4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 7107

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 7107

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 7107

20.04.2023 Tarih ve 32169 Sayılı R.G.

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“UEFA Şampiyonlar Ligi 2023 Finali kapsamında gelen eşya

GEÇİCİ MADDE 4- (1) UEFA Şampiyonlar Ligi 2023 Finali ve ilgili tüm etkinlikler için, 89 uncu madenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında muafen serbest dolaşıma giren eşyanın satılması halinde gümrük vergileri aranmaz.”

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


Sıra No 4574   Sıra No 4575   Sıra No 4576   Sıra No 4577   Sıra No 4578

Yazar: Bahar Çakıroğulları