EMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & LOJİSTİK HİZMETLERİ
image Bizi Takip Edin

Mevzuat Bilgileri & Sirküler

26.12.2015

Mevzuat-1: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu YD İtiraz No: 2015/990

Danıştay Onbeşinci Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin 07/04/2015 günlü, E:2014/10004 sayılı karara davalı idare itiraz etmekte ve kararınj kaldırılmasını istemektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Cumhur Öztürk
Düşüncesi: İtirazın kabulü gerektiği düşünülmektedir.... DÖKÜMANI OKU

25.12.2015

Mevzuat-1: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
"Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.
Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiştir....... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-2: "İhracatçı ve ithalatçı malının nerede olduğunu görebilecek"
Gümrük işlemlerinin tamamını elektronik ortama aktaracaklarını belirten Bakan Tüfenkçi, 2 yıl içinde ihracatçı ve ithalatçının malının nerede olduğunu ofisinden takip edebileceğini söyledi...DÖKÜMANI OKU

23.12.2015

Mevzuat-1: Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmes (BAMS) çalışması kapsamında firmaların yetkili kişilerini, başvuruda bulunucakları hizmetler için yetkilendirebilecekleri Yetki Talebi ve Yetki Talebi Onay ekranlarının geliştirmeleri Enstitümüzce tamamlanmıştır..... DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-2: Tüfenkçi: "Gümrüklerimizde Kağıtsız Bir Dönemi Başlatmak İstiyoruz"
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: - "Ocak-kasım döneminde küresel ve bölgesel menfi gelişmelere rağmen ihracatımız 132 milyar doların üzerindedir"- "Artık ticaret erbabımız, gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgeleri tamamen elektronik ortamda ve elektronik imzayla gümrüğe gelmeden... DÖKÜMANI OKU

24.12.2015

Mevzuat-1: Teminat Mektupları

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 08.12.2014 tarihli, 13742 sayılı Dağıtımlı Yazısında özetle; 21.09.2004 tarihli, 25590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5234 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 4'üncü maddesinde yer alan “1.1.2004 tarihinden önce, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler tarafından mevzuatı gereğince alınmış olup çeşitli nedenlerle iade edilemeyen veya gelir kaydedilemeyen teminatların iade edilme, gelir kaydedilme ve diğer şekillerde saymanlık kayıtlarından çıkarılması işlemlerini yapmaya ve bu işlemlerin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.” hükmünün verdiği yetki uyarınca.... DÖKÜMANI OKU

21.12.2015

Mevzuat-1:
VETERİNER SINIR KONTROL NOKTASI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ...DÖKÜMANI OKU

Mevzuat-2: Vergiden kaçış ‘DİR’enci
İhracatı teşvik için kullanılan Dahilde İşleme Rejimi (DİR)'i suistimal artıyor. Gümrük vergisi ödememek için ‘ihracat sözüyle’ ithal edilen yağdan tekstile, şekerden buğdaya kadar birçok üründe usulsüzlük saptandı. Mersin’deki incelemelerde bu oran yüzde 27 olarak tespit edildi. DÖKÜMANI OKU