Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-7

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-7

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-7ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/7)

Ticaret Bakanlığından:31.12.2022 Tarih ve 32060 4. Mükerrer Sayılı R.G.

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; Ek-1’deki listede yer alan katı yakıtların ithalatında çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan Ek-1’deki listede yer alan katı yakıtların ithalat işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalatçı

MADDE 4- (1) Ek-1’deki listede yer alan katı yakıtların ithalatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesine sahip firmalar tarafından yapılabilir.

(2) Kayıt Belgesi alınabilmesi için ithalatçı veya temsilcisi tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi (oda kaydı) (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı), vergi levhası, noter onaylı imza sirküleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca istenecek taahhütname ile birlikte anılan Bakanlığa, Bakanlık Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvurulur. Kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip olan ve odalara kayıt zorunluluğu bulunmayan ithalatçılardan sicil gazetesi ve vergi levhası istenmez.

(3) 2022 yılı içerisinde verilen Kayıt Belgeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca istenecek taahhütnamenin ve noter onaylı imza sirkülerinin anılan Bakanlığa verilmesi halinde, 2023 yılı sonuna kadar geçerli olacak şekilde aynı Bakanlıkça yenilenir. Kayıt Belgesinin verilmesine esas teşkil eden belgelerde yer alan bilgilerden herhangi birinin yıl içinde geçerliliğini yitirmesi veya değişikliğe uğraması, Kayıt Belgesinin yenilenmesini gerektirir. Kayıt Belgesinin yenilenmesi halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca istenecek taahhütname yeniden anılan Bakanlığa verilir.

(4) Kayıt Belgeleri, bu Tebliğ kapsamında yapılacak tüm ithalat işlemlerinde geçerlidir ve bu işlemlere esas teşkil eder.

Uygunluk denetimi

MADDE 5- (1) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen yakıttan numune alınması amacıyla;

a) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi örneği,

b) İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi formu (iki nüsha),

c) Yakıtın her bir parametresinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen limit değerlere uygun olduğunu gösterir yükleme analiz belgesinin aslı ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi,

ç) İhracatçı faturasının bir örneği ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi,

ile birlikte, yakıtın boşaltıldığı gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne ithalatçı veya temsilcisi tarafından Bakanlık Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvurulur.

(2) İthalatçı veya temsilcisinin talebi üzerine gümrük idaresinin gözetiminde depolanan ve ilgili gümrük yetkilisinin tespit ettiği yakıttan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, uluslararası gözetim firması yetkilileri ile ithalatçı veya temsilcisinden oluşan Numune Alma Komisyonu gözetiminde, uluslararası gözetim firması yetkilisi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde numune alınır ve Ek-3’te yer alan İthal Katı Yakıt Numune Alma Tutanağı düzenlenir. Alınan numune, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Yeterlik Belgesi almış laboratuvarlarda analiz ettirilir. Analiz sonuçları, analizi yapan laboratuvar tarafından ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderilir.

(3) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, yakıtın numune analiz sonucunun uygun bulunması durumunda, Ek-4’te yer alan İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi düzenlenir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine ve ilgili gümrük idaresine bildirilir. Uygun bulunmaması durumunda ise Ek-5’te yer alan Uygunsuzluk Yazısı düzenlenerek keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine iletilir. Uygunsuzluk Yazısının ithalatçı veya temsilcisine tebliğinden itibaren yedi iş günü içinde, firmanın şahit numune analizlerinin yapılmasını yazılı olarak talep etmemesi durumunda düzenlenen Uygunsuzluk Yazısı ilgili gümrük idaresine iletilir.

(4) Isınma amaçlı yakıt özelliklerini sağlamadığı için Uygunsuzluk Yazısı düzenlenen yakıtın sanayi amaçlı veya termik santrallerde kullanılan yakıt özelliklerini sağlaması durumunda, ithalatçı veya temsilcisinin talebi üzerine ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca istenecek taahhütnamenin verilmesi kaydıyla sanayi amaçlı veya termik santrallerde kullanılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi verilebilir.

(5) Aynı şekilde sanayi amaçlı yakıt özelliklerini sağlamadığı için Uygunsuzluk Yazısı düzenlenen yakıtın termik santrallerde kullanılan yakıt özelliklerini sağlaması durumunda, ithalatçı veya temsilcisinin talebi üzerine ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca istenecek taahhütnamenin verilmesi kaydıyla termik santrallerde kullanılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi verilebilir.

(6) Tek parti halinde getirilen ve gümrüklü sahada tek bir yığın olarak depolanan yakıtın birden fazla parti halinde çekilmek istenmesi durumunda, ilk partinin çekilmesi sırasında yakıtın tamamını temsil edecek şekilde numune alınarak analiz ettirilir. Yakıtın tamamını temsil eden bu analiz raporu, müteakip İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi/Belgeleri düzenlenmesinde esas alınır.

