6.2.2023 Tarihinde Meydana Gelen Deprem Afetleri Nedeniyle Ortaya Çıkan İhtiyaçların Karşılanmasına Yönelik Olarak, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci Maddesi Kapsamında Doğrudan Temin Yoluyla Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Parasal Limitlerin Artırılması Hakkında Karar 6787

6.2.2023 Tarihinde Meydana Gelen Deprem Afetleri Nedeniyle Ortaya Çıkan İhtiyaçların Karşılanmasına Yönelik Olarak, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci Maddesi Kapsamında Doğrudan Temin Yoluyla Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Parasal Limitlerin Artırılması Hakkında Karar 6787

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
6.2.2023 Tarihinde Meydana Gelen Deprem Afetleri Nedeniyle Ortaya Çıkan İhtiyaçların Karşılanmasına Yönelik Olarak, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci Maddesi Kapsamında Doğrudan Temin Yoluyla Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Parasal Limitlerin Artırılması Hakkında Karar 67879/2/2023 TARİHLİ VE 6787 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Karar Sayısı: 6787

09.02.2023 Tarih ve 32099 Mükerrer Sayılı R.G.

6/2/2023 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesi kapsamında doğrudan temin yoluyla yapılacak alımlarda uygulanacak parasal limitlerin arttırılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine, anılan Kanunun 67 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) 6/2/2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak, bu illerdeki ve/veya diğer illerdeki idarelerin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında doğrudan temin yoluyla yapacakları alımlarda uygulanacak parasal limitler, aynı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki sınırlamaya tabi olmaksızın, 28/2/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) 5.000.000 Türk Lirası olarak uygulanır.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Sıra No 4454   Sıra No 4455   Sıra No 4456   Sıra No 4457   Sıra No 4458

Yazar: Bahar Çakıroğulları