Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğBAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNDE UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:25.11.2022 tarih ve 32024 sayılı R.G.

MADDE 1- 3/5/2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3-  (1) Bu Tebliğ; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci ve 452 nci maddeleri, 9/7/2021 tarihli ve 4269 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik, 11/3/2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği ve 9/2/2022 tarihli ve 31745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu ürünlerin temel gereklere uygunluğu, ilgili iktisadi işletmeci tarafından başka türlü ispatlanmadığı sürece bu Tebliğde yer alan düzenlemeler ile ekte belirtilen standartlar dikkate alınarak değerlendirilir.” “Türk Standardları Enstitüsü tarafından bu standartların tadil edilmesi, revizyonu veya iptal edilerek yerine yeni standart yürürlüğe konulması halinde, standartların güncel hali dikkate alınır.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin başlığında yer alan “Üreticinin” ibaresi “İktisadi işletmecinin” şeklinde ve  aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “üreticiler” ibaresi “ilgili iktisadi işletmeci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünlerin bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde belirtilen kurallara uygun olduğu varsayılır. Bu kurallar, 12/3/2021 tarihli ve 31421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uygulanır.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin ekinde yer alan tablonun birinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on beşinci, on altıncı ve yirmi birinci satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

1 Çocuklar için yüksek sandalyeler TS EN 14988 (Çocuklar için yüksek sandalyeler – Gerekler ve deney yöntemleri)

8 İçme donanımı TS EN 14350 (Çocuk bakım eşyaları – İçme donanımı – Güvenlik gereklilikleri ve deney yöntemleri)
9 Oturma elemanları ve masalar TS EN 581-1 (Dış mekan mobilyası-Kamplarda, evlerde ve umuma açık yerlerde kullanılan oturma elemanları ve masalar- Bölüm 1: Genel emniyet gereklilikleri)

11 Yüzmeye yardımcı donanımlar TS EN 13138-2 (Yüzme eğitimi için yüzmeye yardımcı donanımlar – Bölüm 2: Tutulan yüzmeye yardımcı donanımlar için güvenlik kuralları ve deney yöntemleri)

TS EN 13138-3 (Yüzme eğitimi için yüzmeye yardımcı donanımlar – Bölüm 3: Kullanıcının yerleştirildiği yüzme koltukları için güvenlik gereksinimleri ve deney yöntemleri)

12 İki tekerlekli bisikletler TS EN ISO 4210-2 (Bisikletler – İki tekerlekli bisikletler için güvenlik kuralları – Bölüm 2: İki tekerlekli şehir ve doğa gezisi, genç yetişkin, dağ ve yarış bisikletleri için kurallar)
13 Bebek yürüteçleri TS EN 1273 (Çocuk bakım eşyaları – Bebek yürüteçleri – Güvenlik gerekleri ve deney yöntemleri)

15 Çocuk karyolaları TS EN 1130 (Çocuk odası mobilyaları – Çocuk karyolaları – Emniyet gerekleri ve deney yöntemleri)
16 Çocuklar için tekerlekli taşıyıcılar TS EN 1888-1 (Çocuk bakım eşyaları – Çocuklar için tekerlekli taşıyıcılar – Bölüm 1: Puset ve bebek arabaları)

TS EN 1888-2 (Çocuk bakım eşyaları – Çocuklar için tekerlekli taşıyıcılar – Bölüm 2: 15 kg`dan 22 kg`a kadar olan çocuklar için pusetler)

21 Bebek/çocuk taşıma araçları TS EN 13209-1 (Çocuk bakım eşyaları – Çocuk taşıyıcıları – Güvenlik gereksinimleri ve deney yöntemleri – Bölüm 1: Çerçeveli sırt taşıyıcı)

TS EN 13209-2 (Çocuk kullanım ve bakım eşyaları – Bebek taşıma araçları – Güvenlik gereklilikleri ve deney yöntemleri – Bölüm 2: Yumuşak taşıma aracı)

23 Mobilya donanımları TS EN 15338 (Mobilya donanımı-Uzatma elemanları ve bileşenlerinin mukavemet ve dayanıklılığı)

TS EN 15570 (Mobilya donanımı – Menteşeler ve menteşe elemanlarının mukavemet ve dayanıklılığı – Dikey bir eksen etrafında dönen menteşeler)

MADDE 6- Bu Tebliğ 1/12/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4256   Sıra No 4257   Sıra No 4258   Sıra No 4259   Sıra No 4260

Yazar: Bahar Çakıroğulları