4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNUN (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) 9 UNCU MADDESİ UYARINCA 2023 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 28.12.2022 tarih ve 32057 sayılı R.G. 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542)’nde 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İdari para cezası tutarları

MADDE 3- (1) 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca 2023 yılında uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ilgili hükmü 2023 yılında uygulanacak idari para cezaları (TL)
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 3.700.452
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi 3.171.801
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi 3.700.452
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi 5.286.363
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi 5.286.363
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi 6.343.647
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi 6.343.647

 

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Sıra No 4306   Sıra No 4307   Sıra No 4308   Sıra No 4309   Sıra No 4310

Yazar: Bahar Çakıroğulları