20.10.2022 79277537 Antrepoda tahlile giden ve gümrük gözetiminden çıkmayan eşyanın analiz raporunun emsal alınması

20.10.2022 79277537 Antrepoda tahlile giden ve gümrük gözetiminden çıkmayan eşyanın analiz raporunun emsal alınması

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
20.10.2022 79277537 Antrepoda tahlile giden ve gümrük gözetiminden çıkmayan eşyanın analiz raporunun emsal alınmasıT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-17474625-109

Konu   :Antrepo Beyannamelerine İlişkin Tahlil Talepleri

 

 

20.10.2022 / 79277537

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bilindiği üzere, 30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 196 ncı maddeden sonra gelmek üzere; “Gümrük rejiminden önce eşyanın laboratuvar tahliline tabi tutulması” başlıklı 196/A maddesi eklenmiş ve bu madde uyarınca tahlile gönderilmesi gereken eşyanın, yükümlü talebi üzerine rejim beyanında bulunmadan önce tahlile gönderilebilmesi ve tahlil sonuçlarının rejim beyanında kullanılabilmesi sağlanmıştır.

Bu itibarla, tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 05.11.2015 tarih ve 11442749 sayılı Genel Müdürlüğümüz yazısı yürürlükten kalkmıştır.

Diğer taraftan, Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden antrepo beyannamesi kapsamındaki eşyanın GTİP kodunun tespiti amacıyla laboratuvar tahliline gönderilmesine ilişkin taleplerin reddedildiği, gönderilmesi durumunda ise Laboratuvar Müdürlüğü tarafından düzenlenen analiz raporlarının emsal olarak kabul edilmediği anlaşılmıştır.

Gümrük Kanunu 41 inci maddesinde “Talep üzerine, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce, gümrüğe sunulan eşyanın incelenmesi veya bundan numune alınması yönünden ilgili ve yetkili kişilere izin verilebilir” ifadeleri yer almaktadır.

Bununla birlikte, Gümrük Yönetmeliği 196 ncı maddesi 2/b fıkrası “Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen eşya hariç, ithalinde süreklilik bulunan, göndericisi, alıcısı ve menşei aynı eşyanın, özelliklerini belirleyici belgelerinde ve bu belgeler ile eşya üzerinde bulunan ayırt edici ibarelerde farklılık bulunmaması ve beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan tahlil raporunun tarih ve sayısının beyannamenin 44 no.lu kutusunda beyan edilmesi halinde, daha önce yapılan tahlile itibar edilerek yeniden laboratuvar tahliline gönderilmez. Ancak bilgisayar sistemi tarafından beyanın kontrolü türünün kırmızı hat tam muayene olarak belirlenmesi halinde, yükümlünün bu kolaylıktan yararlanmasına izin verilmez.”, 2/ç fıkrası ise “ Birinci fıkrada belirtilen eşya, laboratuvar tahliline tabi tutulduktan sonra gümrük gözetiminden çıkmamış ve başka eşya ile karıştırılmamış veya birleştirilmemiş ise yeniden laboratuvar tahliline gönderilmez” hükmüne amirdir.

Bu çerçevede, antrepo beyannamesi kapsamı eşyaların da yükümlü talebi halinde tahlile gönderilmesi ve antrepo rejimi kapsamında tahlil edilen eşyaya ilişkin alınan analiz raporlarının, anılan eşyanın gümrük gözetiminden çıkmamış ve başka eşya ile karıştırılmamış veya birleştirilmemiş olması halinde emsal olarak kullanılabilmesi, bahse konu eşyalardan Gümrük Yönetmeliği 197 nci madde hükümleri uyarınca numune başına beyan edilen tarife pozisyonu esas alınarak, ek-24`te yer alan fiyat tarifesine göre tahlil ücreti alınması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Sıra No 4204   Sıra No 4205   Sıra No 4206   Sıra No 4207   Sıra No 4208

Yazar: Bahar Çakıroğulları