Çevre Bakanlığı 2022-19 Atık ithalatı uygulama genelgesi

Çevre Bakanlığı 2022-19 Atık ithalatı uygulama genelgesi

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Çevre Bakanlığı 2022-19 Atık ithalatı uygulama genelgesiT.C.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Sayı     :18330076/010.06/5406126                                                                         30/12/2022

Konu   :Atık İthalatı Uygulamaları Genelgesi

 

 

ATIK İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ

2022/19

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu genelgenin amacı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında ithaline izin verilen bazı tehlikesiz atıkların ithalatını yapacak atık geri kazanım/geri dönüşüm tesislerine düzenlenecek olan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formu ile ithal edilecek atıkların özelliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu genelge, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında ithaline izin verilen bazı tehlikesiz atıkların geri kazanım/geri dönüşümünü yapan tesisleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu genelge, 9.8.1983 tarihli 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2.4.2015 tarih ve 298314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği – (Ürün Güvenliği ve Denetimi -ÜGD) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu Genelgede geçen;

a) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi: Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD) kapsamında atık ithalatı yapılabilmesi amacıyla Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

b) Atık İthalatı Uygunluk Yazısı: İthal edilen kontrole tabi atık için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen belgeyi,

c) Atık İthalatçısı Tesis İnceleme Raporu: Atık ithalatı yapacak tesisin, bulunduğu ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden her yıl alınacak, bu genelgenin Ek-1`inde yer alan raporu,

ç) Atık Sevkiyatına İlişkin Bilgilendirme Formu: E-7`de yer alan formu,

d) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

e) Bakiye atık: İşlenmek üzere tesise kabul edilen ithal atıkların işlenmesi sonucunda geriye kalan atıkları,

f) Banka teminat mektubu: Atık ithalatçısı Kayıt belgesi başvurularında firmalardan alınacak teminat mektubunu,

g) Gümrük Araç Takip Sistemi: Karayolu ile uluslararası eşya taşıyan taşıtların Türkiye`de seyrettikleri ve bulundukları sürede Ticaret Bakanlığında bulunan sunucuda kayıtlı yazılım üzerinden ve taşıtlara takılan mobil üniteler vasıtasıyla izlenmelerini sağlayan sistemi,

ğ) İhtisas gümrüğü: Atıkların ithal edilebilmesi için belirlenen sınır kara kapı ve sınır liman gümrüklerini,

h) İl müdürlüğü: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü,

ı)İthalat: Eşyanın, yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye transit rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesi içinde taşınması hariç olmak üzere, bir gümrük rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine fiziki girişini,

i) İthalatçı: İthalatta eşyanın alıcısı olan gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Mobil Atık Taşıma Takip Sistemi: Her bir taşıma işlemine ilişkin bilgilerin kaynağında kayıt altına alınması, atık taşıma firma ve araçların lisanslandırılması, atık yüklü araçların seyir halindeyken izlenmesi ve atık taşıma işlemlerinin etkin bir şekilde denetlenmesi amacıyla hazırlanan çevrimiçi sistemi,

k) Türkiye gümrük bölgesi: Türkiye topraklarını ve aynı zamanda karasularını, ülke içi deniz sularını ve hava sahasını,

l) Termoplastik: Isıtıldığında homojen bir sıvı haline gelen ve soğutulduğunda sertleşen polimer reçinelerinden üretilen yeniden işlenebilen ve şekillendirilen malzemeleri,

m) Termoset Plastik: İlk işlendiğinde üç boyutlu bir ağ oluşturan kimyasal bir değişim geçiren ve ısı ve basınç altında yeniden işlenemeyen ve şekillendirilemeyen malzemeleri,

n) Uygunsuz atık: Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği ile ithaline izin verilen atıkların dışında, ithali uygun olmayan atıkları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Genel ilkeler

MADDE 5 – (1) İthal edilecek eşyaların/atıkların, ekonomiye katkı sağlaması ve nihai bertarafa gidecek atık miktarının azaltılması amacıyla geri kazanını/geri dönüşüm veriminin yüksek olması esastır.

(2) İthal edilecek eşyaların/atıkların ithalatı yapan tesislerde işlenmesi zorunludur. İthalat yapan tesislerde işlenmeden başka bir tesise gönderilmesi ve/veya başka bir gerçek yada tüzel kişiye devredilmesi yasaktır.

(3) İthal edilecek eşyaların/atıkların sadece üretim/geri kazanım/geri dönüşüm amacıyla ithal edilmesi gerekmekte olup, ithal edilen eşyaların/atıkların iç piyasada satışa sunulması ve ihracatı yasaktır.

(4) Plastik atıkların ithalatında sadece termoplastik atıklara izin verilir. Termoset plastik atıklarının ithalatına izin verilmez.

(5) PET atıkları hariç diğer plastik atıkların ithalatında, yalnızca ısıl işlem yapan tesislere ithalat izini verilir. Kırma ve çapak elde etmek amacıyla PET atıkları haricindeki diğer plastikler için atık ithalatına izin verilmez. PET atıklarından çapak yapan tesislere ithalat izni verilirken arıtma tesisi şartı aranır.

(6) Döküntü, kalıntı, hurda, toz, pul ve çapak formunda olan plastik atıkların ithalatında arıtma tesisi ve ısıl işlem şartı aranır.

(7) Üretimde kullanılmak üzere ithal edilecek olan 39.02 – 39.03 – 39.07 tarife pozisyonunda yer alan birleşik yapılı granül formundaki geri dönüştürülmüş eşyaların ithalatında, Akredite Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarından geri dönüştürülmüş plastik içeriğine dair analiz sertifikası ve Ek-2`de yer alan şartlar aranır.

(8) Türkiye`den temin edilen veya serbest bölgedeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan ÜGD Tebliği Ek 1 listede yer alan 39.15 tarife pozisyonundaki atıklar kullanılarak serbest bölgelerde yerleşik tesislerde üretilen 39.08 tarife pozisyonlu birleşik yapılı geri dönüştürülmüş granül formundaki maddelerin ithalatında üreticinin GRS (Global Recycled Standard) belgesi aranır, söz konusu eşyaların uygunluk denetimi Serbest Bölge sahasında yapılabilir.

(9) 07 02 13 ve 19 12 04 kodlu atıkların, Ek-9`da bu kodlara karşılık gelen ve ithalat uygunluğu olarak tariflenen özellikteki olanların ithaline müsaade edilir.

(10) 15 01 05 kodlu atıkların ithalinde tek tip, ayıklanmış ve tasnif edilmiş kompozit malzeme olması esastır. Bu atıkların ithalatını yapacak tesislerin kağıt geri dönüşüm prosesine sahip olması, ayrıca kompozit malzeme bileşenlerinin ayrıştırılması için pulper (hamurlaştırıcı kağıt makinesi) bölümünün bulunması zorunludur.

(11) İthalatı gerçekleştirilen atıklara uygunluk belgesi düzenlenmesi aşamasında, ithalata konu bütün bilgi ve belgelerin uygunluk belgesi hazırlanacak firmaya ait olması zorunludur.

(12) Serbest bölgede oluşan atıkların yönetimi Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinin 10 uncu maddesi kapsamında yürütülür.

(13) Yapılan kontroller sonucunda Türkiye Gümrük Bölgesine girişi uygun görülmeyen uygunsuz olduğu tespit edilen atıkların taşıttan indirilmeksizin mahrece iade edilmesi esastır, bertaraf edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edilmesi yasaktır.

(14) İthal edilecek plastik atıkların gümrük işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, Mobil Atık Takip Sistemi-MoTAT`a girişi yapılmamış atıkların gümrüklü sahadan çıkışına izin verilmez. Plastik atıkların taşınmasında; çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde (sızma, dökülme, saçılmalara vb) önlem alınmış, mobil cihaz takılmış ve İl Müdürlüklerince kayıt altına alınmış araçların kullanılması esastır. Bu araçlara Bakanlıkça yetkilendirilmiş Araç Takip Servis Sağlayıcılarınca (ATSS) mobil cihaz takılmasının ardından il müdürlüklerince MoTAT kullanılarak kayıt altına alınır. Liman gümrük sahasından giren plastik atıklar için MoTAT zorunludur. Kara sınır kapısından giriş yapan atıklar için, araç boşaltılmadan doğrudan tesise götürülmesi durumunda, gümrükte araç takip sistemi kapsamında taşıma yapılarak, belgelendirilmesi zorunludur. Aracın gümrüklü sahada başka bir araca aktarılması durumunda ise MoTAT zorunludur. DİR kapsamında ithal edilecek çapak/granüllerin ve/veya üretimde kullanılmak üzere ithal edilecek granüllerin ithalat işlemlerinde MoTAT/ATSS aranmaz.

