15.08.2022 77219689 Tarife tespitinde eşyanın ayırt edici teknik özelliklerine ilişkin raporların yalnızca ilgili kişiye verilebileceği

15.08.2022 77219689 Tarife tespitinde eşyanın ayırt edici teknik özelliklerine ilişkin raporların yalnızca ilgili kişiye verilebileceği

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
15.08.2022 77219689 Tarife tespitinde eşyanın ayırt edici teknik özelliklerine ilişkin raporların yalnızca ilgili kişiye verilebileceğiT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-17474625-162.99-

Konu   :Raporlar Hk

 

15.08.2022 / 77219689

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 24.03.2022 tarihli, 73129360 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Bölge Müdürlükleri ve bağlantı gümrük müdürlüklerince, eşyanın tarife tespitinin yapılabilmesi, itirazların karara bağlanması veya Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularına ilişkin olarak, eşyanın ayırt edici teknik özelliklerinin saptanabilmesi amacıyla yaptırılan ve masrafları yükümlülerce karşılanan raporların bir nüshasının talep edilmesi halinde verilmesinde sakınca olup olmadığı yönünde bilgi istenilmektedir.

Konu, değerlendirmeleri alınmak üzere 06.05.2022 tarihli ve 74383179 sayılı yazımızla Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü`ne aktarılmış cevaben alınan 27.05.2022 tarihli, 75001689 sayılı yazıda ise özetle,

1- 4982 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında talep edilen, kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgelerin, kurum ve kuruluş tarafından aksi kararlaştırılmadıkça (bu anlamda İdare tarafından aksi yönde karar alınabileceği) ve,

Bilimsel, kültürel, istatistiksel, teknik, tıbbî, malî, hukukî ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da kurumların görüşlerinin, kurum ve kuruluşların alacakları kararlara esas teşkil etmesi kaydıyla bilgi edinme hakkı kapsamında olduğu,

2- Varsa gizlilik içeren bilgiler, üçüncü şahıslara ait kimlik bilgileri ile kimliklerinin tespitine imkan veren her türlü bilgi ve ifade karartılmak suretiyle söz konusu belgelerin verilebileceği,

3- Bilgi edinme hakkı kapsamında yapılan başvurular konusunda, 4982 sayılı Kanun ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte yer alan esas ve usullere uyularak, şartların ve bilgi edinme hakkı sınırlarının her somut olay bazında ayrı ayrı değerlendirilerek işlem tesis edilmesinin uygun olacağı mütalaasına yer verildiği görülmüştür.

Bu kapsamda, tarife tespitine yönelik olarak eşyanın ayırt edici teknik özelliklerinin saptanabilmesi amacıyla gümrük idarelerince yaptırılan ve masrafları yükümlülerce karşılanan raporların bir nüshasının verilmesi taleplerinin, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ve yalnızca ilgili kişiyle sınırlı olmak kaydıyla olumlu karşılanması uygun görülmüştür.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Sıra No 4137   Sıra No 4138   Sıra No 4139   Sıra No 4140

Yazar: Bahar Çakıroğulları