20.5.1987 Tarihli “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”nin Ek III’ünde Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik 29.9.2022 Tarihli ve 3-2022 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının 1.10.2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar 6914

20.5.1987 Tarihli “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”nin Ek III’ünde Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik 29.9.2022 Tarihli ve 3-2022 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının 1.10.2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar 6914

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
20.5.1987 Tarihli “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”nin Ek III’ünde Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik 29.9.2022 Tarihli ve 3-2022 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının 1.10.2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar 6914AB-Ortak Transit Ülkeleri (OTÜ) Ortak Komitesi’nin 20 Mayıs 1987 tarihli 

Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’yi Değiştiren 29 Eylül 2022 Tarihli ve 3/2022 Sayılı Kararı

Karar Sayısı: 6914

09.03.2023 Tarih ve 32127 Mükerrer Sayılı R.G.

20/5/1987 tarihli “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”nin Ek III’ünde değişiklik yapılmasına dair ilişik 29/9/2022 tarihli ve 3/2022 sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının 1/10/2022 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanmasına, 6333 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

AB-OTÜ Ortak Komitesi,

20 Mayıs 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme ve özellikle bu Sözleşme’deki 15(3) maddesinin (a) bendi ile ilgili olarak,

(1) Ukrayna’nın, Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’ye  (“Sözleşme”) taraf olmak istediğini bildirdiğini ve AB-OTÜ Ortak Komitesi’nin 25 Ağustos 2022 tarihli ve 2/2022 sayılı Kararıyla, Sözleşme’ye taraf olmaya davet edildiğini,

(2) Ukrayna’nın Sözleşme’ye katılımının, teminat belgelerinde ilgili uyarlamaların yapılmasını ve Ukrayna dilindeki bazı teknik terimlerin eklenmesini gerektirdiğini,

(3) Ukrayna’nın katılma tarihinden önce yürürlükteki ölçütlere uygun olarak basılan teminat formlarının kullanımına imkan verilmesi amacıyla, basılı formların bazı uyarlamalarla kullanılmaya devam edilebileceği bir geçiş dön minin tesis edilmesi gerektiğini,

(4) Bu Kararın uygulanmasının, Ukrayna’nın Sözleşme’ye katılımının yürürlüğe gireceği tarih ile bağlantılı olduğunu,

(5) Dolayısıyla, Sözleşme’nin buna uygun olarak değiştirilmesi gerektiğini,

Dikkate alarak bu Karar’ı almıştır:

Madde 1

20 Mayıs 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme (“Sözleşme”) Ek III, bu Karar’ın İlavesinde düzenlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2

1. Bu Karar, Ukrayna’nın Sözleşme’nin bir Akit Tarafı olduğu tarihten itibaren uygulanır.

2. Bu Karar’ın yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki gün yürürlükte olan Ek III İlave C1 ila C6’da yer alan örnek formlara dayanan formlar, gerekli coğrafi uyarlamalar ile hizmet adresine veya yetkili acenteye ilişkin uyarlamalara tabi olarak, 1 Nisan 2024 tarihine kadar kullanılmaya devam edebilir.

Brüksel’de 29 Eylül 2022 tarihinde yapılmıştır.

 

Ortak Komite Adına

Başkan

Matthias PETSCHKE

 

İLAVE

20 Mayıs 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme Ek III, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

1. İlave B1’de yer alan 51 no.lu kutuda, Türkiye ve Kuzey İrlanda arasına aşağıdaki bent eklenmiştir:

“UA Ukrayna”

2. İlave B6’da Başlık III aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

2.1. “Sınırlı Geçerli – 99200” tablosunun ilk kısmına, TR’den sonra gelmek üzere, aşağıdaki bent eklenmiştir:

“- UA Дія oбмежена”

2.2. “Vazgeçme – 99201” tablosunun ikinci kısmına, TR’den sonra gelmek üzere, aşağıdaki bent eklenmiştir:

“- UA звільнення”