(15) İthal edilen atıkların içeriğinde ağırlıkça %1`den fazla yabancı madde olmaması yönünde gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

(16) Atık ithalatı yapacak tesislerin, iç piyasada oluşan atıkların toplanması konusunda gerekli tedbirleri alması esastır.

Bakanlığın görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Bakanlık;

a) İthalatçı tesislere Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi vermekle, kota hesabı yapmakla ve ithalatçı tesisleri denetlemekle,

yükümlüdür.

İl müdürlüklerinin görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) İl müdürlükleri;

a) Sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce atık ithalatına ilişkin bilgi, belge kontrolü ve gümrük idaresinde fiziki muayene yapmakla,

b) Denetimler neticesinde uygun bulunan başvuruları Bakanlık Çevre İthalat/İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden onaylamakla,

c) Onaylanan başvurulara ilişkin onay yazısını, kota takibi için atığı ithal eden fabrikanın bulunduğu ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne göndermekle,

ç) İthal edilen atıklara ilişkin geri kazanım/geri dönüşüm faaliyeti, elde edilen ürünler, bakiye atık ve bakiye atıkların geri kazanım ve/veya bertaraf süreçleri, tesisin çevre izin ve lisans kriterlerine uygun çalışıp çalışmadığı, ithal edilen atıkların geri kazanımını yapacak teknik şartları sağlayıp sağlamadığını takip etmekle,

d) Atık ithalatı yapacak tesisler için bu genelgenin Ek-1`inde yer alan Atık İthalatçısı Tesis İnceleme Raporunu düzenlemekle,

e) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinin Ek-1`deki listede yer alan 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP`li maddelerin ithalatında aranan hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi olamayan üretim tesisleri için üretim yapıldığına dair Tesis İnceleme Raporu düzenleyerek hava emisyonu konulu Çevre İzni muafiyet yazısı düzenlemekle,

yükümlüdür.

Atık ithalatçısının yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) Atık ithalatçıları;

a) Bu genelgenin Ek-1`inde yer alan güncel tarihli Atık İthalatçısı Tesis İnceleme Raporunu, ithal edilmesi planlanan tüm GTİP ve atık kodları yer alacak şekilde, Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi başvurularından önce, bulundukları ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden almakla,

b) Bu genelgenin Ek-2`sinde yer alan belgeleri ve teknik kriterleri sağlamak koşuluyla Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi almak için Bakanlık Çevre İthalat/İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvuru yapmakla,

c) Uygunluk Yazısı almak için, atığın Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden en az üç iş günü önce Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen belgeler ve Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ile birlikte her bir atık kodu ve her bir GTİP nolu atık için, ayrı düzenlenmiş faturalarla ayrı ayrı olmak üzere sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuru yapmakla,

ç) İthal edilecek;

– 07 02 13 ve 15 01 05 kodlu atıklar için atığın üreticisinden,

– 19 12 04 kodlu atıklar için ilgili ülke yetkili otoritesinden,

atığın belirtilen GTİP ile uyumlu olduğu, içinde GTİP dışı yabancı madde ve tehlikeli hiçbir atığın bulunmadığı, atığın geri dönüştürülebilir olduğunu beyan eden yazıyı her sevkiyat için almakla ve İl Müdürlüklerine uygunluk yazısı başvuru aşamasında ibraz etmekle,

d) İthal edilecek ÜGD Tebliğinin Ek-2/A listesinde yer alan “19 12 04- Plastik ve lastik” kodlu atıkların, “15 01 02- Plastik ambalaj” kodlu kaynağında ayrı toplanmış ve mekanik ayırma yoluyla vasfına göre ayrıştırılmış 3915.10.00.00.00, 3915.90.80.00.11, 3915.90.80.00.16 GTİP`li ambalaj malzemesi atığı olduğuna ilişkin belgeyi almakla ve İl Müdürlüklerine uygunluk yazısı başvuru aşamasında ibraz etmekle,

e) Atığın, hem yükleme öncesi sahada hem de yükleme aşamasında liman veya gümrüklü sahada fotoğraflanarak, bu fotoğrafları, uygunluk yazısı başvurusu aşamasında sisteme yüklemekle,

f) Ek-7`de yer alan formu İl Müdürlüklerine yapılan uygunluk yazısı başvurularında bulundurmakla,

g) Bir önceki yılda ithal edilen ve iç piyasadan temin edilen atıklara ilişkin geri kazanım/geri dönüşüm faaliyeti, elde edilen ürünler, bakiye atık ve bakiye atıkların geri kazanım ve/veya bertaraf süreçlerini içeren Ek-5`de bulunan Yıllık Gerçekleşme Raporunu belirtilen formatta ve gerçekleşme verileriyle düzenleyerek, Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi yenileme müracaatlarında Bakanlığa iletmekle,

ğ) Bakanlıkça hesaplanan kota miktarını aşmayacak şekilde ithalat yapmakla, kota miktarını ayrıca takip etmekle,

h) Bakanlık Çevre İthalat/İhracat İzinleri Uygulaması üzerinde yer alan Kota Takip Ekranından, kalan kotalarını kontrol etmekle,

ı) İthal edilecek atıkların/maddelerin işlenmesi sonucu oluşan atıklar ile bakiye atıkların ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere uygun olarak yönetimini sağlamakla,

i) İthal edilecek plastik atıkların (çapak/granüllerin DİR kapsamında ithal edilen ve üretimde kullanılacak olanları hariç) gümrük işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, Mobil Atık Takip Sistemi-MoTAT`a girişi yapılmamış atıkların gümrüklü sahadan çıkarılmaması, liman gümrük sahasından giren plastik atıklar için MoTAT kaydının yaptırılarak, kara sınır kapısından giriş yapan atıklar için, araç boşaltılmadan doğrudan tesise götürülmesi durumunda, gümrükte araç takip sistemi kapsamında taşıma yapılarak, belgelendirmekle,

yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Hesabı

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi Düzenlenmesi

Madde 9-

a) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinin Ek-1 listesinde yer alan tehlikesiz atıkların ithalatı, Bakanlığımızdan alınan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesine sahip sanayiciler tarafından gerçekleştirilebilir.

b) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi bu genelgenin Ek-1`inde yer alan Atık İthalatçısı Tesis İnceleme Raporuna ve bu genelgenin Ek-2`sinde yer alan teknik kriterlere sahip sanayicilere düzenlenir.

c) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi alınabilmesi için sanayici tarafından bu genelgenin Ek-2`sinde yer alan belgeler ile birlikte Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvuru yapılır. Başvurularda ithal edilecek her Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon -GTİP numarası ayrı ayrı belirtilir.

ç) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi, sanayiciye ait Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi geçerlilik tarihi de göz önünde bulundurularak, takvim yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere düzenlenir.

d) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesinin verilmesine esas teşkil eden belgelerde yer alan belgelerden herhangi birinin yıl içinde geçerliliğini yitirmesi veya değişikliğe uğraması, Kayıt Belgesinin yenilenmesini gerektirir. Ancak kapasite artışına bağlı kapasite raporu değişikliği bu kapsamda değerlendirilmez. Atık İthalatçısı Kayıt Belgesinin yenilenmesinin gerekmesi durumunda, bu maddenin (c) fıkrasında belirtildiği şekilde yeniden müracaat edilir. Müracaat edilmemesi ve durumun tespiti halinde Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi iptal edilir ve takvim yılı sonuna kadar yeni bir belge düzenlenmez.

f) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan maddelerin ithalatında ve yine 5 inci maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan maddelerin ithalatında aranmaz. Ancak bu genelgenin Ek-3`ünde yer alan teknik kriterleri sağlamaları ve ithal edilen maddeleri kendi tesislerinde işlemeleri zorunludur. Tesislerinde işlenmeden başka bir tesise gönderilmesi ve/veya başka bir gerçek yada tüzel kişiye devredilmesi yasaktır.

