30.06.2022 76087054 Birleşik Krallık İngiltere ile Türkiye arasında STA menşe beyanı olduğu GTS REX sisteminin olmadığı

30.06.2022 76087054 Birleşik Krallık İngiltere ile Türkiye arasında STA menşe beyanı olduğu GTS REX sisteminin olmadığı

Yayınlayan: admin
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-16934678-163.01.04

Konu   :Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX)

30.06.2022 / 76087054

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Son dönemde Genel Müdürlüğümüze intikal eden çeşitli taleplerden; Türkiye – Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında Birleşik Krallığa ihracat yapmak isteyen firmalarımızın kayıtlı ihracatçı (REX) numarası almak üzere Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerimize başvurdukları anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 26 Aralık 2018 tarihli ve 30637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlanacak eşya için düzenlenecek menşe beyanı ve REX uygulamasına ilişkin olarak mevzuat altyapısı oluşturulmuştur. Aynı zamanda, Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:5) ile REX sisteminin ülkemizde nasıl tatbik edileceğine ilişkin uygulama hükümleri belirlenmiştir.

Anılan mevzuatın incelenmesinden de anlaşılacağı üzere; Türkiye’de yerleşik ihracatçılar yalnızca, 2018/501 sayılı Karar’ın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde, mer’i İthalat Rejimi Kararı Ek-1’inde belirtilen faydalanan ülkeler menşeli ürünleri Avrupa Birliğine göndermek amacıyla REX menşe beyanı düzenleyebilmektedirler. Bu çerçevede, ülkemizde yerleşik ihracatçılar bakımından REX sisteminin uygulama alanı oldukça sınırlı olup, mevcut durumda esas olarak Türkiye’nin GTS kapsamında tek taraflı taviz tanıdığı “faydalanan ülkeler”deki ihracatçıların ülkemize yönelik ihracatlarında kullandıkları bir sistemdir.

Öte yandan, Türkiye – Birleşik Krallık STA kapsamında Birleşik Krallığa yapılacak ihracatlarda; 30 Mayıs 2021 tarihli ve 31496 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan “menşe beyanı” düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu menşe beyanı metni üzerine REX numarası girilmesi şeklinde bir uygulama söz konusu değildir.

Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasındaki Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’na göre; AB’de yerleşik olup, Birleşik Krallığa AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması kapsamında ihracat yapacak ihracatçıların söz konusu anlaşmanın Ek-7’sinde yer alan menşe beyanı metnine REX numaralarını girmeleri gerektiği bilinmektedir. Genel Müdürlüğümüze gelen taleplerin de AB ile Birleşik Krallık arasındaki bu özel düzenlemeden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Aylin BEBEKOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür V.

Dağıtım:

Gereği:                                                                       Bilgi:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına        İhracat Genel Müdürlüğüne

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığına                   Gümrükler Genel Müdürlüğüne

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu                     Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge

Başkanlığına                                                                Müdürlüklerine

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Yazar: admin