2.3. “Alternatif Kanıt – 99202” tablosunun üçüncü kısmına, TR’den sonra gelmek üzere, aşağıdaki bent eklenmiştir:

“- UA АлЬтернативне підтвердження”

2.4. “Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu idare ……. (adı ve ülkesi) – 99203” tablosunun dördüncü kısmına, TR’den sonra gelmek üzere, aşağıdaki bent eklenmiştir:

“- UA Розбіжності: митниця, де товари були пред’ явлені ……. (назва і країна)”

2.5. “Eşyanın …..’dan çıkışı …. No.lu Tüzük / Direktif/ Karar kapsamında kısıtlamalara ve mali yükümlülüklere tabidir – 99204” tablosunun beşinci kısmına, TR’den sonra gelmek üzere, aşağıdaki bent eklenmiştir:

“- UA Вибутгя iз ………………З урахуванням обмежень, та зi сплатою зборiв вiдповiдно до Регламенту/Директиви/Рiшення No…….”

2.6. “İzinli Gönderici – 99206” tablosunun yedinci kısmına, TR’den sonra gelmek üzere, aşağıdaki bent eklenmiştir:

“- UA Авторизований вантажовiдправник”

2.7. “İmzadan Vazgeçme – 99207” tablosunun sekizinci kısmına, TR’den sonra gelmek üzere, aşağıdaki bent eklenmiştir:

“- UА Звiльнено вiд пiдписy”

2.8. “KAPSAMLI TEMİNAT YASAKLANMIŞTIR – 99208” tablosunun dokuzuncu kısmına, TR’den sonra gelmek üzere, aşağıdaki bent eklenmiştir:

“- UA ЗАГАЛЪНА ГАРAНTIЯ ЗАБОРОНЕНА”

2.9. “KISITLANMAMIŞ KULLANIM – 99209” tablosunun onuncu kısmına, TR’den sonra gelmek üzere, aşağıdaki bent eklenmiştir:

“- UA ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ ОБМЕЖЕНЪ”

2.10’. “Sonradan düzenlenmiştir – 99210” tablosunun on birinci kısmına, TR’den sonra gelmek üzere, aşağıdaki bent eklenmiştir:

“- UA Видано згодом”

2.11. “Çeşitli – 99211” tablosunun on ikinci kısmına, TR’den sonra gelmek üzere, aşağıdaki bent eklenmiştir:

“- UA Рiзне”

2.12. “Dökme – 99212” tablosunun on üçüncü kısınma, TR’den sonra gelmek üzere, aşağıdaki bent eklenmiştir:

“- UA Навалювальний вантаж”

2.13. “Gönderici – 99213” tablosunun on dördüncü kısmına, TR’den sonra gelmek üzere, aşağıdaki bent eklenmiştir:

“- UA Вантажовiдправник”

3. İlave C1, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

İlave C1

KEFİL TAAHHÜDÜ – BİREYSEL TEMİNAT

I. Kefil Taahhüdü

1. Aşağıdaki imzanın sahibi(1) ……………………………………………………………………… …..…..…………………………………………………………………………  adresinde yerleşik olarak(2), Avrupa Birliği (Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Bulgaristan Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Estoya Cumhuriyeti; Federal Almanya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda, İspanya Krallığı, İsveç Krallığı, İtalya Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dükalığı, Macaristan, Malta Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya,- Slovenya Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti, ve Yunanistan Cumhuriyeti’nden oluşan) ile İzlanda Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Sırbistan Cumhuriyeti, İsviçre Konfederasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı(3)(4), Andorra Prensliği ve San Marino Cumhuriyeti(5) lehine, bu teminatı veren(6) ………………………………………………….  ………………………….’nin, yukarıda belirtilen ülkelere karşı vergi veya diğer yükümlülükler şeklindeki borçlar(7) için, aşağıda tanımlanan gümrük işlemlerine(8) tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, sorumlu olacağı veya olabileceği azami ………………………………………………………………..’na kadar olan tutarı, ………………………………………………………,       teminat gümrük idaresinde müştereken ve müteselsilen garanti eder.