Kota Hesabı

Madde 10-

a) Kota hesabı, Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ve/veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine (ÇİLB) esas Kapasite Raporu üzerinden yapılır. GFB ve ÇİLB aranmayacak olan birleşik yapılı, granül formdaki 39.02, .39.03, 39.07 ve 39.08 tarife pozisyonundaki maddelerin ithalatında da firmaların üretim kapasite raporları esas alınır

b) Kota, yurtiçi toplama oranlarının arttırılması amacıyla, Kapasite Raporunda belirtilen yıllık tüketim kapasitesi üzerinden Bakanlıkça her yıl belirlenen Ek-4/A`da ifade edilen oran üzerinden hesaplanır. Toplama, ayırma, presleme, kırma işlemi kota hesabında dikkate alınmaz.

c) Tahsis edilen kota, üçer aylık dönemlerde eşit miktarda kullanıma açılır. (Örneğin toplam üretim kapasitesi 1000 ton olan bir tesise, %50 kota oranı üzerinden hesap edildiği takdirde, kota miktarı olarak tahsis edilen 500 ton`un 125 tonu Mart ayı sonuna kadar, 250 tonu Haziran ayı sonuna kadar, 375 tonu Eylül ayı sonuna kadar ve 500 tonu Aralık ayı sonuna kadar kullanıma açılır.

d) Takip eden yıllarda Kota Hesabı, yurtiçi atık toplama oranları da göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilir.

e) Yıl içerisinde kapasite artışına bağlı kapasite raporu değişikliği kapsamında kota güncellemesi yapılmaz.

Banka Teminat Mektubu

Madde 11 – (1) Ek-6`da yer alan belgelerden banka teminat mektubu, plastik geri dönüşüm/geri kazanım tesislerinin ve birleşik yapılı geri dönüştürülmüş granülleri üretim için ithal edecek tesislerin yıllık üretim kapasitesi dikkate alınarak ton başına 250 TL olmak üzere 3 yıl süreli kesin banka teminat mektubu olarak alınır.

Teminat mektubu değeri hesaplanır iken Yıllık Üretim Kapasitesi x 250 TL şeklinde hesap yapılarak Banka Teminat Mektubu tutarı belirlenir. (Örneğin toplam üretim kapasitesi 1.000 ton olan bir tesisin banka teminat mektubu tutarı 1.000×250=250.000 TL olarak hesaplanır.)

(2) Plastik geri dönüşüm/geri kazanım tesisleri yıllık üretim kapasitelerinin altında bir kapasite ile kota talep edebilirler. Talep edecekleri kapasite kadar teminat mektubu düzenleyerek kota talebinde bulunabilirler. Ancak yıl içinde kota artımı talebinde bulunamazlar.

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi düzenlenmiş firmalar tarafından Bakanlığımıza sunulan teminat mektupları, belge süresi bitimine kadar iade edilmez.

(3) Banka teminat mektubunda aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Türkiye`deki bankalardan alınmış en az 2 banka yetkili personeli tarafından imzalanmış, kesin ve 3 yıl süreli olmalıdır.

b) Teminat mektuplarında firma adı, atığın işleneceği ve belge alınacak olan tesisin adı, açık adresleri ile atık ithalatı kapsamında düzenlendiği belirtilir ve “her ne suretle olursa olsun Bakanlıkça alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyatı tedbir konulamaz” ibaresine yer verilir. Verilen banka teminat mektubu alacaklar karşılığı gösterilemez.

c) Teminat hesabında esas alınan ücret her yıl belirlenen değerlenme oranına göre artırılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygun Bulunmayan Atıkların Durumu

MADDE 12- (1) Uygun bulunmayan atık, giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere, menşe/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir. Söz konusu atıkların bertaraf edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine test edilmesi ve/veya tasfiye edilmek üzere satışı yasaktır.

İdari yaptırım

MADDE 13 – (1) Bu genelge hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununda öngörülen yaptırımlar uygulanır ve Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi iptal edilir.

(2) İthalatçının bu genelge hükümlerine aykırı hareket edip etmediği hususunda, Bakanlıkça devam eden inceleme süreci tamamlanana kadar İthalatçı Kayıt Belgesi bloke edilir ve ithalat işlemleri askıya alınır.

(3) İthalatçının Bakanlıkça hesaplanan kota miktarını aştığının tespit edilmesi durumunda; tespit yapılan sene için yılsonuna kadar atık ithalatçısı Kayıt belgesi iptal edilir ve yılsonuna kadar atık ithalatı Kayıt belge başvuruları kabul edilmez. Ayrıca, bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır. Bir sonraki yıl için kota hesaplamasında, kota oranının %10`u kadar daha az kota hesaplaması yapılır.

(4) İthal edilen atıkların ithalata konu edilen geri kazanım tesisinde işlenmeden başka bir tesise gönderilmesi ve/veya başka bir gerçek ya da tüzel kişiye devredilmesi yasaktır. Tespiti durumunda bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

(5) İthali yasak atıkları gümrüklü sahaya getirip mahrece iade işlemi yapmayan firmaların, Geçici Faaliyet Belgesi olup, süresinde çevre izin ve lisansa başvurmadığı tespit edilen firmaların, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi iptal edilen firmaların, ithal edilen atıkların içeriğinde ağırlıkça %1`den fazla yabancı madde olduğu tespit edilen atıkları ithal eden firmaların, Atık İthalatçısı Kayıt Belgeleri iptal edilir ve 5 yıl boyunca yeniden Atık İthalatçısı Kayıt Belge talepleri değerlendirilmez, ayrıca plastik geri dönüşüm/geri kazanım tesislerinin banka teminatı Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir.

(6) 07 02 13 ve 19 12 04 kodlu atıkların bu genelgeyle tariflenen atık olmadığının tespiti halinde ve atığın mahrece iade edilmemesi durumunda, söz konusu atıkları ithal eden firmaların, Atık İthalatçısı Kayıt Belgeleri iptal edilir ve 5 yıl boyunca yeniden atık ithalatçısı kayıt belgesi talepleri değerlendirilmez, ayrıca banka teminatı Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir.

(7) Bu Genelge kapsamında, bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırı olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler ile yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında Çevre Kanununun 26 ncı Maddesinde ve 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin ilgili hükümleri kapsamında öngörülen yaptırımlar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- Bu genelge 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girer.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş atıkların ithalinde eski belgelerinin geçerliliği devam eder. Ancak ithal edilen miktar fiili ithalatın yapıldığı yılın kotasından düşürülür.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Banka teminatı veren tesislerin üretim kapasiteleri değişmediği takdirde, süresi doluncaya kadar banka teminatları geçerliliğini korur. Ancak, Madde 11`de yer alan hesaplamalara göre teminat mektubu miktarının eksik olması halinde ek teminat mektubu sunulur.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 31.12.2022 tarih ve 2021/25 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulamaların yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde herhangi bir aksamaya mahal verilmeyecek şekilde ve titizlikle yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

 

Murat KURUM

Bakan

 

 

 

Ekler:

EK-1: Atık İthalatçısı Tesis İnceleme Raporu (3 syf)

EK-2: Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi Başvurularında Aranan Belgeler (6 syf)

EK-3: Atık İthalatçısı Kayıt Belgesine Tabi Olmayan İthalatçı Tesislerin Sağlaması Gereken Şartlar (2 syf)

EK-4: Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ( 1 syf)

EK-4/A: Kota Formu (1 syf)

EK-5: Yıllık İthalat Gerçekleşme Raporu (1 syf)

EK-6: Teminat Mektubu Örneği (1 syf)

EK-7: Atık Sevkiyatına İlişkin Bilgilendirme Formu (1 syf)

EK-8: Bakiye Atık Yönetim Planı Formatı (1 syf)

EK-9 Plastik Atıkların Tanımlanması (3 syf)

 

 

 

DAĞITIM:

Gereği                                                                                               Bilgi

– 81 İl Valiliğine                                                                     -Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)                                        -Ticaret Bakanlığı

 

 

EK-1 Atık İthalatçısı Tesis İnceleme Raporu

 

Atık İthalatçısı Tesis İnceleme Raporu
1-Tesisin Ait olduğu;
Firma Adı:
Firma Vergi Numarası:
Tesisin Adresi
Tesisin/Firmanın KEP adresi
2- Tesisin GFB-Lisans Numarası/ GFB-Lisans Geçerlilik Tarihi
3- Tesisin Kapasite Raporu
4- Tesis GFB -Lisans İçeriği kapsamında geri kazanabileceği Atık Kodları – Açıklama;

