EMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & LOJİSTİK HİZMETLERİ
image Bizi Takip Edin

Mevzuat Bilgileri & Sirküler

10.07.2018

MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
1) Bağ ve bahçıvan makasları, pens, kerpeten, çekiç, tornavida, keski gibi bazı aletlerin ithalatı ileriye yönelik gözetim uygulamasına tabi tutulmuş ve 2010/9 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğ ile 2010/9 tebliğde var olan muafiyet sınırı da kaldırılmış oldu. Tebliğ yayımı tarihinden yürürlüğe girmiştir. DÖKÜMANI OKU
2) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.(I/C Mükellef ve Vergi Sorumlusu, II/A İhracat İstisnası, II/F Diğer İstinalar, III/A Matrah, IV/A İade Tutarının Hesabı ve İdareye Dayanak İşlem ve Belgeler bölümlerinde değişiklik yapıldı ve 3065 sayılı Kanunun (13/k) Maddesi Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi Örneği ile ilgili Ek 29 eklendi.). Ekteki tebliğde değişiklikten önceki bilgiler de mevcuttur. Tebliğ yürürlüğe girmiştir. DÖKÜMANI OKU

28.06.2018

28.06.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE DEĞİŞİKLİKLERİ
1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste değiştirilmiştir. Bu karar 01.07.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. DÖKÜMANI OKU

22.06.2018

22.06.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE DEĞİŞİKLİKLERİ
1) 22.06.2018 tarihli 30456 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2018/11799 sayılı Kararda bildirilen ülkeler ve eşyaların A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde telafi edici vergi olarak, ek mali yükümlülük tahsil edilir. Bu Karar, bazı ülkeler menşeli eşyanın Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden ithalatı sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu Karar, İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı listede yer alan eşyayı [93 üncü fasıl, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünleri ve tarım ürünleri (5, 9, 13 ila 15,17 ila 22, 24 ve 44 ila 46. fasıllar) hariç] kapsar. Bu Karar yayımı tarihini izleyen 30 uncu gün yürürlüğe girer. 24.07.2018 tarihi itibariyle Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında, söz konusu Kararda belirtilen ülkeler hariç menşeli olduğunu gösteren “İhracatçı Beyanı”, ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinin ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde ek mali yükümlülük alınmaz. Gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı ibraz edilmesi halinde “İhracatçı Beyanı” aranmaz. İhracatçı Beyanı kapsamında gelen eşyanın menşeine ilişkin ciddi ve somut gerekçelere dayanan şüphe olması halinde, söz konusu belgelerin gerçekliğine ilişkin ilgili ülke nezdinde yerinde inceleme dâhil her türlü kontrol ve doğrulama yapılabilir. Ancak ihracatçı firmanın işbirliğine gelmemesi durumunda, menşe şahadetnamesi istenilmesine karar verilebilir. DÖKÜMANI OKU

25.06.2018

25.06.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE DEĞİŞİKLİKLERİ
1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan; Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Hatay ilinde Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü kuruldu; Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü Kapatıldı ve aynı müdürlüğe bağlı TIR Gümrük Müdürlüğünün adı, Kapıkule Gümrük Müdürlüğü olarak değiştirildi. Bu karar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. DÖKÜMANI OKU
2) ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük tahsil edilir. (kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya v.b). Bu karar 21.06.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz. DÖKÜMANI OKU

21.06.2018

21.06.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE DEĞİŞİKLİKLERİ
1) 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 gtip larında yer alan duvar kağıtları ve duvar kaplamalarının ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılması, ek mali yükümlülüğün Tebliğde yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesi, gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınması ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına karar verilmiştir. Tebliğ yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. DÖKÜMANI OKU
2) Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya, Tayvan, Tayland ve Vietnam menşeli/çıkışlı 5402.46 gtip u altında tasnif edilen poliesterlerden kısmen çekimli ipliklerin Türkiye”ye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur. Tebliğ yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. DÖKÜMANI OKU