7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-13

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-13

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-137223 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU İLE DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/13)

Ticaret Bakanlığından:31.12.2022 Tarih ve 32060 4. Mükerrer Sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 20 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542)’nde tespit edilen 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2023 tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

 

7223 sayılı Kanunun; Alt Limit

(TL)

Üst Limit

(TL)

20 nci Maddesinin birinci fıkrasının
          (a) bendinde öngörülen ceza miktarı 151.815 1.518.153
          (b) bendinde öngörülen ceza miktarı 60.726 607.261
          (c) bendinde öngörülen ceza miktarı 60.726 607.261
          (ç) bendinde öngörülen ceza miktarı 30.363 303.630
          (d) bendinde öngörülen ceza miktarı 151.815 1.518.153
          (e) bendinde öngörülen ceza miktarı 21.254 212.541
20 nci Maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ceza miktarı 21.254 212.541
20 nci Maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen 50.000 ila 500.000 ceza miktarı 151.815 1.518.153
20 nci Maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen 20.000 ila 200.000 ceza miktarı 60.726 607.261
20 nci Maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen ceza miktarı 60.726 607.261

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4376   Sıra No 4377   Sıra No 4378   Sıra No 4379   Sıra No 4380

Yazar: Bahar Çakıroğulları