Plastik;

Cam;

Kağıt;

Diğer;

5- Tesis atık işleme prosesleri

1-Plastik

2-Cam

3-Kağıt

4-Diğer

Açıklama;

Plastik;

Cam;

Kağıt;

Diğer;

6- Tesisin geri kazanım sonucu elde ettiği ürün veya mamüller Açıklama;

Plastik;

Cam;

Kağıt;

Diğer;

7- Tesisin Çevre Bilgi Sistemine Kayıt Numaraları

(Ambalaj Bilgi Sistemi, Kütle Denge Bildirim Sistemi,

Atık Yönetim Uygulaması,

MoTAT,)

Açıklama;
8- Tesisin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Açıklama;
9- Tesisi belirten Ticaret Sicil Gazetesi Açıklama;
10- Tesisin Sanayi Sicil Belgesi Açıklama;
11- Tesis yetkililerine ait İmza Sirküleri Açıklama;
12- Tesis yetkililerine ait e-imza sahipliği Açıklama;
13- Tesisin Atık Yönetim Planı Açıklama;

Katı Atıklar:

Sıvı Atıklar(Atıksu);

Gaz Atıklar (Emisyon:

14- Tesisin     Talep    Ettiği     GTİP

Kodları ve Atık Kodları için değerlendirme;

 

Ek’ler;

Sanayi Sicil Belgesi,

Ticaret Sicil Gazetesi,

Kapasite Raporu,

Tesis İnceleme Raporunun oluşturulmasına ilişkin hususlar;

Atık İthalatçısı Kayıt Belgeleri, ithal edilecek atıkların işlendiği tesis bazlı olarak düzenlenir. Bir firmaya ait birden fazla tesis olması durumunda ithal edilen atığın işleneceği tesisler için ayrı ayrı atık ithalatçısı Kayıt belgesi alınır, Kayıt belgesi alınmayan tesislere ithal edilen atıklar getirilemez. İthal edilen atığın, uygunluk yazısı alınması aşamasında belirtilen tesise getirilmesi zorunludur.

Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)- Çevre İzin ve Lisans (ÇİL) Belgesine esas bilgi ve belgelerde değişiklik olması ve GFB ve/veya ÇİL Belgesinde yenileme/güncelleme olması durumunda inceleme ve değerlendirme işlemi sonlandırılarak öncelikle e-izin sisteminde söz konusu belgelerde güncelleme yapılması sağlanır. Bu değişikliklere yönelik olarak herhangi bir şekilde (taahhüt alınması dahil) şartlı muafiyet tanınamaz.

İnceleme ve Değerlendirmeler tesisin güncel GFB ve/veya ÇİL Belgesi üzerinden ve bu belgelere esas olmak üzere e-izin sisteminde yer alan bilgi ve belgelere göre yapılır. Yapılan incelemelerde tespit edilen olumsuzluklar ve uygunsuzluklar için gerekmesi durumunda Çevre Kanununda öngörülen idari ve acili yaptırım süreçleri işletilir.

Raporunun 4 numaralı bölümü için, Tesislerin GFB ve/veya ÇİL Belgesinde yer alan atık kodlarının;

– Plastik Atık kodlarının hangi tür plastik polimerlerine yönelik olduğuna,

– Cam atık kodlarının hangi vasfa (renkli, renksiz veya karışık) sahip olduğuna,

– Kağıt atık kodlarının hangi vasfa ( beyazlatılmış, beyazlatılmamış kraft, gazete kağıdı, kuşe kağıdı, kompozit vb. gibi) sahip olduğuna

– Kompozit ambalajların bütün bileşenlerinin geri dönüştürüldüğüne,

– Diğer atık grupları için ( Galvanizli matlar, çinko külleri gibi) kabul edilebilir atık kriterlerinin (l grupları özelinde içerikleri) neler olduğuna,

Yönelik açıklamalarının GFB ve/veya ÇİL Belgesi sürecinde e-izin sistemine yüklenmiş İş Akım Şeması ve Proses Özetleri ile Teknik Uygunluk Raporlarının içeriğinden temin edilmesi gerekmektedir.

Raporun 5 numaralı bölümü için, Tesislerin prosesleri talep edilen atık kodu ve GTİP özelinde değerlendirilir. Plastik, Cam ve Kağıt grupları için yapılacak incelemeler, bu gruplarda yer alan tüm atık kodları için aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.

Plastik atık kodlarına yönelik proseslerde;

– Farklı Plastik polimerlerini ayırma işlemleri,

– Plastik atıkların içerdiği atıkları/kirlilikleri ayırma/arındırma işlemleri,

– Boyutlandırılması işlemleri,

– Temizlenmesi (Yıkama ve Kurutma) işlemleri

– Mamül haline getirme işlemleri ( ısıl işlem, kimyasal işlem, biyolojik işlem)

– Nihai ürün haline getirme işlemleri

Kağıt atık kodlarına yönelik proseslerde;

– Karışık vasıflı kağıtlarının ayrımı işlemleri, Boyutlandırma işlemleri,

– Mamül veya Nihai ürün haline getirme işlemler

– Kompozit ambalajların bütün bileşenlerinden nihai ürün elde edildiğine dair işlemler,

Cam atık kodlarına yönelik proseslerde;

– Karışık renkli camların ayrımı işlemleri,

– Boyutlandırma işlemleri,

– Mamül veya Nihai ürün haline getirme işlemleri (ısıl işlem, mekanik işlem)

Diğer atık kodlarına (tekstil, çinko, pil) yönelik proseslerde;

– Mamül veya Nihai ürün haline getirme işlemleri (ısıl işlem, mekanik işlem)

Açıklanır.

Raporun 13 numaralı bölümü için, tesislerin faaliyetleri sürecinde oluşan tüm atıkların yönetimine dair bilgiler değerlendirilir. Bu değerlendirmeler Plastik, Cam, Kağıt ve Diğer atık işleme prosesleri için ayrı ayrı değerlendirilir. Bu tesislerden,

– Plastik atık işleyen tesislerin; ayrıştırma sonrası oluşan geri kazanılamayan plastikler, kağıt, cam diğer atıkların yönetimi, boyutlandırılması işlemlerinde oluşan toz emisyonların yönetimi, yıkama işlemlerinde oluşan atık sular ve bu suların süzüntü/çamurların yönetimini, ısıl işlem sürecinde oluşan gaz emisyonlarının yönetimi, ısıl işlem prosesinin bakımından (silindir, vida, kovan, elek vb ekipmanlar) kaynaklı gaz ve katı atıkların yönetimi hususları,

– Cam atık işleyen tesislerin; ayrıştırma sonrası oluşan l, plastik, kağıt ve diğer türdeki atıkların yönetimi, boyutlandırılması işlemlerinde oluşan toz emisyonların yönetimi, yıkama işlemlerinde oluşan atık sular ve bu suların süzüntü/çamurların yönetimini, ısıl işlemlerde oluşan gaz emisyonlarının yönetimi, ısıl işlem proses atıklarının yönetimi hususları,

– Kağıt atık işleyen tesislerin; ayrıştırma sonrası oluşan l, plastik, kağıt ve diğer türdeki atıkların yönetimi, hamurlaştırma/ayrıştırma prosesinden oluşan atık sular ve bu suların süzüntü/çamurların yönetimi,

– Diğer atıkları işleyen tesislerin; ön işlem/ayrıştırma sonrası oluşan kül, çamur ve benzeri diğer türdeki atıkların yönetimi, ısıl işlem sonucu oluşan kül ve cürufların yönetimi,

Hususları ayrı ayrı incelenerek değerlendirilir.

Raporun 14. Bölümünde, ithalatçı tesis tarafından ithalatı talep edilen her bir atık kodu için GTİP eşleştirmesi yapılır. Şartları uygun bulunan atık kodları için uygun GTİP eşleştirmeleri 4. bölümde yapılan değerlendirmeler esas alınarak; Plastik kodları için polimer bazlı, Diğer atıklar için atık vasfı bazlı yapılır. Uygun bulunmayan atık kodları ve gtipler burada gösterilmez.

