Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 5991

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 5991

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 5991ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 5991

26 Ağustos 2022 tarihli ve 31935 sayılı R.G.

Ekli “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1– 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (o) ve (v) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“o) Kimlik kartları ve silah taşıma izni: Kuvvet komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığınca ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca silah taşımaya yetkili olan emekli ve müstafi subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar için verilen kimlik kartları ile sahiplerinin silah taşıma yetkisini belirleyen silah taşıma izin belgesini,”

“v) Müstafi personel: Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Jandarma Genel Komutanlığından ve Sahil Güvenlik Komutanlığından mecburi hizmeti tamamlayarak istifa etmek suretiyle ayrılan muvazzaf subay, muvazzaf astsubay, dokuzuncu fiili hizmet yılını doldurduktan sonra ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubaylar ile en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile ayrılan uzman erbaşları,”

MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, (8) numaralı alt bendinde yer alan “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu” ibaresi “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Nükleer Düzenleme Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu” şeklinde değiştirilmiş, (9) numaralı alt bendinde yer alan “ve il genel meclisi” ibaresi “, il genel meclisi ve büyükşehir belediye meclisi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende (17) numaralı alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (18) ve (19) numaralı alt bentler eklenmiştir.

“2) Sayıştay Başkan ve üyeleri, müsteşar, Bakanlar Kurulu Sekreteri, teftiş ve denetim görevi ifa eden kurul başkanları, Başbakanlık ve bakanlıklara bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşların başkanları ile müsteşar yardımcısı, Başbakan başmüşaviri, genel müdür, büyükşehir belediyelerine bağlı olarak kanunla kurulan ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların genel müdürleri ve bu görevlerde bulunmuş olanlara,”

“18) Millî Savunma Üniversitesi rektör ve rektör yardımcılarına,

19) Millî Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan genel müdür yardımcıları, müstakil daire başkanları ile daire başkanlarına,”

MADDE 3– Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığına “Emekli” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve müstafi” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “ayrılan subay, astsubay ve uzman jandarmalar ile” ibaresi “ayrılan muvazzaf subay, muvazzaf astsubay ve uzman jandarmalar, dokuzuncu fiilî hizmet yılını doldurduktan sonra ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubaylar ile” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4– Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına “Genel Komutanlığa” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Sahil Güvenlik Komutanlığına” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6– Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Sıra No 4146   Sıra No 4147   Sıra No 4148   Sıra No 4150   Sıra No 4151

Yazar: Bahar Çakıroğulları