Eşyanın tanımı: …………………………………………………………………………………………………………………………..   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………..

2. Aşağıdaki imzanın sahibi, birinci bentte belirtilen ülkelerin yetkili makamlarının ilk yazılı başvurusu üzerine ve ödemeyi başvuru tarihinden itibaren 30 günlük sürenin ötesine erteleyemeksizin, talep edilen toplam tutarı, söz konusu sürenin dolmasından önce, kendisi veya ilgili bir başka kişi nihai kullanım rejimi dışındaki özel rejimin ibra edildiğini, nihai kullanım eşyasına ya da geçici depolamaya ilişkin gümrük gözetiminin usulüne uygun olarak sonlandırıldığını ya da özel rejimler dışında ve geçici depolamaya ilişkin işlemler olduğunda, eşyanın durumunun düzeltildiğini gümrük makamlarını ikna edecek şekilde kanıtlamadıkça, ödemeyi taahhüt eder.

Yetkili makamlar, aşağıdaki imzanın sahibinin talebi üzerine ve geçerli kabul edilecek herhangi bir nedenle, ödeme başvurusu tarihinden itibaren verilen aşağıdaki imzanın sahibinin talep edilen tutarı ödemek zorunda olduğu 30 günlük süreyi uzatabilir. Bu ilave sürenin verilmesi nedeniyle ortaya çıkacak masraflar ve özellikle de faizler, ilgili ülkenin para piyasasında veya mali piyasasında benzer koşullarda tahakkuk edecek tutara eşit olacak şekilde hesaplanmalıdır.

3. Bu taahhüt, teminat gümrük idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhüt kapsamında olan ve teminatın iptal veya feshinin geçerli olduğu tarihten önce başlatılan gümrük işlemi esnasında doğan her borcun ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılmış olsa dahi, yükümlü olmaya devam eder.

4. Bu taahhüt çerçevesinde aşağıdaki imzanın sahibi birinci bentte belirtilen diğer ülkelerin her birindeki tebligat adresini(9):

 

Ülke Soyadı ve adı veya firma adı ve tam adresi

 

olarak verir.

Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhütle ilgili olarak tebligat adreslerinden birisine gönderilen veya yazılı olarak iletilen tüm yazışma ve tebligatlar ile formalite veya prosedürlerin kendisine usulünce ulaştırılmış olduğunu kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, her bir tebligat adresinin bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisini kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, tebligat adreslerini değiştirmemeyi veya adreslerden birini veya daha fazlasını değiştirmek zorunda kalırsa, teminat gümrük idaresine önceden bildirmeyi taahhüt eder.

…………………………………………………………….. tarihinde …………………………..’de düzenlenmiştir.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(İmza)(10)

 

 

 

II. Teminat Gümrük İdaresi Kabulü

…………………………………………………………………………………….        teminat gümrük idaresi

……………………………………………………………. tarih    ve ………………………………………………………. sayılı(11) gümrük beyanı/geçici depolama beyanı kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemini kapsamak üzere …………………….. tarihinde kefil taahhüdünü kabul etmiştir.

 

 

…………………………………………………………….

(Mühür ve imza)

 