 

 

 

NOTLAR:

– Geri kazanım/geri dönüşüm konulu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunmayan, tesisin yerini ve faaliyetini gösteren ticari sicil gazete örneği ve sanayi sicil belgesi olmayan tesislerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

– PET hariç diğer polimer gruplarını işleyecek tesisler için ısıl işlem şart olup, bu tür atıklardan çapak yapan tesislerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

 

 

Ek-2

ATIK İTHALATIÇI KAYIT BELGESİ BAŞVURULARINDA ARANAN BELGELER
ORTAK BELGELER
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Alınmış Geçici Faaliyet Belgesi/Çevre İzin ve Lisans Belgesi

2- Tesise Ait Kapasite Raporu

3- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Faaliyet konusu geri kazanım/geri dönüşüm olan)

4- Bakiye atık yönetim planı (Ek-8`de yer alan formatta hazırlanan)

5- Döner Sermaye İşletmesi Hesabına yatırılan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi Bedeline ait Banka Dekontu (Dekontta konşimento numarasının yer alması ve/veya konşimento numarasının yazılı olduğu faturası ile birlikte sunulması gerekmektedir.)

6- Banka Teminat Mektubu (Ek-6`da yer alan formatta hazırlanan)

GTİP MADDE İSMİ BAŞVURULARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR- BELGELER ATIK KODLARI
2620.11.00.00.00 Galvanizli matlar

[Yalnız

Galvanizleme levhası çinkolu üst drosu (>%90 Zn),

Galvanizleme levhası çinkolu alt drosu (>%92 Zn),

Çinko kalıp döküm drosu (>%85 Zn),

Sıcak daldırmalı galvanizleyiciler yassı, kütük ve/veya amorf çinkolu dros (baç) (>%92 Zn) ve Çinko traşları]

Uygunluk yazısı alma aşamasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yapılacak başvurularda, her sevkiyata ilişkin menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan atığın madde açılımında belirtilen dros değerlerini karşıladığına dair analiz belgesinin aslı ve tercümesi, 10 05 01

11 05 01

11 05 02

12 01 04

2620.19.00.00.00 Diğerleri Çinko ısıl lürjisinden elde edilen çinko cüruflarıdır. Yaklaşık %60 çinko ihtiva etmektedir.
2620.30.00.00.00 Başlıca muhtevası bakır olanlar 10 06 01

10 06 02

12 01 04

2620.40.00.00.00  

Başlıca muhtevası aluminyum olanlar (Atık aluminyum oksit)

İthal edilecek atığın alüminyum Isıl Metalürjisinden Kaynaklanan alüminyum oksit olması 10 03 02

10 03 05

39.01  

Döküntü, kalıntı, hurda, toz, pul ve çapak formunda

Isıl işlem zorunludur.

Üretilen ürüne ait TSE Belgesi (son 5 yıl içerisinde alınmış)

12 01 05
39.02 Döküntü, kalıntı, hurda, toz, pul ve çapak formunda Isıl işlem zorunludur.

Üretilen ürüne ait TSE Belgesi (son 5 yıl içerisinde alınmış)

12 01 05
39.03  

İlk şekillere dönüştürülmüş olan döküntüler, kalıntılar, hurdalar, tozlar, pullar, granüller ve çapaklar

Isıl işlem zorunludur.

Üretilen ürüne ait TSE Belgesi (son 5 yıl içerisinde alınmış)

12 01 05

15 01 02

20 01 39

39.04 Döküntü, kalıntı, hurda, toz, pul ve çapak formunda Isıl işlem zorunludur.

Üretilen ürüne ait TSE Belgesi (son 5 yıl içerisinde alınmış)

12 01 05
39.05 Döküntü, kalıntı, hurda, toz, pul ve çapak formunda Isıl işlem zorunludur.

Üretilen ürüne ait TSE Belgesi (son 5 yıl içerisinde alınmış)

12 01 05
39.06 Döküntü, kalıntı, hurda, toz, pul ve çapak formunda Isıl işlem zorunludur.

Üretilen ürüne ait TSE Belgesi (son 5 yıl içerisinde alınmış)

12 01 05
39.07 Döküntü, kalıntı, hurda, toz, pul ve çapak formunda Isıl işlem zorunludur.

Üretilen ürüne ait TSE Belgesi (son 5 yıl içerisinde alınmış)

12 01 05
39.08 Döküntü, kalıntı, hurda, toz, pul ve çapak formunda Isıl işlem zorunludur.

Üretilen ürüne ait TSE Belgesi (son 5 yıl içerisinde alınmış)

12 01 05
39.12 Döküntü, kalıntı, hurda, toz, pul ve çapak formunda Isıl işlem zorunludur.

Üretilen ürüne ait TSE Belgesi (son 5 yıl içerisinde alınmış)

12 01 05
3915.10.00.00.00 Etilen polimerlerinden olanlar Isıl işlem zorunludur.

Arıtma Tesisi veya Bağlantı İzin Belgesi Tesiste elde edilen PE Granül TSE Belgesi (son 5 yıl içerisinde alınmış)

07 02 13

12 01 05

15 01 02

20 01 39

19 12 04

3915.20.00.00.00 Stiren polimerlerinden olanlar Isıl işlem zorunludur.

Arıtma Tesisi veya Bağlantı İzin Belgesi Tesiste elde edilen PS Granül TSE Belgesi (son 5 yıl içerisinde alınmış)

07 02 13

12 01 05

15 01 02

20 01 39

3915.30.00.00.00 Vinil klorür polimerlerinden olanlar lsıl işlem zorunludur.

Arıtma Tesisi veya Bağlantı İzin Belgesi

Tesiste elde edilen PVC Granül TSE Belgesi (son 5 yıl içerisinde alınmış)

3915.90.11.00.00 Propilen polimerlerinden olanlar Isıl işlem zorunludur.

Arıtma Tesisi veya Bağlantı İzin Belgesi Tesiste elde edilen PP Granül TSE Belgesi (son 5 yıl içerisinde alınmış)

3915.90.80.00.11 Polietilen tereftalattan (PET) olanlar Tesiste elde edilen PET Çapak, PET Flek, PET Granül TSE Belgesi

Arıtma Tesisi veya Bağlantı İzin Belgesi (son 5 yıl içerisinde alınmış)

07 02 13 kodlu atık için ısıl işlem zorunludur.

07 02 13

12 01 05

15 01 02

20 01 39

19 12 04

3915.90.80.00.12 Polioksimetilenden (POM) olanlar Isıl işlem zorunludur

Arıtma Tesisi veya Bağlantı İzin Belgesi

Üretilen ürüne ait TSE Belgesi

(son 5 yıl içerisinde alınmış)

07 02 13

12 01 05

15 01 02

20 01 39

3915.90.80.00.13 Akrilik polimerlerinden olanlar
3915.90.80.00.14 Polikarbonatlardan olanlar
3915.90.80.00.15 Poliamidlerden olanlar
3915.90.80.00.16 Farklı polimer türlerinden oluşan şişe formundaki ürünler ((Yalnızca PET, HDPE ve PP türleri) tehlikeli madde veya ürün içermeyen şişe formundaki ürünler) Isıl işlem zorunludur

Arıtma Tesisi veya Bağlantı İzin Belgesi Üretilen ürüne ait TSE Belgesi (PE. PP ve PET) (son 5 yıl içerisinde alınmış)

19 12 04 kodlu atık için artıma tesisi zorunludur.

07 02 13

15 01 02

19 12 04

20 01 39

(Yalnızca PET, HDPE ve PP türleri- tehlikeli madde veya ürün içermeyen şişe

formundaki ürünler)

47.07 Geri kazanım amaçlı kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdaları Kağıt hamuru imalinde kullanılmak üzere, sıkıştırılmış balyalar halinde ithal edilmesi esastır.

15 01 05 kodlu kompozit malzeme için; yalnızca 4707.90.90.00.00 GTİP`li atıklar olmak üzere, kağıt geri dönüşüm prosesine sahip olması ve kompozit malzeme bileşenlerinin ayrıştırılması için pulper (hamurlaştırıcı

kağıt makinesi) bölümü bulunması zorunludur.

