AB Dış İlişkiler 2023-01 A.TR menşe ispat ve menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrolüne ilişkin iç genelge

AB Dış İlişkiler 2023-01 A.TR menşe ispat ve menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrolüne ilişkin iç genelge

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-16934678-010.06.01

Konu   :A.TR Dolaşım Belgeleri, Menşe İspat

Belgeleri ve Menşe Şahadetnamelerinin

Sonradan Kontrolüne İlişkin İşlemler

 

02.05.2023 / 84560014

İÇ GENELGE

(2023/01)

 

 

11.4.2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:10)’nde (Tebliğ) A.TR Dolaşım Belgeleri ile menşe ispat belgelerinin kabulü, vize edilmesi ve sonradan kontrolü ile menşe şahadetnamelerinin kabulü ve sonradan kontrolü ile ilgili olarak gümrük idareleri, ithalatçılar, ihracatçılar ve kanunî temsilcileri, ticaret ve/veya sanayi odaları, ihracatçı birlikleri veya esnaf ve sanatkâr odaları birlikleri tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu itibarla, mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 2014/01 sayılı İç Genelgesi 11 Nisan 2023 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmış olup, söz konusu işlemlere ilişkin olarak Tebliğ hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Bununla birlikte, Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; ithalatta ibraz edilen menşe şahadetnamelerine yönelik olarak ithalat esnasında ve ithalat gerçekleştikten sonra sonradan kontrol talebinde bulunulmasıyla ilgili hükümler (12 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 13 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları) 11 Ekim 2023 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, 11 Nisan 2023 – 11 Ekim 2023 tarihleri arasında;

1) Gümrük Müdürlükleri, doğruluğundan ve kurallara uygunluğundan şüphelendikleri veya sondaj usulüyle ilgili ülke nezdinde sonradan kontrolünün yapılmasını talep ettikleri menşe şahadetnamelerini sonradan kontrol gerekçelerini de belirtmek suretiyle bağlı bulundukları Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne intikal ettirirler.

2) İlgili Bölge Müdürlüğünce ihracatçı ülke yetkili makamları nezdinde yürütülen sonradan kontrolün sonucu, talepte bulunan Gümrük Müdürlüğüne bildirilir.

3) Menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrolünün sonuçlandırılmasına ilişkin olarak Tebliğin 14 üncü maddesi uyarınca işlem tesis edilir.

4) Bu İç Genelge’de yer almayan hususlar hakkında, Tebliğ ve gümrük mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa TUZCU

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

 

 

Dağıtım:

Gümrükler Genel Müdürlüğüne

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğüne

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Sıra No 4598   Sıra No 4599   Sıra No 4600

Yazar: Bahar Çakıroğulları