Analiz sonuçlarına itiraz

MADDE 6- (1) Yakıttan alınan numunenin analiz sonucunun uygun bulunmaması durumunda keyfiyetin ithalatçı veya temsilcisine tebliğinden itibaren yedi iş günü içinde, yazılı talep üzerine ve giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak kaydıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde şahit numune/numunelerin analizi yaptırılır ve yakıtın uygunluğuna/uygunsuzluğuna karar verilir:

a) Analiz sonuçları uygun çıkan yakıt için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi düzenlenir ve ilgili gümrük idaresi ile ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

b) Şahit numune analiz sonucu da uygunsuz çıkan yakıtlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir ve ilgili gümrük idaresi ile ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

c) Numunelerin alınması, torbalanması, gönderilmesi, analize hazırlanması ve muhafazası sırasında oluşan durumlar dışında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yeni numune alınması talebinde bulunulamaz.

Teslim tesellüm belgesi

MADDE 7- (1) Ek-1’deki listede yer alan yakıtları sanayide kullanmak üzere İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi almış firmalar, ithal edilen yakıtın fabrikalara teslim edildiğini belirten teslim tesellüm belgesini (kendi ihtiyaçları için getirenler hariç), yakıt gümrükten çekildikten sonra en geç doksan gün içinde İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesini düzenleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde, yükümlülüğü yerine getirmeyen ithalatçı ya da sanayicinin müteakip İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi talepleri 6 ay süreyle değerlendirmeye alınmaz. Eksikliklerin firma tarafından tamamlanması halinde yeni talepler değerlendirilir.

İstisnai durum ve muafiyet

MADDE 8- (1) Geçici depolama yeri veya antreponun bulunmadığı veya yeterli olmadığı durumlarda, yakıt, geçici depolanan eşya statüsünde müsaade edilen yerlerde, aynı yerde bulunan diğer yakıtlarla karıştırılmamak kaydıyla depolanabilir. Bu durumda depolanan yakıtın uygunluk denetimi 5 inci madde çerçevesinde yapılır.

(2) İthalatçı veya temsilcisi tarafından, Türkiye gümrük bölgesine getirilmeden önce, Ek-2’de yer alan bilgi formunun ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne verilmesi kaydıyla geçici depolama yeri veya antrepolara konulamayan ve birinci fıkra kapsamına girmeyen yakıtlar taşıt üstü işleme tabi tutulabilir. Yakıt, gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra bilgi formunda belirtilen alana, varsa diğer yakıtlarla karıştırılmamak koşuluyla depolanır. Numunenin, yakıt araç üstündeyken veya yakıtın depolandığı alanda alınması halinde, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen Komisyon gözetiminde, uluslararası gözetim firması yetkilisi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde yakıttan numune alınır ve Ek-3’te yer alan İthal Katı Yakıt Numune Alma Tutanağı düzenlenir. Bu fıkra kapsamında işleme tabi tutulan yakıtlar, bulunduğu ilin sınırları dışındaki bir alana depolanamaz. Ancak, sanayi amaçlı ithal edilecek yakıtlar, firma tarafından talep edilmesi halinde sanayi tesisinin bulunduğu ilde depolanabilir. Bu amaçla depolanmak istenen yakıtlar için Ek-2’de yer alan bilgi formu, firma tarafından yakıtın depolanacağı ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne verilir. Bu yakıtların uygunluk denetimi yakıtın depolandığı ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 5 inci maddeye göre yapılan uygunluk denetimi sonucunda İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi düzenlenene kadar yakıt, piyasaya hiçbir şekilde arz edilemez, bulunduğu alandan başka bir alana taşınamaz, kullanılamaz, kullandırılamaz, eleme işlemine tabi tutulamaz ve torbalanamaz.

(3) İkinci fıkra çerçevesinde ithalatı gerçekleştirilmiş olan yakıtların analiz sonucunun uygun bulunmaması durumunda 5 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları uygulanır. Bunun mümkün olmaması durumunda, yakıtın menşeine veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilmek veya üçüncü bir ülkeye gönderilmek üzere ihracı zorunludur.

(4) Ek-1’deki listede yer alan 2701.11.00.00.00 GTİP`li antrasitlerin filtrasyon amacıyla, 27.01 tarife pozisyonundaki katı yakıtların ise laboratuvarlarda araştırma ve analizlerde kullanılmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülecek miktarlarda ithalatında, her ithalat işleminden önce her bir madde için anılan Bakanlıkça istenecek taahhütnamenin Bakanlık Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden yapılacak başvuruda Bakanlığa iletilmesi halinde İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi yerine Muafiyet Yazısı verilir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

(5) Dördüncü fıkradaki muafiyetten yararlanmak isteyen ithalatçıların Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi alması zorunludur.

(6) Dördüncü fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında 10 uncu maddedeki yaptırımlar uygulanır.

Gümrük işlemleri

MADDE 9- (1) Ek-1’deki listede yer alan yakıtların ithalatında, 8 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü hariç olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan uygunluk denetimi sonucunda düzenlenen İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen Muafiyet Yazısı gümrük beyannamesinin tescili sırasında aranır.

(2) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Uygunsuzluk Yazısı düzenlenen yakıtların ithalatına izin verilmez. Uygun bulunmayan yakıt, giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere, menşe/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir veya üçüncü ülkeye transit edilir.

Yaptırımlar

MADDE 10- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket eden, yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunan, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında; 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 11- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12- (1) 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan yakıtların ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/7) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M4-6-1.pdf

 

Sıra No 4370   Sıra No 4371   Sıra No 4372   Sıra No 4373   Sıra No 4374

Yazar: Bahar Çakıroğulları