15 01 01

19 12 01

20 01 01

15 01 05

6310.10.00.00.00 Tasnife tabi tutulmuş olanlar (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayanlar dahil) 04 02 22
6310.90.00.00.11 Terzihanelerde ve hazır giyim atölyelerinde oluşan kırpıntılar 04 02 22
6310.90.00.00.19 Diğerleri (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayanlar dahil) 04 02 22
7001.00.10.00.00 Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve atıkları Cam imali sırasında oluşan her tür cam döküntüleri ve artıkları ile camdan mamül eşya kırıkları. 15 01 07

20 01 02

8549.11.10.00.00 Bitmiş kurşun asitli akümülatörler Asidinden arındırılmış, sıvı içeriği %3`den fazla olmayan ve buna ilişkin analiz belgesine sahip akümülatörler- Yalnızca kurşun akümülatörler 16 06 05
8549.13.10.00.00 Bitmiş primer hücreler ve bataryaları Ayrı sınıflandırılmış tek tip pil 16 06 04

16 06 05

20 01 34

8549.13.20.00.00 Bitmiş elektrik akümülatörleri Yalnızca Lityum iyon veya nikel l hidrit piller- ayrıştırılmış tek tip 16 06 04

16 06 05

20 01 34

 

 

ÜRETİM İÇİN İTHAL EDİLECEK BİRLEŞİK YAPILI GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ GRANÜLLER (Ek-2 Devamı)

39.02. Atık plastikten elde edilmiş granül formunda ( Long glass fiber katkılı PP compound) IMDS Belgesi, min %5 geri dönüştürülmüş plastik içeren, MGBF (MSDS) **

Mold Flow Analizi & CAE analiz sertifikası olan, (PP compound

malzemeler) **

39.03. Atık plastikten elde edilmiş granül formunda ( High Impact Polystrene (HIPS)) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin onuncu ve onüçüncü fıkraları çerçevesinde akredite olan uygunluk değerlendirme kuruluşlarından minimum %20 Post Consumer Waste içeren geri dönüştürülmüş plastik içerdiğine dair sertifikası olan,

·     ISO 1133 standardına göre MFI (Eriyik Akış İndeksi) Değeri 3- 12 gr/10`dk arasında olan.**

·     ISO 527’ye test standardına göre Minimum Kopma Uzama Değeri %20,**

39.03. Atık plastikten elde edilmiş granül formunda (Expanded Polystrene (EPS)) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin onuncu ve onüçüncü fıkraları çerçevesinde akredite olan uygunluk değerlendirme kuruluşlarından minimum %30 Recycled Content içeren geri dönüştürülmüş plastik içerdiğine dair sertifikası olan,

·     EU yasaklı yanmazlık katkısı içermeyen (Eur-Lex`te belirtilen)**

·      Pentan gazı ile şişirme prosesine uygun ( Strafor üretim prosesi)**

39.03. Atık plastikten elde edilmiş granül formunda (General Purpose Polystrene (GPPS)) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin onuncu ve onüçüncü fıkraları çerçevesinde akredite olan uygunluk değerlendirme kuruluşlarından minimum %20 Post Consumer Waste içeren geri dönüştürülmüş plastik içerdiğine dair sertifikası olan,

·      ISO 1133 standardına göre MFI (Eriyik Akış İndeksi) Değeri 1-5 gr/10`dk arasında olan,**

·      ISO 527`ye test standardına göre Minimum Kopma Uzama Değeri 40 MPa olan.**

39.03. Atık plastikten elde edilmiş granül formunda (Akrilonitril Bütadien Stiren (ABS)) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin onuncu ve onüçüncü fıkraları çerçevesinde akredite olan uygunluk değerlendirme kuruluşlarından geri dönüştürülmüş plastik içerdiğine dair sertifikası olan,

·      Parlaklık (Glossity) değeri minimum %30 olan.**

·     ISO 180 standardına göre darbe dayanım değeri minimum 10kj/m2 olan.**

39.03. Atık plastikten elde edilmiş granül formunda

( Yanmaz katkılı Akrilonitril Bütadien Stiren ( ABS))

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin onuncu ve onüçüncü fıkraları çerçevesinde akredite olan uygunluk değerlendirme kuruluşlarından yanmazlık sertifikası ve minimum %30 mekanik geri dönüştürülmüş malzeme içeriğine sahip geri dönüştürülmüş plastik içerdiğine dair sertifikası olan,

·      Halogen Free alev geciktirici katkılı (FR)**

·      ISO 180 standardına göre darbe dayanım değeri minimum 10 kj/m2 olan.**

39.07. Atık plastikten elde edilmiş granül formunda (Yanmaz Katkılı PoliKarbonat, Cam Elyaf Katkılı

Polikarbonat, Polikarbonat + ABS, Polikarbonat + ABS + Cam Elyaf Katkılı)

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin onuncu ve onüçüncü fıkraları çerçevesinde akredite olan uygunluk değerlendirme kuruluşlarından minimum %30 mekanik geri dönüştürülmüş malzeme içeriğine sahip, yanmazlık sertifikasına sahip,

·                     Halogen Free alev geciktirici katkılı (FR)**

39.07. Atık plastikten elde edilmiş granül formunda

(PoliKarbonat, Cam Elyaf Katkılı Polikarbonat, Polikarbonat +

ABS, Polikarbonat + ABS + Cam Elyaf Katkılı)

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin onuncu ve onüçüncü fıkraları çerçevesinde akredite olan uygunluk değerlendirme kuruluşlarından) minimum %30 mekanik geri dönüştürülmüş malzeme içeriğine sahip.
39.08. Atık plastikten elde edilmiş granül formunda Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin onuncu ve onüçüncü fıkraları çerçevesinde akredite olan uygunluk değerlendirme kuruluşlarından minimum %20 geri dönüştürülmüş plastik içerdiğine dair sertifikası olan,

** Maddenin türüne göre en az bir şartın sağlandığına dair belgelendirilmesi.

 

 

Ek-3

ATIK İTHALATÇISI KAYIT BELGESİNE TABİ OLMAYAN İTHALATÇI TESİSLERİN SAĞLAMASI GEREKEN ŞARTLAR

 

GTİP MADDE İSMİ SAĞLAMASI GEREKEN ŞARTLAR
39.01 İlk şekillere dönüştürülmüş olan granüller İkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granüllerin ithalatı için ayrıca münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin

Belgesi,

İhraç şartı ile ithal edilir.

39.02 İlk şekillere dönüştürülmüş olan granüller İkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granüllerin ithalatı için ayrıca münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin

Belgesi,

İhraç şartı ile ithal edilir.

39.04 İlk şekillere dönüştürülmüş olan granüller İkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granüllerin ithalatı için ayrıca münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin

Belgesi,

İhraç şartı ile ithal edilir..

39.05 İlk şekillere dönüştürülmüş olan granüller İkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granüllerin ithalatı için ayrıca münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin

Belgesi,

İhraç şartı ile ithal edilir.

39.06 İlk şekillere dönüştürülmüş olan granüller İkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granüllerin ithalatı için ayrıca münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin

Belgesi,

İhraç şartı ile ithal edilir.

39.07 İlk şekillere dönüştürülmüş olan granüller İkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granüllerin ithalatı için ayrıca münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin

Belgesi,

İhraç şartı ile ithal edilir.

39.08 İlk şekillere dönüştürülmüş olan granüller İkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granüllerin ithalatı için ayrıca münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin

Belgesi,

İhraç şartı ile ithal edilir.

39.12 İlk şekillere dönüştürülmüş olan granüller İkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granüllerin ithalatı için ayrıca münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin

Belgesi,

İhraç şartı ile ithal edilir.

4004.00.00.00.13 Toz ve granüller Yalnız spor tesisleri inşaat işlerinde, oyun ve spor zeminlerinin yapımında veya konveyör bant imalinde, ayakkabı yapımı veya lastik dolgu işlemlerinde kullanılan kauçuktan mamul toz ve granüller
4004.00.00.00.19 Diğerleri Yalnız spor tesisleri inşaat işlerinde, oyun ve spor zeminlerinin yapımında veya konveyör bant imalinde, ayakkabı yapımı veya lastik dolgu işlemlerinde kullanılan kauçuğun döküntü ve kırpıntıları
4004.00.00.00.19 Diğerleri Çimento fabrikalarında ek yakıt olarak tahsisat kapsamında Tel ve kord bezinden ayıklanmış, Parçalanmış olanlar
4012.20.00.90.00 Kullanılmış dış lastikler-Diğerleri Sadece karkas niteliğinde olanlar kaplama yapılmak üzere Dahilde işleme izni dahilinde ithal edilir.
6310.10.00.00.00 Tasnife tabi tutulmuş olanlar (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayanlar dahil) Münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi
6310.90.00.00.11 Terzihanelerde ve hazır giyim atölyelerinde oluşan kırpıntılar Münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi
6310.90.00.00.19 Diğerleri (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş nihai ürün şeklinde olmayanlar

dahil)

Münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi

 

 

 

 

Ek-4:

ATIK İTHALATÇISI KAYIT BELGESİ

 

Belge No                                : ÇED-ATIK-20..-0003-0…..