4. İlave C2, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

İlave C2

KEFİL TAAHHÜDÜ – FİŞLİ BİREYSEL TEMİNAT

I. Kefil Taahhüdü

1. Aşağıdaki imzanın sahibi(1) …………………………………………………………………………. ………………………………………………….. adresinde yerleşik olarak(2), Avrupa Birliği (Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Bulgaristan Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Estonya Cumhuriyeti, Federal Almanya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda, İspanya Krallığı, İsveç Krallığı, İtalya Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dükalığı, Macaristan , Malta Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya, Slovenya Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti, ve Yunanistan Cumhuriyeti’nden oluşan) ile İzlanda Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Sırbistan Cumhuriyeti, İsviçre Konfederasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı(3), Andorra Prensliği ve San Marino Cumhuriyeti(4) lehine, rejim hak sahibinin, yukarıda belirtilen ülkelere karşı, bireysel teminat fişleri düzenlenmesini üstlendiği, eşyanın Birlik veya ortak transit rejimi altında ithalatı ya da ihracatına ilişkin vergi veya diğer yükümlülükler şeklindeki borçlar için sorumlu olacağı veya olabileceği, her bir fiş için maksimum 10.000 Avro’ya kadar olan tutarı, yukarıda belirtilen ülkeler lehine, …………………………………………………………. teminat gümrük idaresinde müştereken ve müteselsilen garanti eder.

2. Aşağıdaki imzanın sahibi, birinci bentte belirtilen ülkelerin yetkili makamlarının ilk yazılı başvurusu üzerine ve ödemeyi başvuru tarihinden itibaren 30 günlük sürenin ötesine erteleyemeksizin, talep edilen tutarı, kendisi veya ilgili bir başka kişi rejimin ibra edildiğini yetkili makamları ikna edecek şekilde kanıtlayamazsa, her bir bireysel teminat fişi için 10.000 Avro’ya kadar olmak üzere, ödemeyi taahhüt eder.

Yetkili makamlar, aşağıdaki imzanın sahibinin talebi üzerine ve geçerli kabul edilecek herhangi bir nedenle, ödeme başvurusu tarihinden itibaren verilen aşağıdaki imzanın sahibinin talep edilen tutarı ödemek zorunda olduğu 30 günlük süreyi uzatabilir. Bu ilave sürenin verilmesi nedeniyle ortaya çıkacak masraflar ve özellikle de faizler, ilgili ülkenin para piyasasında veya mali piyasasında benzer koşullarda tahakkuk edecek tutara eşit olacak şekilde hesaplanmalıdır.

3. Bu taahhüt, teminat gümrük idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhüt kapsamında olan ve teminatın iptal veya feshinin geçerli olduğu tarihten önce başlatılan Birlik veya ortak transit işleminden doğan her borcun ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılmış olsa dahi, yükümlü olmaya devam eder.

4. Bu taahhüt çerçevesinde aşağıdaki imzanın sahibi birinci bentte belirtilen diğer ülkelerin her birindeki tebligat adresini(5):

 

Ülke Soyadı ve adı veya firma adı ve tam adresi

olarak verir.

Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhütle ilgili olarak tebligat adreslerinden birisine gönderilen veya yazılı olarak iletilen tüm yazışma ve tebligatlar ile formalite veya prosedürlerin kendisine usulünce ulaştırılmış olduğunu kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, her bir tebligat adresinin bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisini kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, tebligat adreslerini değiştirmemeyi veya adreslerden birini veya daha fazlasını değiştirmek zorunda kalırsa, teminat gümrük idaresine önceden bildirmeyi taahhüt eder.

………………………………………………………….. tarihinde …………………………….’de düzenlenmiştir.

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………..

 

(İmza)(6)

 

II. Teminat Gümrük İdaresi Kabulü

…………………………………………………………………………………….        teminat gümrük idaresi, ………………………………………….. tarihinde kefil taahhüdünü kabul etmiştir.

 

……………………………………………………………

(Mühür ve imza)

 

 

5. İlave C4, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

İlave C4

KEFİL TAAHHÜDÜ – KAPSAMLI TEMİNAT

I. Kefil Taahhüdü

1. Aşağıdaki imzanın sahibi(1)……………………………………………………………………………………………….., ……………………………………………………………………………         adresinde yerleşik olarak(2), Avrupa Birliği (Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Bulgaristan Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Estonya Cumhuriyeti, Federal Almanya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda, İspanya Krallığı, İsveç Krallığı, İtalya Cumhuriyeti, Kıbrıs. Rum Kesimi, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dükalığı, Macaristan, Malta Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya, Slovenya Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti ve Yunanistan Cumhuriyeti’nden oluşan) ile İzlanda Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Sırbistan Cumhuriyeti, İsviçre Konfederasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı(3)(4), Andorra Prensliği ve San Marino Cumhuriyeti(5) lehine, bu teminatı veren(6) …………………………

