Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-3

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-3

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA

TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/3)

Ticaret Bakanlığından:31.12.2022 Tarih ve 32060 4. Mükerrer Sayılı R.G.

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, serbest bölgeler dahil, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1’deki listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve Türkiye gümrük bölgesine girişi yasak olan atıkları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, serbest bölgeler dahil, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1 listedeki atıklara dair denetim işlemleri ile Türkiye gümrük bölgesine girişi yasak olan Ek-2/A ve Ek-2/B listelerde yer alan atıklara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthali yasak atıklar

MADDE 4- (1) Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alan atıkların, serbest bölgeler dahil, Türkiye gümrük bölgesine girişi yasaktır.

(2) Ek-1’deki listede yer alan atıkların, patlayıcı madde ve radyasyon içermemesi, herhangi bir şekilde tehlikeli veya ithali yasak atıklarla veya tehlikeli maddelerle kontamine olmaması gerekir.

Genel esaslar

MADDE 5- (1) Ek-1’deki listede yer alan atıkları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler bu belgelere istinaden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Ticaret Bakanlığının görüşleri alınarak belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ithal edebilir. Ancak, bu listede yer alan;

a) 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddeleri, granül formda olması durumunda, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler,

b) Türkiye’den temin edilen veya serbest bölgedeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan Ek-1 listede yer alan 39.15 tarife pozisyonundaki atıklar kullanılarak serbest bölgelerde yerleşik tesislerde üretilen 39.08 tarife pozisyonlu birleşik yapılı geri dönüştürülmüş granül formundaki maddeleri üretiminde kullanan sanayiciler,

c) 39.02 tarife pozisyonunda yer alan birleşik yapılı granül formundaki geri dönüştürülmüş maddeleri üretiminde kullanan sanayiciler,

ç) 4012.20.00.90.00 GTİP’li maddeyi, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından uygun görüş alan sanayiciler,

d) 6310.10.00.00.00, 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP’li maddeleri, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler,

ithal edebilir.

(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan maddeler ile 39.03 ve 39.07 pozisyonundaki birleşik yapılı geri dönüştürülmüş granül formundaki maddelerin ithalatında Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz. Ancak (b) ve (c) bendinde yer alan maddeler ile 39.03 ile 39.07 pozisyonundaki birleşik yapılı geri dönüştürülmüş granül formundaki maddelerin ithalatında Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin Belgesi muafiyet yazısı aranır.

(3) Ek-1’deki listede yer alan 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li maddelerin ithalatında, bu maddelerin ürün olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren çıkış ülkesinden alınan analiz belgesi olması halinde Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz. Ancak hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi veya hava emisyonu konulu Çevre İzni muafiyet yazısı aranır.

(4) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğunun belgelenmesi halinde, bu maddeler nihai ürün kabul edilir ve Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz. Ancak hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi veya hava emisyonu konulu Çevre İzni muafiyet yazısı aranır.

(5) 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkların enerji geri kazanımı amacıyla ithalatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından enerji geri kazanımı amacıyla faaliyet gösteren beraber yakma tesisleri için belirlenecek tahsisat miktarı ve esaslar çerçevesinde 6 ncı maddeye göre yapılır.

(6) Bu Tebliğin Ek-2/A listesinde yer alan “19 12 04- Plastik ve lastik” kodlu atıkların “15 01 02- Plastik ambalaj” kodlu kaynağında ayrı toplanmış ve mekanik ayırma yoluyla vasfına göre ayrıştırılmış 3915.10.00.00.00, 3915.90.80.00.11, 3915.90.80.00.16 GTİP’li ambalaj malzemesi atığı olduğunun belgelenmesi durumunda ithalat işlemleri, bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde gerçekleştirilir.

(7) Döküntü, kalıntı, hurda, toz, pul ve çapak formunda olan 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddelerin ve granül formdaki 39.07 tarife pozisyonlu maddelerin Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalatında Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz.

Başvuru

MADDE 6- (1) Ek-1’deki listede yer alan atıkları ithal etmek isteyen ithalatçı veya temsilcisi, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne Uygunluk Yazısı (Ek-4) almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvurur.

(2) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuru, atığın Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden en az üç işgünü önce aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yapılır:

a) Bilgi formu (Ek-3).

b) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında aranacak belgelerden birinin örneği.

c) 2620.11.00.00.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve Ek-1’deki listede atığın madde açılımında belirtilen dros değerlerini karşıladığına dair analiz belgesinin aslı ve tercümesi.

ç) 4012.20.00.90.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve ürünün karkas olduğuna dair belge ve tercümesi.

d) 8549.11.10.00.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve ürünün ağırlıkça %3’ünden fazla sıvı asit içermediğine dair belge ve tercümesi.

e) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li maddelerin ithalinde, bu maddelerin ürün olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren çıkış ülkesinden alınan analiz belgesinin aslı ve tercümesi ile hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi veya hava emisyonu konulu Çevre İzni muafiyet yazısı.

f) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olarak ithalinde, çıkış ülkesinden alınan ürünün vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren analiz belgesinin aslı ve tercümesi ile hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi veya hava emisyonu konulu Çevre İzni muafiyet yazısı.