Geçerlilik Süresi               : 01.01.20..-31.12.20..

 

 

 

Bu belge, …… tarih ve …. sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi …./3) hükümlerine istinaden, Ek-4/A *listede GTİP numaraları verilen atıkların ithali için ……………. firmasına verilmiştir.

 

 

……………..

Bakan a.

Genel Müdür

 

Firma Adresi: ..

Vergi D./No : ….. V.D./ ……

*Ek-4/A Liste arka sayfada yer almaktadır.

*İşbu belge…………….. tarih ve 18330076-155.01-E. sayılı yazımızda belirtilen hükümler çerçevesinde geçerlidir.

 

 

 

 

 

Ek-4/A

 

Kota Formu

 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: ……/3) doğrultusunda ………. firmasına verilen CED-ATIK- ……..-0003-0 …….. nolu Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi kapsamında ithali uygun görülen atıklar.

 

TESİS ADI  
Çevre İzin ve Lisans Belgesi/Geçici Faaliyet

Belgesi Tarihi

 
Çevre İzin ve Lisans Konusu  
İthal edilebilecek Atık Kodları  
İthal edilebilecek GTİP Numaralan  
İthal edilecek miktar (Kapasitenin %50`si):  

 

 

 

…………………..

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

Ek-5:

YILLIK GERÇEKLEŞME RAPORU*:

 

 

İTHALAT

GTİP Kodu Atık kodu İthalat miktarı Ülke Ürün miktarı Üretim verimi Bakiye Atık Miktarı
TOPLAM

 

 

İÇ PİYASA

Atık kodu İç piyasa miktarı Ürün miktarı Üretim verimi Bakiye Atık Miktarı
TOPLAM

 

BAKİYE ATIK

Atık kodu(1) Atık kodu tanımı(1) Açıklama(-/M/A)(1) Toplam Atık Miktarı (2) Geri Kazanım* Bertaraf
Geri Kazanım Yöntemi(3) Geri Kazanıma Gönderilecek Miktar (3) Bertaraf Yöntemi(3) Bertarafa Gönderilecek Miktar (2) Bertaraf Gittiği Yer

 

NOT: Bakiye atıkların bertaraf edildiği yer ayrıca belirtilmelidir.

*Bir önceki yıl tesise kabul edilen atıklara ilişkin olarak doldurulacaktır.

EK-6

TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

 

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

 

Tehlikesiz atık ithalatı talebinde bulunan ………… (Firma ismi/Tesis İsmi) …………….’nin mevzuat hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutan olan ……….. TL (……..Türk Lirası) …………(Banka İsmi)……….. garanti ettiğinden, verilen atık ithalatçısı Kayıt belgesi kapsamında ortaya çıkabilecek çevresel kirliliğin önlenmesi ve/veya giderilmesi, kota aşımı yapılması, ithali yasak atıkların gümrüklü sahaya getirilmesi, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında aykırı faaliyette bulunulması, gerekliliklerinin yerine getirilmemesi, ithal edilen atıkların içeriğinde ağırlıkça %1’den fazla yabancı madde olması durumunda Bakanlık tarafından bildirildiği takdirde,

Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve ……………… (Firma ismi/Tesis ismi)……… ile Bakanlığınız arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutan ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Bakanlığınıza nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi ……………. (Banka İsmi) ………. `nin imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve ………………. (Banka İsmi) ……………….. ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

Bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve alacaklar karşılığı gösterilemez

İş bu teminat mektubu kesin ve 3 yıl sürelidir.

 

 

Firma ve belge alınan tesis açık adresi, iletişim bilgileri

 

 

Banka Yetkilisi                                                                                  Banka Yetkilisi

İmza                                                                                                    İmza

 

Banka Yetkilisi

 

 

 

 

EK-7: ATİK SEVKIYATINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

 

Consignment Information (1)

1. Person who arranges the shipment

Name:

Address:

Contact person:

Tel.                                                            Fax

E-mail:

2. Importer/consignee

Name:

Address:

Contact person:

Tel.                                                               Fax

E-mail:

3. Actual quantity:        Tonnes (Mg):            m3: 4. Actual date of shipment:
5.(a) First carrler(2)

Name:

Address:

Contact person:

Tel.

Fax

E-mail:

Means of transport:

Date of transfer:

Signature:

5.(b) Second carrler

Name:

Address:

Contact person:

Tel.

Fax

E-mail:

Means of transport:

Date of transfer:

Signature:

5.(c) Third carrier

Name:

Address:

Contact person:

Tel.

Fax

E-mail:

Means of transport:

Date of transfer:

Signature:

6. Waste generator f3)

Original producer(s), new producer(s) or collector:

Name:

Address:

Contact person:

Tel.                                                                            Fax

E-mail:

8. Recovery operation (or if appropriate disposal operation in the case of waste referred to in Article 3(4)):

R-code/D-code:

9. Usual description of the waste:
7. Recovery facility □                      Laboratory □

Name:

Address:

Contact person:

Tel.                                                     Fax

E-mail:

10.  Waste Identification (fiil in relevant codes):

(I)  Basel Annex IX:

(II) OECD (If different from (i)):

(III)           Annex IHA (4):

(iv)  Annex HIB (5):

(v)  EC list of wastes:

(vi)  National code:

11. Countries/states concerned:
Export/dispatch Transit Import/destination
12. Declaration of the person who arranges the shipment: I certify that the above Information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that effective written contractual obligations have been entered into with the consignee (not required in the case of waste referred to in Article 3(4)):

Name:                                                                           Date:                                                                Signature:

13. Signature upon receipt of the waste by the consignee:

Name:                                                                           Date:                                                                Signature:

TO BE COMPLETED BY THE RECOVERY FACİLİTY OR BY THE LABORATORY:
14. Shipment received at recovery facility □          or laboratory □                Quantity received: Tonnes(Mg):        m3:

Name:                                                                           Date:                                                                Signature:

(’) Information accompanying shipments of green listed waste and destined for recovery or waste destined for laboratory analysis pursuant to Regulation (EC) No 1013/2006. For completing this document, see also the corresponding specific instructions as contained in Annex IC of Regulation (EC) No 1013/2006.

(2) If more than three carriers, attach information as required in blocks 5 (a), (b), (o).

(3) When the person who arranges the shipment is not the producer or collector, Information about the producer or collector shall be provided.

(4) The relevant code(s) as indicated in Annex IHA to Regulation (EC) No 1013/2006 are to be used, as appropriate in sequence. Certain Basel entries such as B1100, B3010 and B3020 are restricted to particular waste streams only, as Indicated in Annex IHA.

(5) The BEU codes listed in Annex HIB to Regulation (EC) No 1013/2006 are to be used.

 

EK-8

BAKİYE ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI

1- Tesis İletişim Bilgileri

Firma Adı:  
İletişim Bilgileri

Adres:

Telefon:

Faks:

 
Vergi Kimlik Numarası:  
Tesis Sahibi:  
İletişim Bilgileri

Telefon:

E-posta:

 

 

2- Firmada Atık Yönetiminden Sorumlu Kişiye Ait İletişim Bilgileri

 

Adı Soyadı:  
İletişim Bilgileri

Adres:

Telefon:

Faks:

 

 

3- Atıkların Oluştuğu Proses ve Faaliyete İlişkin Bilgi

·                     Tesisin prosesinin detaylı olarak açıklanması ve atıkların hangi aşamada çıktığına dair bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Atıksu bilgilerinin de bu bölümde verilmesi gerekmektedir.

·                     Üretim teknolojisi, proses bilgileri, iş akım şeması, tesiste işlenen atıklar detaylı bir şekilde anlatılmalıdır.

4- Atık Miktarı ve Planlanan Yönetimi

·                     Her bir atık kodu için yıllık oluşacak miktar belirtilmelidir.

