halde kap içerisinde ithalatı ile tek kullanımlık tüp içerisinde laboratuvar amaçlı kullanım için yapılacak ithalatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabidir.

(6) Ek-2’de yer alan maddeleri, tek kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde ithal etmek, laboratuvar amaçlı kullanım için olanlar hariç yasaktır.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 4- (1) 3 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen kimyasalların ithalatında, bu kimyasalların çevrenin korunması yönünden uygunluğu OTİM Kontrol Belgesi (Ek-3) ile belgelenir.

(2) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, gümrük beyannamesinin tescili öncesinde uluslararası gözetim şirketlerinden veya resmî kuruluşlardan denetim isteyebilir.

(3) 3 üncü maddenin ikinci fıkrası çerçevesindeki ithalatlarda ithalatçının kimyasal maddenin ithalatından son kullanım ve ihracat aşamasına kadar olan süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Ozon Tabakasını İncelten Madde (OTİM) Takip Sistemine girmesi gerekmektedir.

(4) 3 üncü maddenin üçüncü fıkrası çerçevesindeki ithalatlarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının OTİM Takip Sistemine giriş yapılmaz.

(5) Ek-2’de yer alan maddelerin ithalatında, ithalatçı, kimyasal maddenin veya eşyanın ithalatından son kullanım veya ihracat aşamasına kadar olan süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Faaliyet Raporları Veri Tabanı (FARAVET) sistemine kaydeder. Bu kimyasalların çevrenin korunması yönünden uygunluğu FARAVET sistemi üzerinden düzenlenen Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi ile belgelenir. Ayrıca ithalatçı kayıt belgesi aranmaz.

Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan kimyasal madde servis amaçlı ve üretim amaçlı ithalatçı kayıt belgesi

MADDE 5- (1) 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kimyasalın ithalatı için alınan tüm OTİM Kontrol Belgelerinde geçerli olmak üzere, öncelikle Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Üretim Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve numarası alınması gereklidir. Bu belgeleri almak için ithalatçı firma tarafından;

a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi (oda kaydı) (ana faaliyet konusu/meslek dalı iklimlendirme ve soğutma olan, ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),

b) Vergi levhası (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),

c) İmza sirküleri (noter onaylı),

ç) Taahhütname (Ek-4),

d) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Ozon Tabakasını İncelten Madde (OTİM) Takip Sisteminde yer alan Kayıt Talep Yazısı,

e) Üzerinde firmanın açık ismi ve “OTİM servis amaçlı veya üretim amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi” ifadesi bulunan, servis amaçlı veya üretim amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun aslı,

ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına müracaat edilir.

(2) Kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip olan ve odalara kayıt zorunluluğu bulunmayan ithalatçılardan sicil gazetesi ve vergi levhası istenmez.

OTİM Kontrol belgesi

MADDE 6- (1) OTİM Kontrol Belgesi, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2016/27 sayılı Genelge doğrultusunda Tek Pencere Sistemi üzerinden e-belge olarak düzenlenir.

(2) 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kimyasalın ithalatında OTİM Kontrol Belgesi alınabilmesi için;

a) OTİM Kontrol Belgesi formu (Bakanlık kayıtları için gerekli bir nüsha),

b) Orijinal proforma fatura ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde tarih ve numarası, malın menşei, GTİP’i, kilogram cinsinden miktarı, toplam değeri, yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),

c) Orijinal analiz belgesi ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde proforma fatura tarih ve numarası, madde miktarı, bileşim oranları ve her bir bileşenin saflık değerinin açıkça yazılması ve yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),

ç) Orijinal etiket (sticker şeklinde olup aslı üzerinde üretici firma ismi veya logosu, CAS numarası ve kimyasal maddenin açık ismi, Türkçe uyarılar bölümü, yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),

d) Servis amaçlı ithal edilecek madde başvurularında Ticaret Bakanlığından (İthalat Genel Müdürlüğü) fiziksel veya elektronik olarak alınacak İthal Lisansı,

e) Üretim amaçlı ithal edilecek madde başvurularında Kapasite Raporu,

ile birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvurulur.

(3) 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kimyasalların ithalatında OTİM Kontrol Belgesi alınabilmesi için;

a) OTİM Kontrol Belgesi formu (Bakanlık kayıtları için gerekli bir nüsha),

b) Orijinal proforma fatura ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde tarih ve numarası, malın menşei, GTİP’i, kilogram cinsinden miktarı, toplam değeri, yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),

c) Orijinal analiz belgesi ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde proforma fatura tarih ve numarası, madde miktarı, bileşim oranları ve her bir bileşenin saflık değerinin açıkça yazılması ve yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),

ile birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvurulur.

Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi

MADDE 7- (1) Ek-2’de yer alan maddeleri saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş şekilde dökme halde kap içerisinde ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, her sevkiyat öncesi FARAVET üzerinden Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi alması zorunludur. Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi, başvuru sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulan fatura kapsamı eşyanın ithalatı dışında kullanılamaz.

(2) Hidroflorokarbon Kontrol Belgesinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenir.

(3) Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi devredilemez.

(4) Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(5) Ek-2’de yer alan maddelerin ithalatında düzenlenen Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi birden fazla beyanname için kullanılamaz. Birden fazla kimyasalın aynı Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi ile ithalatı mümkündür.

Belgelerin süresi

MADDE 8- (1) 3 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen kimyasallar için verilen OTİM Kontrol Belgesi, düzenlendiği tarihten takvim yılı sonuna kadar geçerlidir, bu süre değiştirilemez.

(2) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Üretim Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır.

Kontrol belgesinin iadesi

MADDE 9- (1) OTİM Kontrol Belgesi alan ithalatçılar;

a) OTİM Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde belge kapsamı kimyasalın ithalatının gerçekleştirilememesi halinde 3 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında alınan İthal Lisansının ilgili firmanın yetkililerince onaylanmış bir suretini,

b) OTİM Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde belge kapsamı kimyasalın tamamının veya bir kısmının ithalatının gerçekleşmesi halinde, ihracatçı tarafından verilen faturanın ithalatçı tarafından onaylı bir nüshası, gümrük beyannamesinin usulüne uygun olarak onaylanmış sureti ve 3 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında alınan İthal Lisansının ilgili firma yetkililerince onaylanmış bir suretini,

OTİM Kontrol Belgesinin geçerlilik süresinin bitmesini müteakip otuz gün içerisinde, talep edilen bilgi ve belgelerle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletmekle yükümlüdürler. Müteakip OTİM Kontrol Belgesi talepleri, yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülmesi halinde değerlendirmeye alınır.

(2) Hidroflorokarbon Kontrol Belgesinin kapatılmasına ilişkin usul ve esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenir.

Gümrük işlemleri

MADDE 10- (1) 3 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile Ek-2’de yer alan kimyasalların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde, OTİM Kontrol Belgesi veya Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 11- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12- (1) 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Tebliğin;

a) 3 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları, 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 7 nci maddesi 1/2/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1/1/2023 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M4-5-1.pdf

 

Sıra No 4369   Sıra No 4370   Sıra No 4371   Sıra No 4372   Sıra No 4373

Yazar: Bahar Çakıroğulları