02.03.2023 82864293 Dahilde işleme-geçici ithalatta ayniyet tespit işlemleri için firmanın başvurusu beklenilmeden yapılması

02.03.2023 82864293 Dahilde işleme-geçici ithalatta ayniyet tespit işlemleri için firmanın başvurusu beklenilmeden yapılması

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
02.03.2023 82864293 Dahilde işleme-geçici ithalatta ayniyet tespit işlemleri için firmanın başvurusu beklenilmeden yapılmasıT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-52707093-132.04.04-

Konu   :Ayniyet Tespit İşlemleri

 

02.03.2023 / 82864293

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi      :21.03.2018 tarihli ve 32624639 sayılı yazımız

İlgide kayıtlı yazımızda 2005/8391 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı`nın 19 uncu Maddesinden bahisle serbest dolaşıma giriş işleminin belge/izin süresi içerisinde gerçekleştirilebilmesini teminen yükümlüsünce eşyanın yerinde tespiti için başvurulduğu durumlarda belge/izin süresi de göz önünde bulundurularak öncelikli olarak tekemmülü ve eşyanın bulunduğu yer itibarıyla başka bir gümrük idaresine tevdi edilecek tespit işlemlerinde konunun ivedilikle ilgili idareye aktarılması hususu talimatlandırılmıştı.

Bu defa Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, dahilde işleme/geçici ithalat rejimi kapsamında işlem gören eşyanın yasal süresi zarfında gümrükçe onaylanmış işleme veya kullanıma tabi tutulmadığı hallerde ayniyet tespitine yönelik yürütülen işlemlere ilişkin olarak; işlemlerin tesis edileceği idarenin belirlenmesi ve işlemlerle ilgili idareler arasında gerekli koordinasyonun sağlanması noktasında gümrük idarelerinde tereddütler ve uygulama farklılıkları olduğu, kimi idarelerde yükümlüsünden ayniyet tespitine yönelik başvurunun beklenildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Gümrük Kanununun 68 inci maddesi “Gümrük idareleri, eşyanın beyan edildiği gümrük rejimi şartlarına uyulmasını sağlamak üzere zorunlu olan hallerde, eşyanın ayniyetini tespite yönelik önlemleri alırlar.” hükmünü amirdir.

Gümrük Yönetmeliğinin 310 uncu maddesinde ise Ekonomik Etkili Gümrük Rejimlerinde İzin başvurularının yapılacağı merciiler düzenlenmiş olup; söz konusu madde kapsamında, izin başvurularının Dahilde işleme rejiminde eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresine veya işleme faaliyetinin yapılacağı yere en yakın yetkili gümrük idaresine; geçici ithalat rejiminde eşyanın geldiği veya kullanılacağı yere en yakın yetkili gümrük idaresine yapılması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükmünden hareketle, iznin verildiği gümrük idareleri dahilde işleme/geçici ithalat rejimi kapsamında getirilen eşyanın takibinden sorumlu olup ayniyet tespit işlemlerinin öncelikli olarak söz konusu gümrük idarelerince gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, dahilde işleme/geçici ithalat rejimi kapsamında işlem gören eşyanın ayniyetinin tespitine ilişkin olarak, eşyanın dahilde işleme iznini veya geçici ithalat iznini veren gümrük idaresinin bulunduğu il sınırları içerisinde olması durumunda, ayniyet işlemlerinin izni veren gümrük idaresince gerçekleştirilmesi; eşyanın dahilde işleme iznini veya geçici ithalat iznini veren gümrük idaresinin bulunduğu ilden farklı bir ilde bulunması halinde, izni veren gümrük idaresince eşyanın bulunduğu yere en yakın gümrük idaresine resmi yazıyla ayniyet tespit işlemlerinin yapılması yönünde bildirimde bulunulması ve işlemlerin eşyaya en yakın gümrük idaresi tarafından ilave bir başvuru beklenilmeksizin ivedilikle tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Sıra No 4497   Sıra No 4498   Sıra No 4499

Yazar: Bahar Çakıroğulları