EMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & LOJİSTİK HİZMETLERİ
image Bizi Takip Edin

Mevzuat Bilgileri & Sirküler

16.11.2018

16.11.2018 TARİHLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
1)2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde; döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelerin TL ye çevrilmesindeki esasları içeren 8 inci maddesinde değişiklik yapıldı. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/52) (16.11.2018 t. 30597 s. R.G.). Bu tebliğ yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
DÖKÜMANI OKU

14.11.2018

14.11.2018 TARİHLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
1)Transfer Bildirim Formlarının Beyan İşlemlerine İlişkin Yükümlü Kılavuzu yayımlanmıştır.
DÖKÜMANI OKU
2) İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen tcmb ihracat genelgesi yayımlanmıştır.
DÖKÜMANI OKU

17.10.2018

16.10.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE DEĞİŞİKLİKLERİ
1) 72 ve 73 üncü fasıllarda yer alan bazı demir-çelik ürünleri ithalatında 138 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında açılan tarife kontenjanlarının kullanım usul ve esasları hk. Tebliğ 17.10.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. DÖKÜMANI OKU
2) Çin, Hindistan ve Vietnam menşeli transmisyon kolanları (v- kayış) ithalinde 2013/3 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. Yürürlülük tarihi 16.10.2018.dir. DÖKÜMANI OKU
3) Nepal ve Bangladeş menşeli 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 G.T.P.leri altında kayıtlı sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma sonucunda; dampinge karşı önlemlerin Nepale uygulanmamasına, Bangladeş Well Mart Ltd (Textile unit) hariç diğer firmalar için dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. Yürürlülük tarihi 16.10.2018.dir. DÖKÜMANI OKU
4) 2015/9 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; Çin menşeli 3921.13 gtip lu koagüle suni deriler için de dampinge karşı vergi uygulanmasına karar verilmiştir. Yürürlülük tarihi 16.10.2018.dir. DÖKÜMANI OKU

20.10.2018

20.10.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE DEĞİŞİKLİKLERİ
1- 5503.20.00.00.00 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli polyester elyaf ithalatında 2013/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. Bu tebliğ yayımı tarihi itibariyle yürürlüğü girmiştir. DÖKÜMANI OKU

2- Türkiye”de üretilen, dağıtılan, ihraç edilen veya ithalat yoluyla piyasaya sunulan ürün veya hizmetlere çevre etiketi verilmesi hakkında ekteki yönetmelik 19.10.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda, yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri azaltılmış ürün veya hizmetleri teşvik etmek, tüketicilere doğru ve bilimsel temeli olan bilgi akışını sağlamak için gönüllülük esaslı çevre etiketi sistemi oluşturmak ve bu konudaki idari ve teknik hususlar ile sistemin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik ile oluşturulan çevre etiketi sistemi; ürün veya hizmetlerin doğal kaynak kullanımı ve hammadde aşamasından başlamak üzere üretim, kullanım, tüketim, geri dönüşüm gibi evrelerini de kapsayacak şekilde nihai bertaraf aşamasına kadar geçen yaşam döngüsünün bütün süreçlerinde, ekosistemlerin bozulmasını önlemeyi, doğal kaynakların tüketiminde çevre, insan, sağlık, iklim ve doğal yaşamın üzerindeki olumsuz etkileri azaltmayı amaçlamaktadır. DÖKÜMANI OKU

02.10.2018

02.10.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE DEĞİŞİKLİKLERİ
1) Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 138) (02.10.2018 t. 30553 s. R.G.) yayımlanmıştır. Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ile 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar kapsamında alman geçici korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar. Bu Kararın eki Ek-l’de Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, ithalat artışının yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar tehdidinin ve oluşabilecek telafisi güç zararların önlenebilmesi amacıyla 200 gün süreyle eşyanın CİF kıymetinin %25’i oranında ek mali yükümlülük uygulanır. Bu Karar yayım tarihini izleyen 15 inci gün yürürlüğe girer. DÖKÜMANI OKU
2) 7143 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların kapsamı ile alakalı olarak ilk ödeme taksit süresi 15.10.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Karar ektedir. DÖKÜMANI OKU