20.03.2024 95130525 Taşıt 1 programında 26 Mart 2024 tarihinden sonra yapılacak süre uzatımına ilişkin iş akışı

20.03.2024 95130525 Taşıt 1 programında 26 Mart 2024 tarihinden sonra yapılacak süre uzatımına ilişkin iş akışı

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-72093537-225.02

Konu   :Taşıt -1 Programı Süre Uzatım İşlemleri 19.03.2024

 

 

20.03.2024 / 95130525

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :14.04.2023 tarihli ve E-72093537-225.02-00084593162 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 17 nci maddesinde geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının süre uzatımına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Anılan madde hükmünde belirtilen esaslar çerçevesinde, geçici ithal edilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının süre uzatımı işlemleri rejim hak sahibinin yazılı başvurusuna istinaden gümrük idarelerince Taşıt-1 Programı üzerinden yapılmaktadır.

Öte yandan, süre uzatımlarında yaşanan aksaklık ve olası suiistimallerin engellenmesi amacıyla;

Mevcut durumda Taşıt-1 Programında Taşıt İşlemleri menüsünde yer alan “Taşıtsız çıkışlar ve Süre Uzatımı” aracılığıyla yapılan süre uzatım işlemleri, aynı menüde yeni oluşturulan “Süre Uzatım işlemleri” sekmesinden gerçekleştirilecektir. BİLGE Sisteminde “cs-Taşıt Takip Süre Uzatımı” isimli yeni bir profil oluşturulmuştur. Söz konusu profil sadece ilgili gümrük idaresinde süre uzatımı konusunda görevlendirilmiş memurlar tarafından kullanılabilecektir.

Teknik çalışmaları tamamlanan söz konusu değişiklikler 26.03.2024 tarihinde devreye alınacak olup, bu tarihten sonra Taşıt-1 Programındaki süre uzatımı işlemleri aşağıda belirtilen iş akışı ile yapılabilecektir:

A) Memur tarafından yapılacak işlemler

– Rejim hak sahibinin ilgili belgelerle birlikte gümrük idaresine yazılı olarak yapacağı başvurunun uygun bulunması halinde;

– “cs-Taşıt Takip Süre Uzatımı” profiline sahip memur tarafından taşıtın tescil numarası girilir ve kayıt getirilir.

– “Süre Uzatımı Yapılması Nedeni” alanına en az 30 karakter olacak şekilde gerekçe girilir.

– Süre uzatımına ilişkin belgeleri eklemek için “Belge Ekle” butonuna basılır. Bu alana birden fazla dosya yüklenebilir, yüklenen dosyanın adı ile birlikte görüntülenebilmesi veya yanlış eklenen dosyanın silinebilmesi bu aşamada mümkündür.

– “Son çıkış tarihi” kısmı, uzatılacak süre dikkate alınarak güncellenir ve “idare amirine gönder” butonu ile işlem idare amirine sevk edilir. Bu aşamadan sonra kayıt “sevk” statüsüne geçer.

B) İdare amiri tarafından yapılacak işlemler

– İlgili gümrük idaresinde Müdür veya Müdür Yardımcısı yetkisine sahip kişilerce tescil numarası girilir ve memur tarafından sevk edilen süre uzatımı kaydı getirilir.

– İdare amiri yapılan işleme ilişkin, açıklama alanını, süre uzatımı belgelerini ve süre uzatımı sonrası oluşan “Son Çıkış Tarihi” alanını inceler.

– Süre uzatımı işleminin mevzuata uygun olması durumunda açıklama kısmına gerekli açıklamayı girerek “İdare Amiri Onay” butonu ile işlemi onaylar. İşlemin mevzuata uygun bulunmaması durumunda ise, açıklama kısmına gerekli açıklamayı girerek “İdare Amiri Ret” butonu ile işlemi reddeder.

C) Diğer Hususlar

– İlgili memur tarafından süre uzatım talebinin idare amirine gönderilmesinin ardından tescil kaydı ile sorgu yapılarak, işlemin hangi statüde olduğunun (“Sevk, “Onay” veya “Ret”) görüntülenebilmesi mümkündür.

– İdare amirince reddedilen işlemin düzeltilerek yeniden sunulabilmesi için, memur tarafından taşıt tescil numarası ile kayıt getirilir ve “Yeni Süre Uzatımı” butonu ile yukarıda belirtilen adımlar izlenerek süre uzatımı yapılır.

– Daha önce süre uzatım yapılmış bir tescil kaydı için, anılan Tebliğ hükmü uyarınca yeni bir süre uzatımı başvurusu yapılması durumunda, tescil numarası ile kayıt getirilir ve “Yeni Süre Uzatımı” butonu ile yukarıda belirtilen adımlar izlenerek süre uzatımı yapılır.

Bu itibarla, söz konusu güncellemenin Taşıt-1 Programında devreye alınacağı 26.03.2024 tarihinden önce, bağlantınız gümrük idarelerinde süre uzatımı işlemini yapacak memurlar için “cs-Taşıt Takip Süre Uzatımı” profiline ilişkin yetkilendirmelerin tamamlanması ve bağlantı idarelerinizce yapılan süre uzatımı işlemleri ile ilgili gerekli kontrollerin ilgide kayıtlı yazımız uyarınca Bölge Müdürlüğünüzce

yapılması hususlarında bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Sıra No 4999   Sıra No 5000   Sıra No 5001   Sıra No 5002   Sıra No 5003

Yazar: Bahar Çakıroğulları