 

Tarih Aralığı : .. ./.. ./ … – …/…/…
Atık kodu

(1)

Atık kodu tamını

(1)

Açıklama (-/M/A)(1) Toplam Atık Miktarı (2) Ara Depolama Miktarı (3) Geri Kazanım* Bertaraf
Geri Kazanım Yöntemi

(3)

Geri Kazanıma Gönderilecek Miktar (3) Bertaraf Yöntemi

(3)

Bertarafa Gönderilecek Miktar (2)
                 
                 

 

 

5- Önleme ve Azaltım Bilgileri

·         Tesis prosesinde atık azaltımına ve önlenmesine yönelik proses değişikliği düşünülüyor ise buna ilişkin teknik ve mali açıklama

6- Bakiye Atıkların Bertaraf veya yeniden geri kazanımına ilişkin bilgiler

·         Bu bölümde proses sonucu ortaya çıkan bakiye atıkların bertaraf yada geri kazanım bilgileri detaylandırılacaktır.

7- Geçici Depolama

·         Tesise kabul edilen ve proses sonucu ortaya çıkan alıkların geçici depolandığı alanın zemin geçirimsizliği, sızma, dökülme, tozuma, koku gibi çevresel tedbirleri, yangın güvenirliği, tesis dışında yapılıyorsa koordinatları v.b. bilgiler verilecektir

8- Bakanlıkça istenecek Diğer Bilgi ve Belgeler

 

 

Açıklamalar:

* Tesisin proses atığının başka bir tesiste geri kazanını imkanı olması durumunda bu sütun doldurulacaktır.

(1) Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4`teki Şekliyle verilecektir.

(2) Kg/yıl veya Litre/yıl olarak bir yıllık toplam miktar verilecektir.

(3) Atık Yönelimi Yönetmeliği Ek-2/A ve Ek-2/B`de verilen geri kazanım bertaraf yöntemi kodları kullanılacaktır.

 

 

EK-9 PLASTİK ATIKLARIN TANIMLANMASI

 

ATIK KODU Atık Adı Atık Tanımlama Atık Açıklama İthalat Uygunluğu İthalat Yasağı
07 02 13 Atık plastik Plastiklerin,

Sentetik Kauçuk ve Yapay Elyafların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

Plastik imalatı ve plastiklere uygulanan mekanik işlemlerden kaynaklanan plastik atıklar Mühendislik plastikleri, pet granül ve kapak etiket granül üretimi sırasında ortaya çıkan ve “plastik takoz, telef’ diye adlandırılan atık maddeler Mühendislik plastikleri, pet granül ve kapak etiket granül üretimi sırasında ortaya çıkan ve “plastik takoz, telef” diye adlandırılan atık maddeler dışında kalan plastik üretim artıkları
12 01 05 Plastik yongalar ve çapaklar Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan döküntüler, kalıntılar, hurdalar, tozlar, pullar, granüller ve çapaklar Plastik mamül /eşya üretim tesislerinden kaynaklanan ve tek tür olarak ayrıştırılmış halde biriktirilmiş atıklar için kullanılır. Termoplastik özellikte olup geri dönüşümü sağlanmamış atık/hurda malzemeler olması durumunda 39.15 başlığı altında ithal edilebilir. *Fiziksel işlemlere tabi tutularak tekrar üretime hazır hammadde haline getirilmiş olan döküntüler, kalıntılar, hurdalar, tozlar, pullar, granüller ve çapaklar 39.15 başlığı altında değerlendirilmeyerek 39.01-39.14 başlıklarından uygun olan başlık ile tanımlanır.

*Plastiklerin üretimi ve kullanımı endüstrisinden kaynaklanan plastik atıklar 070213 kod numarası ile tanımlanır.

*Tarım, bahçıvanlık, su ürünleri üretimi, ormancılık, avcılık ve balıkçılık gibi işlemlerde kullanılan plastiklerin atıkları 020104 atık kodu ile tanımlanır.

15 01 02 Plastik ambalaj Ambalaj atıkları Ürün ve eşyaların kullanımından kaynaklanan ambalajların atıklarıdır. Diğer atıklarından kaynağında ayrı toplanmış veya diğer geri dönüştürülebilir ambalaj atıklardan mekanik olarak ayrıştırılmış ancak herhangi bir kırma/kırpma dahil işlem görmemiş atıklar için kullanılır * Kaynağında Ayrı toplanmış ve vasfına (malzeme türleri) göre ayrılmış ancak geri dönüşümü sağlanmamış atık/hurda ambalaj malzemeleri olması durumunda ithal edilebilir.

* Evsel atıklardan ayrı ancak diğer geri dönüştürülebilir atıklarla beraber toplandıktan sonra Ambalaj Atığı Ayrıştırma Tesislerinde vasıflarına ayrımı yapılmış atıklarda bu kod numarası ile 39.15 GTİP başlığı altında ithal edilebilir

*Plastik ambalaj atıklarının Fiziksel işlemlere tabi tutularak tekrar üretime hazır hammadde haline getirilmiş olan Plastik döküntüler, kalıntılar, hurdalar, tozlar, pullar, granüller ve çapaklar 39.01-39.14 başlıklarından uygun olan başlık ile tanımlanır.

*Ambalaj atıklarının işlenmesi sırasında oluşan döküntü ve kalıntılar 191204 atık kod numarası ile tanımlanır.

*Birden çok farklı türdeki (plastik,kağıt, l vb) malzemenin birleşiminden üretilmiş ve elle birbirlerinden ayrılması mümkün olmayan ambalajların atıkları kompozit ambalaj atığı olarak 150104 kod numarası ile tanımlanır.

*Evsel atıkların ve diğer karışık atıkların ayrıştırılması ve/veya işlenmesi sonucu oluşan kalıntılar bu kodda değerlendirilmez.

19 12 04 Plastik ve lastik Atık yönetim tesislerinden, tesis dışı atık su arıtma tesislerinden ve insan tüketimi ve endüstriyel kullanım için su hazırlama tesislerinden kaynaklanan atıklar Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik Arıtımından (Örneğin Ayrıştırılması, Ezilmesi, Sıkıştırılması, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar Kaynağında ayrı toplanmış ve mekanik ayırma yoluyla vasfına göre ayrıştırılmış, polietilen, pet veya farklı polimer türlerinden oluşan tehlikeli madde veya ürün içermeyen şişe formundaki ürünler Evsel nitelikli atıkların karışık olarak toplanması sonrasında yapılan ayrıştın İması-geri dönüşümü-geri kazanımı işlemleri sırasında oluşan döküntü ve kalıntılar
20 01 39 Plastikler Ayrı Toplanmış Belediye Atıkları Evlerden kaynaklanan atıklar ile evsel atıklara benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal alanlardan kaynaklanan atıklardır. Diğer atıklarından ayrı toplanmış veya diğer geri dönüştürülebilir atıklar ile birlikte toplanıp mekanik olarak vasfına göre ayrıştırılmış ancak herhangi bir geri kazanım işlemine tabi tutulmamış atıklardır. * Kaynağında Ayrı toplanmış ve vasfına (malzeme türleri) göre ayrılmış ancak geri dönüşümü  sağlanmamış

atık/hurda ambalajlar ile diğer eşya/malzemelerden olması durumunda ithal edilebilir.

* Evsel atıklardan ayrı ancak diğer geri dönüştürülebilir atıklarla beraber toplandıktan sonra Ayrıştırma Tesislerinde vasıflarına ayrımı yapılmış atıklarda bu kod ile değerlendirilir.

* Evsel atıkların ve diğer karışık atıkların ayrıştırılmasından veya işlenmesi sonucu oluşan kalıntılar bu kodda değerlendirilmez.

*Plastik vasfındaki atıklarının Fiziksel işlemlere tabi tutularak tekrar üretime hazır hammadde haline getirilmiş olan Plastik döküntüler, kalıntılar, hurdalar, tozlar, pullar, granüller ve çapaklar 39.01-39.14 başlıklarından uygun olan başlık ile tanımlanır.

* Evsel nitelikli atıkların karışık olarak toplanması sonrasında yapılan ayrıştırılması-geri dönüşümü-geri kazanımı işlemleri sırasında oluşan döküntü ve kalıntılar 191204 atık kod numarası ile tanımlanır.

Bu atık kodu altında yer almakla birlikte plastik alışveriş poşetleri, tüketim ürünleri poşetleri (cips, çerez ve benzeri) gibi polietilen atıkların ithali yasak kapsamındadır.

Termoset ya da kompozit malzemeler de bu atık kodu grubunda değerlendirilemez.

 

 

Sıra No 4417   Sıra No 4419   Sıra No 4420   Sıra No 4421

Yazar: Bahar Çakıroğulları