07.09.2023 88822564 Antrepodaki eşyanın satış yoluyla devredilmesi halinde gümrük kıymetinin tespiti

07.09.2023 88822564 Antrepodaki eşyanın satış yoluyla devredilmesi halinde gümrük kıymetinin tespiti

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

07.09.2023 88822564 Antrepodaki eşyanın satış yoluyla devredilmesi halinde gümrük kıymetinin tespitiT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-85593407-165.99-

Konu   :Antrepodaki Eşyanın Satış Yoluyla

Devredilmesi Halinde Kıymet Tespiti Hk

 

 

07.09.2023 / 88822564

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, antrepodaki eşyanın başkasına satış yoluyla devrinde kıymet tespitinde farklı uygulamalara gidilebildiği anlaşılmıştır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 24/1. maddesinde, “İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye’ye ihraç amacıyla yapılan satışta 27 ve 28 inci maddelere göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır….”,

24/3-a maddesinde; “Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat, ithal eşyası için alıcının, satıcı veya satıcı yararına yaptığı veya yapması gereken ödemelerin toplamıdır. Bu fiyat, ithal eşyasının satış koşulu olarak, alıcının satıcıya veya satıcının bir yükümlülüğünü karşılamak üzere üçüncü bir kişiye yaptığı veya yapacağı tüm ödemeleri kapsar…” denilmektedir.

Gümrük Yönetmeliğinin 43/1. maddesinin (h) bendinde Türkiye’ye ihraç amaçlı satış deyimi Türkiye’ye ithal edilmek üzere doğrudan doğruya yapılan satış olarak tanımlanmıştır.

Öte yandan, Gümrük Yönetmeliğinin 333/1. maddesi uyarınca, anılan maddede yer alan koşullar çerçevesinde, gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına devredilebilmektedir.

Antrepo rejimi altında bulunan ve sonrasında serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük kıymeti ile ilgili AB Gümrük Yönetmeliğinin (Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2447) 128/2. maddesinin uygulanmasına ilişkin Rehberde de (Compendium Of Customs Valuation) yer verildiği üzere; eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesine sevk edilmesi sırasında henüz herhangi bir satışın söz konusu olmadığı, potansiyel vergi kimlik numaralı firmalarca ülkeye getirilerek antrepoya konulduktan sonra satışın gerçekleştirildiği durumlarda, eşyanın antrepoya alınması sırasında Türkiye’ye ithal edilmek üzere doğrudan doğruya yapılan bir satış söz konusu olmadığından, gümrük kıymetinin tespitinde, eşyanın ithal edilmek üzere antrepoda yapılan satışına ilişkin kıymetin dikkate alınması gerekmektedir.

Öte yandan, her durumda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kıymet kontrollerinin titizlikle yapılması ile uluslararası borsa kıymetleri ve emsal eşya kıymetleri de incelenerek, gümrük kıymetinin aşındırılmaması noktasında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine


Sıra No 4701   Sıra No 4702   Sıra No 4703

Yazar: Bahar Çakıroğulları