Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar 7480

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar 7480

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar 7480BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK UYGULANMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 7480

08.08.2023 Tarih ve 32273 Sayılı R.G.

Ekli “Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici menşeli bazı eşyanın ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilmesidir. (2) Ekli tabloda yer alan eşyanın Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici diğer ülkeler menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen oranlarda ek mali yükümlülük tahsil edilir.

MADDE 2- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

MADDE 3- (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, bu Karar kapsamında uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihi takip eden üçüncü gün yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

TABLO

GTİP Eşya Tanımı Ek Mali Yükümlülük (%)
7113.19.00.00.11 Altından olanlar 20
7113.19.00.00.12 Pırlantalı altından olanlar 20
7113.20.00.00.00 Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar 20
7114.19.00.00.11 Altından olanlar 20
7114.20.00.00.00 Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar 20
7115.90.00.00.21 Altından olanlar 20

 

Sıra No 4673   Sıra No 4674   Sıra No 4679   Sıra No 4680   Sıra No 4681

Yazar: Bahar Çakıroğulları