2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının k Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ No 2023-2

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının k Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ No 2023-2

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının k Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ No 2023-22872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ

FIKRASININ (k) BENDİ UYARINCA VERİLECEK İDARİ

PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/2)

Tarım ve Orman Bakanlığından: 14.01.2023 Tarih ve 32073 sayılı R.G.

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) uyarınca 2022 yılı için yeniden değerleme oranı % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit ve ilân edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan ve özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki para cezası miktarları 1/1/2023 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

 

2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının Kanundaki ceza miktarları 1/1/2023 – 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanacak ceza miktarları
(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki ceza miktarları 20.000 TL

100.000 TL

244.315 TL

1.221.763 TL

 

Sıra No 4399   Sıra No 4400   Sıra No 4401   Sıra No 4402

Yazar: Bahar Çakıroğulları