5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ UYARINCA 2023 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

HAKKINDA TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 28.12.2022 tarih ve 32057 sayılı R.G. 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542)’nde 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İdari para cezası tutarları

MADDE 3- (1) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

5015 SAYILI KANUNUN 19 UNCU MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ 2023 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARIININ ALT ÜST LİMİTLERİ (TL)
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 8.121.937-40.609.697
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi 5.076.207-25.381.059
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi 2.233.531-11.167.664
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi 507.618-2.538.102
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi (ton başına) 1.009
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi (metreküp başına) 1.009
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi 446.702-2.233.531

 

Diğer idari para cezaları

MADDE 4- (1) 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin, bayilik lisans sahipleri tarafından ihlali halinde (a) bendinde yer alan cezaların yarısı uygulanır.

(2) Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezasının dörtte biri uygulanır.

(3) Denetim sistemini usulüne uygun olarak kurmak ve uygulamak üzere yetkilendirilen tüzel kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen idari para cezasının onda biri uygulanır.

(4) Serbest kullanıcı lisansı sahiplerince 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ihlali halinde, iki yüz üç bin kırk altı Türk Lirasından az olmamak ve dört yüz altı bin doksan beş Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının binde beşi oranında idari para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Sıra No 4305   Sıra No 4306   Sıra No 4307   Sıra No 4308   Sıra No 4309

Yazar: Bahar Çakıroğulları