02.11.2022 79320060 Uçakların dahilde işleme izni kapsamında tamir bakım ve onarımda mücbir sebeple ek süre talepleri

02.11.2022 79320060 Uçakların dahilde işleme izni kapsamında tamir bakım ve onarımda mücbir sebeple ek süre talepleri

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
02.11.2022 79320060 Uçakların dahilde işleme izni kapsamında tamir bakım ve onarımda mücbir sebeple ek süre talepleriT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-52707093-132.05.01.01-

Konu   :Sivil Havacılık Sektöründe Dahilde İşleme İzni

Kapsamında Uçak Tamir ve Bakımı

 

02.11.2022 / 79320060

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

12/6/2013 tarihli 2013/19 sayılı Genelge`de gümrük idarelerince verilecek Dahilde İşleme İzinlerine ilişkin süreler ve ek süre müracaatına ilişkin hususlar düzenlenmiş olup, anılan Genelge eki “İzin Süreleri Tablosu”nda 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “Dahilde İşleme İzni Verilecek Haller” başlıklı 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının d bendi kapsamı işlem ve işçilik için sektörü gereği, kapsamlı işçilik gerektirecek eşya tamiri için 12 ay süre belirlenmiştir.

Öte yandan, anılan Tebliğin “Belge/İzin Süresi” başlıklı 20 nci maddesinin 2 nci fıkrasında gemi inşaa, komple tesis v.b. ile üretim süreci 12 (oniki) ayı aşan ürünler ve savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgenin/iznin süresinin, proje süresi kadar tespit edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Genel Müdürlüğümüze intikal eden olaylardan, tamir, bakım ve onarım amaçlı olarak ülkemize getirilen uçakların motorlarının dahilde işleme izni kapsamında tamirlerinin yapıldığı, tamir işlemlerinin tamamlanmasını müteakip uçağa montajının yapılmasını teminen ihracat beyannamesi açılmak suretiyle motorların teslim edildiği; ancak uçağın tamamına ilişkin tamir, bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmamasından dolayı uçağın yurt dışına uçuşunun geciktiği ve/ veya uçağın tamir bakım işlemleri tamamlanmakla birlikte ithalatçı ülkede devletçe konulan yasaklar, harp veya abluka hali gibi nedenlerle uçağın ilgili ülkeye uçuşu gerçekleştirilemediğinden dahilde işleme rejimine ilişkin işlemler süresi içerisinde sonuçlandırılamayarak izin sahibi firmaların cezai işlemlerle karşı karşıya kalabildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararının `Yetki` başlıklı 26 ncı maddesine istinaden, yukarıda belirtilen kapsamda tamir, bakım ve onarım amacıyla ülkemize gelen uçaklara ait uçak motorlarının dahilde işleme izni çerçevesinde tamiri için verilecek sürelerde; uçağın tamamına ilişkin tamir, bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmamasından dolayı uçağın yurt dışına uçuşunun geciktiği durumlarda firma tarafından uçağın motoru dışındaki diğer aksam ve parçalarının tamamının tamir, bakım ve onarım işlemlerinin bitirilerek yeniden uçuşa hazır olacağı öngörülen tarihe ilişkin gümrük idaresine ibraz edilecek bir yazıya (yetkili kuruluşlarca verilecek teknik rapor, ekspertiz raporu vb.) istinaden, uçak motoru tamiri işleminin Tebliğin 20 nci maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında proje olarak değerlendirilerek buna göre süre verilmesi ve bu kapsamda önceden alınmış izinlerin ek süre müracaatına ilişkin 2006/12 sayılı Tebliğde belirlenen süreler içerisinde başvurulmuş olması kaydıyla ibraz edilecek yazıya istinaden revize edilmesi; ayrıca ithalatçı ülkede devletçe konulan yasaklar, harp veya abluka hali gibi nedenlerle uçağın ilgili ülkeye uçuşunun gerçekleştirilemediği durumlarda anılan Tebliğ hükümleri uyarınca mücbir sebepler kapsamında ek süre verilmesi uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Sıra No 4227   Sıra No 4228   Sıra No 4229   Sıra No 4230   Sıra No 4231

Yazar: Bahar Çakıroğulları