7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 25 inci Maddesi Uyarınca 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 25 inci Maddesi Uyarınca 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 25 inci Maddesi Uyarınca 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ7381 SAYILI NÜKLEER DÜZENLEME KANUNUNUN 25 İNCİ MADDESİ

UYARINCA 2024 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA

CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Nükleer Düzenleme Kurumundan: 21.12.2023 Tarih ve 32406 Sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İdari para cezası miktarları

MADDE 3- (1) 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları, 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)’nde 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) oranında artırılarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

7381 sayılı Kanunun 25 inci Maddesinin 2024 Yılı İçin Uygulanacak

İdari Para Cezaları (TL)

Birinci fıkrasının (a) bendindeki nükleer tesislere ilişkin ceza miktarları 9.654.454

482.627.410

Birinci fıkrasının (a) bendindeki radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ceza miktarları 4.828.994

48.265.212

Birinci fıkrasının (a) bendindeki radyasyon uygulamalarına ilişkin ceza miktarları 98.910

967.918

Birinci fıkrasının (b) bendindeki izin alınması gereken tesislere ilişkin ceza miktarları 483.959

2.253.765

Birinci fıkrasının (b) bendindeki izin alınması gereken diğer faaliyetlere ilişkin ceza miktarları 35.325

158.963

Birinci fıkrasının (b) bendindeki yetki belgesi alınması gereken faaliyetlere ilişkin ceza miktarları 17.661

706.509

Birinci fıkrasının (c) bendindeki nükleer tesislere ilişkin ceza miktarları 967.918

9.654.454

Birinci fıkrasının (c) bendindeki radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ceza miktarları 483.959

2.253.765

Birinci fıkrasının (c) bendindeki diğer faaliyetlere ilişkin ceza miktarları 14.129

98.910

Birinci fıkrasının (ç) bendindeki nükleer tesislere ilişkin ceza miktarları 9.654.454

482.627.410

Birinci fıkrasının (ç) bendindeki radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ceza miktarları 4.828.994

48.265.212

Birinci fıkrasının (ç) bendindeki diğer faaliyetlere ilişkin ceza miktarları 98.910

967.918

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Sıra No 4806   Sıra No 4808   Sıra No 4809   Sıra No 4810   Sıra No 4811

Yazar: Bahar Çakıroğulları