06.02.2024 93707126 Duşakabin sistemlerine ait camların ithalinde tespit raporu ile teminat vb uygulamalar

06.02.2024 93707126 Duşakabin sistemlerine ait camların ithalinde tespit raporu ile teminat vb uygulamalar

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

06.02.2024 93707126 Duşakabin sistemlerine ait camların ithalinde tespit raporu ile teminat vb uygulamalar

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-17474625-162.01

Konu   :Duşakabin İthalatları Hk

 

 

06.02.2024 / 93707126

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :23.02.2023 tarihli ve E-17474625-162.01-00083017620 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda duşakabin sistemlerinin sınıflandırılmasında dikkate alınması gereken hususlar belirtilmişti.

Bununla birlikte konuya ilişkin olarak Bakanlığımıza intikal eden bilgiler çerçevesinde, duşakabin sistemlerinde kullanılan camların başka amaçlarla kullanılmasının engellenmesini teminen 70.20 tarife pozisyonundan beyan edilen ve yukarıda belirtilen inceleme sonucunda gümrüğünce söz konusu tarife pozisyonunda sınıflandırılmasına karar verilen eşyaya ilişkin olarak;

a) İthalatçı firmadan eşyanın depolanacağı veya kullanılacağı yer ile ithal sonrası satılacağı firmayı bildiren beyan alınması,

b) İthalat işlemini müteakip, beyanda belirtilen süre içerisinde ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubesince veya firmanın bildireceği adresin başka bir Bölge Müdürlüğü görev alanına girmesi halinde, ilgili Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine firma tesisinin bulunduğu yerdeki Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubesince firmanın tesisleri veya kullanım yeri ile muhasebe kayıtları üzerinden eşyanın gümrük beyannamesinde ve beyanda belirtilen amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının yerinde tespit edilerek bir rapora bağlanması ve rapor sonucuna göre işlemlerin sonlandırılması,

c) Yükümlüsünce beyanda belirtilen sürenin uzatılması talebinde bulunulması halinde bu talebin ilgili Bölge Müdürlüğünce değerlendirilerek sonuçlandırılması,

d) Beyana ilişkin mevzuatın öngördüğü diğer hususlarda bir aykırılık görülmemesi kaydıyla eşyanın duşakabin olarak beyan edildiği 70.20 tarife pozisyonu ile duşakabin olmaması durumunda sınıflandırılması muhtemel GTİP için uygulanacak gümrük vergileri arasındaki fark kadar nakit teminat alınması suretiyle teslimi ve gerekli tüm önlemlerin alınarak gümrük gözetiminde firma tesisine yönlendirilmesi,

e)Tesiste veya kullanım yerinde eşyanın duşakabin olarak kullanıldığının gümrük işlemleri açısından Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri raporu, mali mevzuat açısından ise Yeminli Mali Müşavir raporu ile belgelendirilmesi,

f) Bu durumun sağlanamaması halinde ise teminatın irat kaydedilerek Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi uyarınca işlem yapılması, duruma göre Gümrük Kanununun 234 üncü veya 235 inci maddesinin uygulanması

uygun bulunmuştur.

Diğer taraftan, ithalatçı, serbest dolaşıma giriş sonrası devrettiği ürünlerin alıcısı tarafından uygun kullanıma sevk edilmesinden sorumlu tutulur ve buna ilişkin beyan alınır.

Bilgilerini ve buna göre gereğini rica ederim.

 

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Sıra No 4953   Sıra No 4954   Sıra No 4955   Sıra No 4956   Sıra No 4957

Yazar: Bahar Çakıroğulları