……………………………………………………………………..’nin yukarıda belirtilen ülkelere karşı 1a bendinde ve/veya 1b bendinde belirtilen gümrük işlemlerine tabi tutulan eşyaya ilişkin doğan veya doğabilecek vergi veya diğer yükümlülükler şeklindeki borçlar(7) için sorumlu olacağı veya olabileceği, azami ………………………………………………………………………..…………….’na kadar olan tutarı, …………………………………………………………………………………….         teminat gümrük

.

idaresinde müştereken ve müteselsilen garanti eder.

Azami teminat tutarı:

(a) 1a bendinde listelenen tutarların toplamına denk gelen, gümrük borçlarının bir kısmına veya doğabilecek diğer yükümlülükler tutarına eşdeğer referans tutarın%100/50/30’undan(8) oluşan…………..………………………………………………………. tutarından

ve;

(b) 1b bendinde listelenen tutarların toplamına denk gelen, gümrük borçlarının bir kısmına veya doğmuş diğer yükümlülükler tutarına eşdeğer referans tutarın %100/30’undan(8) oluşan …………………………..……………………………………. tutarından

oluşur.

1a. Gümrük borçlarının bir kısmına ve uygulanabilir olduğunda doğabilecek diğer yükümlülüklerin tutarına denk gelen referans tutarın bir kısmını oluşturan tutarlar, aşağıda listelenen amaçların her biri için aşağıdaki şekildedir(9):

(a) Geçici depolama- ……………………………………,

(b) Birlik transit rejimi/ortak transit rejimi- ………………………………………,

(c) Gümrük antrepo rejimi- …………………………….         ,

(d) İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi- ……………………….,

(e) Dahilde işleme rejimi- ……………………………….,

(f) Nihai kullanım rejimi- …………………………………

(g) Diğer işlem-bulunması halinde türünü belirtiniz-…………………..

1b. Gümrük borçlarının bir kısmına ve uygulanabilir olduğunda, doğmuş diğer yükümlülüklerin tutarına denk gelen referans tutarın bir kısmını oluşturan tutarlar, aşağıda listelenen amaçların her biri için aşağıdaki şekildedir (9) :

(a) Ertelenmiş ödemenin söz konusu olmadığı normal gümrük beyanı kapsamında serbest dolaşıma giriş- …………….,

(b) Ertelenmiş ödemenin söz konusu olduğu normal gümrük beyanı kapsamında serbest dolaşıma giriş- …………..,

(c) Birlik Gümrük Kodu’nu düzenleyen 9 Ekim 2013 tarihli 952/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nün 166. Maddesi uyarınca sunulan bir gümrük beyanı kapsamında serbest dolaşıma giriş- …………..,

(d) Birlik Gümrük Kodu’nu düzenleyen 9 Ekim 2013 tarihli 952/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nün 182. Maddesi uyarınca sunulan bir gümrük beyanı kapsamında serbest dolaşıma giriş- …………………..,

(e) İthalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi- …………………,

(f) Nihai kullanım rejimi- ……….(10)

(g) Diğer işlem-bulunması halinde türünü belirtiniz-…………….

2. Aşağıdaki imzanın sahibi, birinci bentte belirtilen ülkelerin yetkili makamlarının ilk yazılı başvurusu üzerine ve ödemeyi başvuru tarihinden itibaren 30 günlük sürenin ötesine erteleyemeksizin, yukarıda belirtilen azami tutar çerçevesinde talep edilen toplam tutarı, kendisi veya ilgili bir başka kişi, nihai kullanım rejimi dışındaki özel rejimin ibra edildiğini, nihai kullanım eşyasına ya da geçici depolamaya ilişkin gümrük gözetiminin usulüne uygun olarak sonlandırıldığını ya da özel rejimler dışındaki işlemler olduğunda, eşyanın durumunun düzeltildiğini, söz konusu sürenin dolmasından önce gümrük makamlarını ikna edecek şekilde kanıtlamadıkça, ödemeyi taahhüt eder.