(3) Ek-1’deki listede yer alan atıkları ithal etmek isteyen ithalatçı veya temsilcisi tarafından ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(4) İthalatçı veya temsilcisi Ek-3’teki bilgi formunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne verdiği tarihte, formun bir örneğini ilgili sınır gümrük idaresine de yazılı olarak iletmekle yükümlüdür.

Uygunluk denetimi

MADDE 7- (1) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, Ek-1’deki listedeki atıkların 6 ncı maddede belirtilen belgeler üzerinden değerlendirilmesi ve fiziki kontrolü sonucunda;

a) Uygun bulunması durumunda, Uygunluk Yazısı (Ek-4) düzenlenir.

b) Gerek duyulması halinde, atıklardan numune alınarak yeterliliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kabul edilmiş laboratuvarlarda atığın tehlikeli madde ile kontamine olup olmadığına dair elementel analiz yaptırılır. Analiz sonucunun uygun bulunması durumunda Uygunluk Yazısı, uygun bulunmaması durumunda ise Uygunsuzluk Yazısı (Ek-5) düzenlenir.

(2) Uygunluk ve Uygunsuzluk Yazıları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce ilgili sınır gümrük idaresine ve ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

(3) Uygun bulunmayan atık, ithalatçısı tarafından menşe ülkeye/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir veya üçüncü bir ülkeye transit edilir.

(4) Gümrük işlemleri sırasında ithalinin yasak olduğu anlaşılan atıklar hakkında, her türlü cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, Türkiye’nin uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hakları doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görüşleri alınarak anılan Bakanlığın gözetim ve denetiminde gerekli işlemler yapılır.

(5) 11 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında gerçekleşen ithalata ilişkin çevresel kontroller, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

İstisnai durumlar

MADDE 8- (1) Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL-73 Sözleşmesi) ile bu Sözleşmeyi tadil eden diğer Protokol (MARPOL-78 Protokolü) ve değişiklikler kapsamında yer alan yabancı bayraklı gemilerin seferleri sırasında normal operasyonlarından kaynaklanan atıklar, atık alma gemisine veya doğrudan atık kabul tesisine boşaltılma işlemi ve/veya teslimi ile serbest dolaşıma girer. Söz konusu atıklar bu Tebliğe tabi değildir. Bu tür atıkların gemilerden alınması işlemi, 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre sonuçlandırılır.

(2) Ek-1’deki listede yer alan 39.03 tarife pozisyonlu maddelerin, ithalatçısı tarafından atık olmadığının, yeni ürün olduğunun beyan edilmesi halinde bu maddelerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince bu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmaz. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında 12 nci madde hükümleri uygulanır.

(3) 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş olan ve Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinde ilgili sınır gümrük idarelerince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının uygun görüşünün alınması ve 11 inci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen sınır gümrük kapılarından/özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapıyı haiz terminallerinden giriş yapılması kaydıyla, bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Kapsam dışı

MADDE 9- (1) Ek-1’deki listede yer alan bir atığın numune olarak Türkiye gümrük bölgesine girişi, yıllık 200 kg’ı aşmaması ve ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması halinde mümkündür. Bu durumda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Kapsam Dışı Yazısı (Ek-6) düzenlenir ve ilgili sınır gümrük idaresine iletilir.

(2) Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alan atığa dönüşmesi durumunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonucu Kapsam Dışı Yazısı düzenlenir ve ilgili gümrük idaresine iletilir.

(3) Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alması halinde, çevre katkı payı ödenmesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip tesislere verilmesi şartıyla bu ürünlerin ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

(4) Türkiye gümrük bölgesinden transit geçen atıklar bu Tebliğe tabi değildir. Ancak 28/12/1993 tarihli ve 3957 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan, Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin ilgili hükümleri gereği, Ek-2/A ve Ek-2/B’de yer alan atıkların ülkemiz gümrük bölgesinden transit geçişinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınacak İzin Yazısı ilgili sınır giriş gümrük idaresine ibraz edilir.

(5) Ek-2/B’deki listede yer alan atıkların ithalatı, karşılarında belirtilen ISO Standartlarına uygunluğuna dair Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarından veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerin eşdeğerlik incelemesi olumlu bir şekilde tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarından; bu şartları sağlayan bir kuruluşun bulunmaması halinde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülecek uygunluk değerlendirme kuruluşlarından alınmış raporların aslı ve onaylı tercümesiyle birlikte ithalat öncesinde, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne ithalatçı veya temsilcisi tarafından başvurulması halinde mümkündür. Bu durumda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce ISO Standartlarına uygun olduğu belirlenen maddelerin bu Tebliğ kapsamı dışında olduğuna dair bir yazı düzenlenir ve ilgili sınır gümrük idaresine iletilir.