Yetkili makamlar, aşağıdaki imzanın sahibinin talebi üzerine ve geçerli kabul edilecek herhangi bir nedenle, ödeme başvurusu tarihinden itibaren verilen aşağıdaki imzanın sahibinin talep edilen tutarı ödemek zorunda olduğu 30 günlük süreyi uzatabilir. Bu ilave sürenin verilmesi nedeniyle ortaya çıkacak masraflar ve özellikle de faizler, ilgili ülkenin para piyasasında veya mali piyasasında benzer koşullarda tahakkuk edecek tutara eşit olacak şekilde hesaplanmalıdır.

Bu tutar, aşağıdaki imzanın sahibinden, önceki ödeme talebinin alınmasından önce veya izleyen 30 gün içinde başlatılmış bir gümrük işlemi sırasında doğan bir borcun ödenmesi istenmediği takdirde, bu taahhüt kapsamında halihazırda ödenmiş tutarlar kadar indirilemez.

3. Bu taahhüt, teminat gümrük idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhüt kapsamında olan ve teminatın iptal veya feshinin geçerli olduğu tarihten önce başlatılan gümrük işlemi esnasında oluşan her borcun ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten soma yapılmış olsa dahi, yükümlü olmaya devam eder.

4. Bu taahhüt çerçevesinde, aşağıdaki imzanın sahibi birinci bentte belirtilen diğer ülkelerin her birindeki tebligat adresini(11):

 

Ülke Soyadı ve adı veya firma adı ve tam adresi

olarak verir.

Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhütle ilgili olarak tebligat adreslerinden birisine gönderilen veya yazılı olarak iletilen tüm yazışma ve tebligatlar ile formalite veya prosedürlerin kendisine usulünce ulaştırılmış olduğunu kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, her bir tebligat adresinin bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisini kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, tebligat adreslerini değiştirmemeyi veya adreslerden birini veya daha fazlasını değiştirmek zorunda kalırsa, teminat gümrük idaresine önceden bildirmeyi taahhüt eder.

………………………………………………. tarihinde ……..……………………………………..’de düzenlenmiştir.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

(İmza)(12)

II. Teminat Gümrük İdaresi Kııbulü

…………………………………………………………………………………………… teminat gümrük idaresi,            ……………………………… tarihinde kefil taahhüdünü kabul etmiştir.

 

 

………………………………………………………………….

(Mühür ve imza)

 

 

 

6. İlave C5’te bulunan 7 numaralı kutuda, “TÜRKİYE” ve “BİRLEŞİK KRALLIK” sözcüklerinin arasına “UKRAYNA” sözcüğü eklenmiştir.

7. İlave C6’da bulunan 6 numaralı kutuda, “TÜRKİYE” ve “BİRLEŞİK KRALLIK” sözcüklerinin arasına “UKRAYNA” sözcüğü eklenmiştir.

(1) Soyadı ve adı veya firma adı.

(2) Açık adres.

(3) Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın Avrupa Birliği ve Avrupa Atom Enerji Topluluğu’ndan Çekilmesine Yönelik Anlaşmaya İlişkin İrlanda/Kuzey İrlanda Protokolü uyarınca, Kuzey İrlanda, bu teminat için Avrupa Birliği’nin parçası olarak nitelendirilecektir. Bu nedenle Avrupa Birliği gümrük bölgesinde yerleşik bir kefil, teminat burada kullanılabilecek ise, Kuzey İrlanda’da bir temsilci tayin edecek veya bir hizmet adresi belirtecektir. Bununla birlikte, ortak transit bağlamında, bir teminat Avrupa Birliği’nde ve Birleşik Krallık’ta geçerli hale getirilmiş ise, Birleşik Krallık’ta tayin edilmiş bir temsilci veya tek bir hizmet adresi, Kuzey İrlanda dahil, Birleşik Krallık’ın tamamını kapsayabilir.

(4) Topraklarında teminatın kullanılamayacağı devletin/devletlerin adını/adlarını siliniz.

(5) Andorra Prensliği ve San Marino Cumhuriyeti’ne yapılan atıflar sadece Birlik transit işlemlerine uygulanır.

(6) Soyadı ve adı veya firma adı ve bu teminatı veren kişinin açık adresi.

(7) Birden fazla Üye Ülkede kullanılabilecek ya da Birlik/ortak transit rejimi kapsamında taşınan eşya için teminatın kullanılması durumunda eşyanın ithalatı veya ihracatı ile bağlantılı olarak ödenebilecek diğer yükümlülüklere bağlı olarak uygulanır.

(8) Aşağıdaki gümrük işlemlerinden biri yazılır:

(a) geçici depolama,

(b) Birlik transit rejimi/ortak transit rejimi,

(c) gümrük antrepo rejimi,

(d) ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi,

(e) dahilde işleme rejimi,

(f) nihai kullanım rejimi,

(g) ertelenmiş ödemenin söz konusu olmadığı normal gümrük beyanı kapsamında serbest dolaşıma giriş,

(h) ertelenmiş ödemenin söz konusu olduğu normal gümrük beyanı kapsamında serbest dolaşıma giriş,

(i) Birlik Gümrük Kodu’nu düzenleyen 9 Ekim 2013 tarihli 952/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nün 166. Maddesi uyarınca sunulan bir gümrük beyanı kapsamında serbest dolaşıma giriş (OJ EU L 269, 10.10.2013, p.1),

(j) 952/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nün 182. Maddesi uyarınca sunulan bir gümrük beyanı kapsamında serbest dolaşıma giriş,

(k) ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi,

(l) diğer işlem – bulunması halinde türünü belirtiniz.

(9) Ülkenin mevzuatında tebligat adresi ile ilgili bir hüküm bulunmuyorsa, kefil o ülkede kendisine gönderilen yazışmaları alacak ve kefilin 4’üncü bendin ikinci alt paragrafındaki kabulüne ve dördüncü alt paragrafındaki taahhüdüne karşılık gelecek şekilde bir yetkili acente tayin eder. Kefilin tebligat adreslerinin veya yetkili acentelerini yerleşik bulunduğu yerdeki mahkemeler, bu teminatla ilgili anlaşmazlıklarda yetkilidir.

(10) İmzadan önce, belgeyi imzalayan kişi, kendi el yazısı ile (tutar harflerle olmak üzere) ‘……………………… …………. tutarında teminat’ yazmalıdır.

(11) Eşyanın tabi olacağı rejiminin belirlendiği veya geçici depolamaya alındığı idare tarafından doldurulur.

(1) Soyadı ve adı veya firma adı.

(2) Açık adres.

(3) Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın Avrupa Birliği ve Avrupa Atom Enerji Topluluğu’ndan Çekilmesine Yönelik Anlaşma’ya İlişkin İrlanda/Kuzey İrlanda Protokolü uyarınca, Kuzey İrlanda, bu teminat için Avrupa Birliği’nin parçası olarak nitelendirilecektir. Bu nedenle, Avrupa Birliği gümrük, bölgesinde yerleşik bir kefil, teminat burada kullanılabilecek ise, Kuzey İrlanda’da bir temsilci tayin edecek veya bir hizmet adresi belirtecektir. Bununla birlikte, ortak transit bağlamında, bir teminat Avrupa Birliği’nde ve Birleşik Krallık’ta geçerli hale getirilmiş ise, Birleşik Krallık’ta tayin edilmiş bir temsilci veya tek bir hizmet adresi, Kuzey İrlanda dahil, Birleşik Krallık’ın tamamını kapsayabilir.