Serbest bölgede oluşan atıklar

MADDE 10- (1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alan atıkların toplanması, ayrıştırılması, depolanması, geri kazanılması ve/veya bertarafı amacıyla serbest bölgede atık yönetimi veya geri dönüşüm tesisi bulunmaması veya atık üreticisi firma tarafından atıkların bu tesislere verilmemesi durumunda, atık üreticisi veya serbest bölgede atıkları toplayan, ayrıştıran, depolayan, işleyen veya geri kazanım ve benzeri işleri yapan firmanın talebi üzerine, 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğine göre oluşturulan Atık Komisyonuna aşağıdaki belgelerle müracaat edilir:

a) Atıkların serbest bölge içindeki bir üretim ve/veya tüketim faaliyeti sonucu ortaya çıktığına ilişkin belge.

b) Atığı oluşturan faaliyetin türü, atığın türü ve miktarı.

c) Atığın özelliğine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ilgili yönetmelikler gereğince verilmiş olan belge veya yazılardan biri (Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Yan Ürün/Alternatif Hammadde Onay Yazısı).

ç) Atıkların (c) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderileceğine dair sözleşme.

(2) Atık Komisyonunun uygun görüşünü müteakip, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınacak onaya istinaden bu atıklar bölgeden çıkarılır, çıkarılan atıklar birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderilir, ayrıca Uygunluk Yazısı aranmaz.

(3) Serbest Bölge Müdürlükleri, bölgeden çıkartılan atıklara ilişkin bilgileri talep edilmesi durumunda ibraz edilmek üzere saklar.

Gümrük işlemleri

MADDE 11- (1) İlgili sınır gümrük idarelerince, Ek-1’deki listede yer alan atıklara ilişkin Uygunluk Yazısı, bu atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinde aranır.

(2) İlgili sınır gümrük idareleri, uygunsuz bulunan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine izin vermez.  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün düzenlediği Uygunsuzluk Yazısı gümrük idaresince atığın taşıma belgesine iliştirilir.

(3) 9 uncu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde Kapsam Dışı Yazısı düzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine ilgili sınır gümrük idareleri izin verir.

(4) 9 uncu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde Kapsam Dışı Yazısı düzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine ilgili gümrük idareleri izin verir.

(5) 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddelerin Ek-1’deki listede tanımlanan madde olmaması halinde, bir örneği Ek-7’de yer alan Üretici Belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası ile birlikte serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idarelerine başvurulması üzerine bu maddelerin ithaline doğrudan izin verilir. Diğer gümrük rejimleri kapsamındaki başvurularda, ilgili gümrük idareleri tarafından Üretici Belgesi ve analiz sertifikası aranmaz.

(6) 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca İzin Yazısı düzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesinden transit geçişine sınır giriş gümrük idareleri izin verir.

(7) 9 uncu maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce bu Tebliğ kapsamı dışında olduğuna dair yazı düzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine ilgili sınır gümrük idareleri izin verir.

(8) Ek-1’deki listede yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinin yapılacağı sınır gümrük kapıları Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilir. Tespit edilen deniz sınır gümrük kapıları dışında kalan, Ticaret Bakanlığından izin ve Nükleer Düzenleme Kurumundan uygun görüş alınan, özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapıyı haiz terminallerinden, Ek-1’deki listede yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri yapılabilir. Ek-1’deki listede yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemlerinde yapılan radyasyon kontrolü için 12/8/2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Radyasyon İzleme ve Radyasyon Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(9) İthal edilmek üzere Türkiye gümrük bölgesine giren uygunluk yazısına tabi eşyanın hiçbir suretle devri mümkün değildir.

Yaptırımlar

MADDE 12- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket eden ithalatçılara çevre, dış ticaret ve gümrük mevzuatında öngörülen yaptırımlar uygulanır.

(2) Yasal olmayan atık trafiğinin söz konusu olması halinde, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun atık ithalatına ilişkin 20 nci maddesinde belirtilen idari para cezaları uygulanır.

(3) Ek-1’deki listede yer alan atıkların, Türkiye gümrük bölgesine girişinde uygunluk denetimine tabi tutulmadığının gümrük işlemleri sırasında tespiti halinde, her türlü cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının gözetim ve denetiminde gerekli işlemler yapılır. Tasfiyelik hale gelmiş atıklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerince uygunluk denetimine tabi tutulması kaydıyla gümrük mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri kapsamında işlem görür.

Veri bildirimi

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimine ilişkin veriler, Ocak, Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç defa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ticaret Bakanlığına iletilir.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15- (1) 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş atıkların ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/3) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

Bazı maddelerin ithalatına ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Ek-1’deki listede yer alan 6310.10.00.00.00, 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP’li maddeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler, bu belgelerine istinaden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 31/12/2023 tarihine kadar serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edebilir.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M4-2-1.pdf

 

Sıra No 4366   Sıra No 4367   Sıra No 4368   Sıra No 4369   Sıra No 4370

Yazar: Bahar Çakıroğulları