(4) Andorra Prensliği ve San Marino Cumhuriyeti’ne yapılan atıflar sadece Birlik transit işlemlerine uygulanır.

(5) Ülkenin mevzuatında tebligat adresi ile ilgili bir hüküm bulunmuyorsa, kefil bu ülkede, kendisine gönderilen yazışmaları alacak ve kefilin 4’üncü bendin ikinci alt paragrafındaki kabulüne ve dördüncü alt paragrafındaki taahhüdüne karşılık gelecek şekilde bir yetkili acente tayin eder. Kefilin tebligat adreslerinin veya yetkili acentelerinin yerleşik bulunduğu yerdeki mahkemeler, bu teminatla ilgili anlaşmazlıklarda yetkilidir.

(6) İmzadan önce, belgeyi imzalayan kişinin kendi el yazısı ile ‘teminat fişi olarak geçerlidir’ yazılmalıdır.

(1) Soyadı ve adı veya firma adı.

(2) Açık adres.

(3) Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın Avrupa Birliği ve Avrupa Atom Enerji Topluluğu’ndan Çekilmesine Yönelik Anlaşma’ya İlişkin İrlanda/Kuzey İrlanda Protokolü uyarınca, Kuzey İrlanda, bu teminat için Avrupa Birliği’nin parçası olarak nitelendirilecektir. Bu nedenle, Avrupa Birliği gümrük bölgesinde yerleşik bir kefil, teminat burada kullanılabilecek ise, Kuzey İrlanda’da bir temsilci tayin edecek veya bir hizmet adresi belirtecektir. Bununla birlikte, ortak transit bağlamında, bir teminat Avrupa Birliği’nde ve Birleşik Krallık’ta geçerli hale getirilmiş ise, Birleşik Krallık’ta tayin edilmiş bir temsilci veya tek bir hizmet adresi, Kuzey İrlanda dahil, Birleşik Krallık’ın tamamını kapsayabilir.

(4) Topraklarında teminatın kullanılamayacağı ülkenin/ülkelerin adını/adlarını siliniz.

(5) Andorra Prensliği ve San Marino Cumhuriyeti’ne yapılan atıflar sadece Birlik transit işlemlerine uygulanır.

(6) Soyadı ve adı veya firma adı ve bu teminatı veren kişinin açık adresi.

(7) Birden fazla Üye Ülkede veya Akit Tarafta kullanılabilecek ya da Birlik/ortak transit rejimi kapsamında taşınan eşya için teminatın kullanılması durumunda eşyanın ithalatı veya ihracatı ile bağlantılı olarak ödenebilecek diğer yükümlülüklere bağlı olarak uygulanır.

(8) Uygun olmayanı siliniz.

(8) Uygun olmayanı siliniz.

(9) Ortak Transit dışındaki rejimler sadece Birlik’te uygulanır.

(9) Ortak Transit dışındaki rejimler sadece Birlik’te uygulanır.

(10) Nihal kullanım için gümrük beyanında belirtileri tutarlar içindir.

(11) Ülkenin mevzuatında tebligat adresi ile ilgili bir hüküm bulunmuyorsa, kefil bu ülkede kendisine gönderilen yazışmaları alacak ve kefilin 4’üncü bendin ikinci alt paragrafındaki kabulüne ve dördüncü alt paragrafındaki taahhüdüne karşılık gelecek şekilde bir yetkili acente tayin eder. Kefilin tebligat adreslerinin veya yetkili acentelerinin yerleşik bulunduğu yerdeki mahkemeler, bu teminatla ilgili anlaşmazlıklarda yetkilidir.

(12) İmzadan önce, belgeyi imzalayan kişinin kendi el yazısı ile (tutar harflerle olmak üzere) …………………… tutarında teminat’ yazılmalıdır.

Sıra No 4509   Sıra No 4517   Sıra No 4518   Sıra No 4519   Sıra No 4520

Yazar: Bahar Çakıroğulları